Fakta om vann- og avløps fakturaen

Alle som er koblet til kommunens vann- og avløpsnett er abonnenter og får en faktura for vann- og avløpsgebyret. Vann- og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at alle utgifter både til drift og investeringer skal dekkes 100 % gjennom gebyrene til abonnentene.

Det er ikke lov å ta inn mer i gebyr enn det som faktisk blir brukt. Hvis tjenesten har overskudd ett år, skal gebyrene settes ned. Det er en begrenset mulighet til fondsavsetting av midler til fremtidige investeringer. I løpet av en fem års periode skal kostnadene være de samme som inntektene.

Utforming av vann- og avløpsfakturaen

Fakturaen av to elementer:

 1. en fast del som er uavhengig av forbruket og kan betegnes som et abonnement. Fast del reguleres en gang i året avhengig av kostandene knyttet til å levere vann- og avløpstjenestene. Det er en fast del for vann og en for avløp.
 2. en forbruksdel som er variabel og avhengig av ditt faktiske forbruk. Forbruket måles med vannmåler eller beregnes etter boligarealet. Vann måles i m3 der 1 kubikkmeter = 1000 liter. Mengden avløp settes lik mengden vann som måles.
   

À konto fakturering

Ved à konto fakturering blir forbruksdelen av fakturaen satt forskuddsvis, basert på fjorårets forbruk.
Vannmåleren leses av en gang i året, og på 1 termin året etter, får du enten fratrekk eller plusset på, avhengig av om forbruket  har vært høyere eller lavere enn det som er innbetalt.

Boliger uten vannmåler

For eiendom der det ikke er installert vannmåler beregnes det et stipulert forbruk med utgangspunkt i boligarealet (bruksarealet).

Gebyrforskrift

Vann- og avløpsgebyrene bestemmes i en gebyrforskrift som er vedtatt av Bystyre. Gebyrsatsene reguleres årlig i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan.

Gebyrsatsene fastsettes med grunnlag i tjenestens driftsutgifter og planlagte investeringer. Bystyre fastsetter størrelsen på VA-gebyrene i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Dette skjer normalt i Bystyrets møte i desember hvert år.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Hva betyr postene på fakturaen?

Fakturaen består av to elementer:

 1. en fast del som er uavhengig av forbruket, og kan betegnes som et abonnement. Fast delen reguleres en gang i året, avhengig av kostandene knyttet til å levere vann- og avløpstjenestene. Det er en fast del for vann og en for avløp.
 2. en forbruksdel som er variabel og avhengig av ditt faktiske forbruk. Forbruket måles med vannmåler eller beregnes etter boligarealet. Vann måles i m3 der 1 kubikkmeter = 1000 liter. Mengden avløp settes lik mengden vann som måles.

 

Hvor ofte får jeg faktura?

Vi sender som hovedregel ut faktura 4 ganger i året. Men det er også mulig å velge fakturahyppighet selv. Se valg under fana fleksibel fakturering.

Jeg har ikke fått faktura og ønsker en kopi?

Kommunen er behjelpelig med kopi av faktura. Send gjerne henvendelse på e-post til post@struktur1.no 

Jeg ønsker å dele opp fakturaen, betalingsutsettelse eller ønsker å vite om jeg har noe ubetalt?

Du kan ta kontakt med vårt regnskapskontor Struktur 1, tlf 90571111

Jeg har fått faktura i VIPPS?

Dette er noe du selv velger i VIPPS-appen. Hvis du ikke ønsker å motta fakturer eller se fakturaer i appen, må du slå av disse innstillingene.

Åpne VIPPS, gå på profil, velg Regninger og e-Faktura. Her må du skru av eller på varsler etter eget ønske. Sletter du fakturaen i VIPPS-appen blir fakturaen automatisk slettet i nettbanken også.

Hvordan opprette e-Faktura?

Gå inn i nettbanken og opprett e-Faktura under avtaler. E-Faktura-referansen er kundenummeret som er 7 siffer på fakturaen.  En e-Faktura avtale knytter seg opp mot personnummeret til den som inngår avtalen. Skal du betale regninger på vegne av dine foreldre eller andre, må alternativet Avtalegiro benyttes.

Hvordan opprette Avtalegiro?

Gå inn i nettbanken og opprett Avtalegiro under avtaler. Avtalegiro-referansen er KID-nummeret på fakturaen.  Avtalegiro avtaler knytter seg opp mot kontonummeret som blir benyttet ved betaling av fakturaen. Det er derfor viktig at du ved bytte av bank, går inn og sier opp den gamle avtalen og inngår ny fra din nye bankkonto.

Hvordan slette eller endre e-Faktura/Avtalegiro?

Lillesand kommune kan ikke være behjelpelig med dette, du må selv gå inn i nettbanken å slette avtalen (Den som har opprettet avtalen må inn i sin nettbank å slette avtalen)

Hva skjer hvis jeg ikke betaler innen fristen?

Ved for sen betaling påløper purregebyr i henhold til inkassoloven. Faktura som ikke blir betalt etter purring, sendes til inkasso for videre behandling. Ubetalte kommunale gebyrer for vann og avløp blir sendt videre til inkassoselskap, for videre behandling. Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om forsinkelsesrente. Renten fastsettes i forskrift utarbeidet av finansdepartementet.

