Målgruppe

Unge mellom 13-25 år, med vekt på unge som er utsatt for miljøer med rus og kriminalitet.

SLT-modellen i Lillesand kommune har utvidet målgruppe innen områdene forebygge vold og overgrep i nære relasjoner, radikalisering og voldelig ekstremisme og etablering av organisert kriminalitet herunder også kriminelle MC-grupper.

Hva kan SLT-koordinatoren hjelpe deg med?

Kontakt SLT-koordinatoren dersom du:

 • trenger råd om hvem du skal henvende deg til når det gjelder forebygging av kriminalitet blant unge i Lillesand kommune
 • er bekymret for at et barn/ungdom har, eller står i fare for å utvikle kriminell adferd
 • trenger råd om hvem du kan henvende deg til når det gjelder vold og overgrep i nære relasjoner
 • er bekymret for radikalisering eller voldelig ekstremisme

Hvorfor SLT-modell

SLT-modellen handler om å være i forkant av kriminalitet og fremme trygge lokalmiljø. For å forebygge og redusere kriminalitet blant ungdom og unge voksne i Lillesand kommune kreves det at både kommune, fylkeskommune, stat, næringsliv og frivillige involveres. Foreldresamarbeid vektlegges som viktig for unge under 18 år.

Hvordan gjør vi det og hvem er involvert?

SLT-modellen skal fange opp bekymringsfulle trender, samordne tiltak og ressurser på tvers av etater og sikre unge et koordinert tilbud for å forhindre kriminalitet. Arbeidet igangsettes gjennom Politirådet, SLT- koordineringsgruppe og SLT Utøvende nivå. SLT-koordinator deltar på alle de tre nivåene i modellen, tar initiativ og inspirerer til samarbeid og sørger for at hver enkelt tar sin del av ansvaret for den.

 • Politirådet består av ordfører, kommuneledelsen, SLT-koordinator og politiet. Politirådet er styringsgruppe for SLT-modellen.
   
 • SLT-koordineringsgruppe, består av enhetsledere og avdelingsleder. Den praktiske koordineringen av SLT, ledes av denne gruppen. Det skal dele status og utfordringer, systematisere og koordinere tiltak, prioritere, starte nye tiltak og evaluere. Gruppens deltagere kan fatte beslutninger og sette inn ressurser.
   
 • SLT Utøvende nivå, består av ungdomskontakter, ungdomsledere og andre. Dette nivået i SLT-modellen står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. 

Innsatsområder

Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom kommunen og Agder politidistrikt i politiråd. Avtalen inneholder innsatsområder for samarbeidet.

Trygge bo og oppvekstmiljø med blant annet fokus på:

 • Barne- og ungdomskriminalitet
 • Trygghet i det offentlige rom
 • Vold i nære relasjoner
 • Radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Kunnskap om årsak til kriminalitet og nye trender og trusler i fokus