Engangsgebyr for tilknytning

Bolig og fritidsbolig
Bolig eller fritidsboliger betaler et fast beløp pr boenhet, for å knytte seg til offentlig anlegg.

Tilleggsgebyr
Det betales  tilleggsgebyr ved arealutvidelse dersom arealutvidelsen medfører økning i antall boenheter. (Samme pris som engangsgebyret for bolig/fritidsbolig).
Det beregnes også tilleggsgebyr når eksisterende tilknyttet bygg rives i forbindelse med nybygg. (Prisen beregnes etter samme regler og satser som på næringseiendommer).

Øvrig bebyggelse
Øvrig bebyggelse (f.eks næringsbygg) betaler etter bruksareal (BRA). Gebyret er fordelt på 3 satser.
Sats 1 0-499 m2
Sats 2 500-2499 m2
Sats 3 2500 <

Tilleggsgebyr (for annet enn bolig og fritidsbolig)
Det betales tilleggsgebyr dersom arealet økes med mer enn 20% BRA, men minimum 60 m2. Det betales da for hele utvidelsen. Dette gjelder også dersom arealutvidelsen gjøres i flere omganger.


 

Midlertidig tilknytning

Bygg/anlegg (f.eks anleggsbrakker) som tilknyttes vann og avløp for en begrenset periode.

Midlertidig tilknytning gjelder for opptil 1 år. Det betales et fast beløp. 
Det er mulig å søke om forlengelse.

Årsgebyrer

Alle abonnenter betaler årsgebyr. Årsgebyret består av to deler:

  • Abonnementsgebyr
  • Forbruksgebyr

Abonnementsgebyr - fast del som dekker kommunens faste kostnader for vann og avløpstjenester
Boliger, borettslag og fritidsboliger, betaler et fast beløp pr boenhet.

Forbruksgebyr - variabel del som betales etter forbruk (målt eller stipulert)
Alle boliger (bygget etter år 2000) betaler etter målt forbruk (vannmåler). 
Fritidsboliger kan velge mellom målt eller stipulert forbruk. Vannmåler må installeres frostfritt, for at den skal bli godkjent.

Stipulert forbruk beregnes etter bruksarealet (BRA) på boligen/fritidsboligen, som er oppgitt i matrikkelen, mutiplisert med en omregningsfaktor som fastsettes i gebyrregulativet.

Bruksarealet (BRA) er etter NS 3940.

Eksempel på stipulert forbruk:
En bolig som har et bruksareal (BRA) på 150 m2, vil få et årlig forbruk på (150 m2 x 2,2) = 330 m3
 

Faktura - fordeling pr termin

De kommunale eiendomsgebyrene er fordelt på 4 terminer.
Kommunen tilbyr pr dags dato ikke mnd faktura.

1 termin (januar, februar og mars) Forfall faktura 20. mars.
Vann og avløp – forbruk og abonnement 
Vannmålerleie
Oppgjør vannmåler

2 termin (april, mai og juni) Forfall faktura 20. juni
Vann og avløp – forbruk og abonnement
Feie- og tilsynsgebyr – pr år
Eiendomsskatt (januar-juni)
Kontrollgebyr avløp (ikke tilkoblet offentlig avløp) - pr år

3 termin (juli, august og september) Forfall faktura 20. september
Vann og avløp – forbruk og abonnement
Eiendomsskatt (juli-desember)

4 termin (oktober, november og desember) Forfall  faktura 20. desember
Vann og avløp – forbruk og abonnement

Oversikt over eiendomsgebyrer for din eiendom

På Min side, under eiendommer, får du oversikt over eiendomsgebyrer med fakturahistorikk for eiendommer som du eier i Lillesand kommune.

Logg på Minside