Klage på faktura

Ønsker du å klage på fakturaen kan du sende epost til postmottak@lillesand.kommune.no eller pr post: Lillesand kommune, postboks 23, 4791 Lillesand.

Det er viktig at fakturaen blir betalt selv om du har klaget på beløpet. Ellers vil prisen øke med gebyr til purring og inkasso. Hvis klagen blir tatt til følge vil du få tilbakebetalt beløpet.

Eierskifte

Eierskifte midt i en termin. Kan fakturaen deles mellom kjøper og selger?

Oppgjør er privatrettslig og må foretas mellom kjøper og selger, eventuelt via en eiendomsmegler. Det blir ikke foretatt avregning i forbindelse med eierskifte. De kommunale eiendomsgebyrene er ikke knyttet til person, men til eiendom. Det er til enhver tid tinglyst eier som er ansvarlig for gebyrer tilknyttet eiendommen. Kommunen får automatisk melding om nye eiere når skjøte er tinglyst hos Kartverket.

Fast delen – hva dekker egentlig det?

På din faktura fra kommunen er det et fastledd og en mengdeavhengig del. Fast delen sørger for at hele den nedgravde infrastrukturen med alle stasjonene underveis; vannbehandlingsanlegg, høydebasseng, trykkøkningsstasjoner, reduksjonsventiler, pumpestasjoner, avløsprenseanlegg, blir forvaltet, utbedret, driftet og overvåket 24 timer i døgnet, hver dag hele året.  

Det ligger milevis med vann- og avløpsnettet nedgravd, veldig ofte under veier, kabler og annen infrastruktur. Våre dedikerte ansatte jobber kontinuerlig med å forvalte, drifte og utbedre ledningsnettet og stasjonene.

Ledningene må spyles og rengjøres jevnlig for at drikkevannet skal holde god kvalitet og avløpsrørene ikke skal tette seg. For å kunne levere trygge tjenester for generasjoner er det avgjørende at takten på utskiftning av ledningsnettet er høy nok. Dessverre har det blitt ett etterslep på dette arbeidet, så i årene som kommer må vi skru opp tempoet og være innovative for å finne smarte løsninger.  

Husvannmåleren din måler hvor mye vann du bruker og dermed hvor stor den mengdeavhengige delen av vann- og avløpsgebyr blir. Du kan derfor selv påvirke hvor høy regningen skal bli.  

 

Vann og avløp er helt grunnleggende for et fungerende samfunn. Vel verdt å betale for spør du oss.  

Fleksibel fakturering

Ønsker du å betale kommunale eiendomsgebyrer hver måned, eller kanskje bare to ganger i året?

Vi tilbyr nå fleksibel fakturering av kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt. Standarden er fire terminer i året, med forfall i mars, juni, september og desember. Med fleksibel fakturering kan du nå velge hyppigheten selv. Valgene som er tilgjengelige fra og med 01.01.2022 er:

 • Faktura 1 gang pr. år – forfall 20 mars
 • Faktura 2 ganger pr. år – forfall 20 juni og 20 september
 • Faktura 4 ganger pr. år – forfall 20 mars, 20 juni, 20 september og 20 desember
 • Faktura 12 ganger pr. år – forfaller 20 hver mnd (etterskudd)

  Merk: Betingelsen for å få delt opp i månedlig faktura er at du mottar faktura elektronisk. Det vil si at du må ha en avtale om eFaktura. Dette må du ordne selv i nettbanken din. I tillegg kan det kombineres med avtalegiro, hvis du ønsker automatisk trekk.

Du trenger ikke å foreta deg noe, dersom du er fornøyd med 4 fakturaer i året. Eneste forskjellen nå, er at alle gebyrene er fordelt på 4 terminer (inkl eiendomsskatten).

Endring av terminoppsett, gjøres på min side  under Eiendommer.

Tilknytningsgebyr

Tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett - engangsgebyr og tilleggsgebyr

Bolig og fritidsbolig

Bolig eller fritidsboliger betaler et fast beløp pr boenhet, for å knytte seg til offentlig vann- og avløpsanlegg.

Tilleggsgebyr
Det betales  tilleggsgebyr ved arealutvidelse dersom arealutvidelsen medfører økning i antall boenheter

Øvrig bebyggelse
Øvrig bebyggelse (f.eks næringsbygg) betaler etter bruksareal (BRA). Gebyret er fordelt på 3 satser.
Sats 1 0-499 m2
Sats 2 500-2499 m2
Sats 3 2500 <

Tilleggsgebyr (for annet enn bolig og fritidsbolig)
Det betales tilleggsgebyr dersom arealet økes med mer enn 20% BRA, men minimum 60 m2. Det betales da for hele utvidelsen. Dette gjelder også dersom arealutvidelsen gjøres i flere omganger.


 

Midlertidig tilknytning

Bygg/anlegg (f.eks anleggsbrakker) som tilknyttes vann og avløp for en begrenset periode.

Midlertidig tilknytning gjelder for opptil 1 år. Det betales et fast beløp. 
Det er mulig å søke om forlengelse.

Min Side

På Min side, under eiendommer, får du oversikt over eiendomsgebyrer med fakturahistorikk for eiendommer som du eier i Lillesand kommune.

Logg på Minside