Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Vedtatt plan – Detaljregulering for Lillesands Sparebank

Informasjon om vedtaket
Bystyret har den 06.12.23 i sak 192/23, vedtatt detaljreguleringsplan for Lillesands Sparebank (planID 2021001340) med følgende vedtak: 

Lillesand bystyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, detaljregulering for Lillesand sparebank (2021001340), med plankart sist revidert 10.07.23 og bestemmelser sist revidert 07.11.23.

Plandokumentene oppdateres slik at fortau etableres i tråd med Veileder for helhetlig gatebelegg i lillesand sentrum vedtatt av Bystyret den 08.11.23 i sak 151/23. Prinsippet for Storgata gjelder for o_SF1 og fortauet innen o_ST1. Tilpasning til nytt dekke kan gjøres innenfor hele illustrasjonsplanen.

Illustrasjonsplanen er revidert etter Bystyrets vedtak.

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Hissingdalen- planID 2023000584

Informasjon om offentlig ettersyn
Plan- og miljøutvalget har den 12.12.23 (PMU 105/23) vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Hissingdalen (planID 2023000584) på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering for virksomhetene i Olav Martin Sørli-konsernet. Dette innebærer industri, lager, en mindre kontordel og areal til kjøretøy, samt areal for fremtidig utvidelse av næring

Saksdokumenter
Saksdokumentene ligger her i kommunens innsynsløsning.  

Vedtatt planendring - detaljregulering for Tingsakeråsen

Informasjon om vedtaket
Plan- og miljøutvalget har den 12.12.2023 i sak 149/23 vedtatt endring av detaljregulering for Tingsakeråsen (PlanID 2015003309) med følgende vedtak:

PMU-149/23
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av detaljreguleringsplan for Tingsakeråsen (PlanID 2015003309), som vist i plankart og bestemmelser, sist revidert 12.10.23.

Varsel om oppstart av detaljregulering for nytt vannbehandlingsanlegg, Grimevann (PlanID 2023002860)

Hensikten med planen
Formålet med planen er å imøtekomme behovet for et nytt vannbehandlingsanlegg da det eksisterende anlegget ved Austre Gimevann nærmer seg full kapasitet. Ettersom Lillesand kommune ikke har tilgang til alternative vannkilder, vurderes det som nødvendig med en utvidelse. 

Kristiansand kommunes krisevannskilde, Vesvann, vil gradvis fases ut på grunn av utbygging i tilsigsområdet. Et samarbeid mellom Kristiansand og Lillesand er derfor initiert for å etablere et nytt vannbehandlingsanlegg ved Grimevann. Dette samarbeidet, der Kristiansand står som regulant, sikrer gjensidig nytte og trygg vannforsyning for beggge kommunene. 

Saksdokumenter
Saksdokumentene finner du på lenken nedenfor: 
Varsel om oppstart av detaljregulering for nytt vannbehandlingsanlegg, Grimevann Lillesand kommune - Asplan Viak

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Opseng i Høvåg (planID: 2014003457)

Informasjon om offentlig ettersyn
Plan- og miljøutvalget har i møte 21.11.23 (PMU146/23) vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Opseng i Høvåg på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av 4 eneboliger med tilhørende infrastruktur. 

Saksdokumenter
Saksdokumentene finner du på denne lenken:
Saksdokumenter

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Østre Kaldvell 15 (planID 2022000981)

Informasjon om offentlig ettersyn
Plan- og miljøutvalget har den 31.10.23 i sak 114/23 vedtatt å sende forslag til detaljregulering for Østre Kaldvell 15 på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Plan- og miljøutvalget vedtok følgende:

Plan- og miljøutvalgets vedtak: Plan- og miljøutvalget beslutter i henhold til plan- og bygningsloven §12-10 at forslag til detaljregulering for Østre Kaldvell 15 (planID: 2022000981) med plankart og bestemmelser datert 11.09.2023 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

 Plankartet oppdateres med punksymbol eksisterende tre som skal bevares for trær vist i figur 5 og fortauet o_FO2 justeres for å ivareta dem før planen sendes på høring.

Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende detaljregulering for Kaldvell Øvre (planID 20050147) vedtatt 25.09.06, revidert 30.09.19, ved godkjenning av detaljregulering for Østre Kaldvell 15 (planID: 2022000981)

Planforslaget er revidert i tråd med plan- og miljøutvalgets vedtak.