Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

    Les mer

Kunngjøringer og høringer

Høring og offentlig ettersyn: Forslag til detaljregulering for Holta turnhall og skytebane

Bystyret vedtok 16/6-21 i sak 80/21 følgende: 

«Bystyret vedtar å legge forslag til detaljregulering for Holta turnhall og skytebane,

planID2020003209 til høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12

10, med følgende endringer:

1. Det innarbeides rekkefølgebestemmelse for opparbeidelse av områdene o_BUT 1 og 2 som et avbøtende tiltak og som et ledd i trafikksikkerhetsløsningen.

2. Det innarbeides i rekkefølgebestemmelse at det er tilstrekkelig sykkelparkeringsareal med mulighet for låsing i sykkelens ramme.

3. Før offentlig ettersyn gjennomføres støyberegninger som dokumenterer at støy skal holdes innenfor anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets veileder T-1442/2016.»

Endringene er innarbeidet i planforslaget.

Informasjon om vedtatt endring av områderegulering for Stansefabrikken - Stykkene - Trydal etter plan- og bygningslovens §12.14 andre ledd

Plan og miljøutvalget vedtok 08.06.21 i sak 041/21 følgende: 

Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av områderegulering for Stansefabrikken – Stykkene – Trydal, planid 2011003873 som vist i plankart datert 05.05.2021 (vedlegg 2) og bestemmelser datert 13.04.2021 (vedlegg 3).