Kommunens vannbehandlingsanlegg

Kommunens vannbehandlingsanlegg ligger ved Østre Grimevann, og produserer drikkevann til kommunens husholdninger, næring og fritidsbebyggelse. Vannbehandlingsanlegget er bygget ut i tre etapper; i 1972, 1997 og siste utbygging sto ferdig i 2007.

Drikkevannet hentes via inntaksledninger i vannkilden Østre Grimevann før det blir behandlet og pumpet ut på ledningsnettet frem til forbruker. Vannkilden er stor og stabil, og lite påvirket av menneskelig aktivitet.

Nedbørfeltet til vannkilden ligger i Grimstad, Birkenes og Lillesand kommuner og utgjør 68 km2. Normal vannproduksjon er 45 liter pr. sekund, men er noe høyere i perioder avhengig av forbruk og sesong.

Vannforsyningen

Ca. 8000 av våre innbyggere er tilknyttet kommunalt distribusjonsnett for vann. Det er ca. 164 km med kommunale vannledninger og distribusjonsnettet strekker seg fra vannkilden i Østre Grimevann og ut til Ulvøysund lengst syd i kommunen. I tillegg er det flere hundre kilometer med private vannledninger.

Kommunen har 4 høydebasseng som stabiliserer trykket i nettet, og fungerer som sikkerhetsvolum dersom vannbehandlingsanlegget midlertidig er ute av drift. I tillegg er det en rekke trykkøkningstasjoner i distribusjonsnettet.

Kvalitet og kontroll

Vannproduksjonen blir kontinuerlig overvåket, og det blir tatt jevnlige prøver for å sikre at drikkevannet alltid holder samme kvalitet. Det blir tatt prøver av vannkvaliteten før og etter rensing. I tillegg tas det prøver av drikkevannet på ulike steder på ledningsnettet. Der sjekkes blant annet lukt, smak, surhetsgrad og bakterienivå.

Kommunal vannproduksjon og distribusjon er underlagt en rekke lovverk, og Mattilsynet fører kontroll med at kommunen overholder kravene fastsatt i lov og forskrift. Etter behandling holder drikkevannet kvaliteten som drikkevannsforskriften krever. 

Drikkevannet holder samme kvalitet helt frem til deg fordi det er tilsatt klor, CO2 og kalk/marmor. Dette gjør vannet mer motstandsdyktig mot ytre påvirkning.  Selv om vannet er tilsatt kalk/marmor er det fortsatt bløtt vann, og du trenger for eksempel ikke bruke vaskepulver tilpasset hardt vann.

Privat drikkevannsforsyning

Lillesand kommune er ikke ansvarlig for private drikkevannsprøver. Ved behov kan en ta kontakt med et akkreditert laboratorium som analyserer drikkevannsprøver for private. For mer informasjon om privat drikkevannsforsyning se folkehelseinstituttets informasjonsbrosjyre.

Meget bløtt drikkevann

Drikkevannet i kommunen blir karakterisert som meget bløtt, og har en hardhet på 1,9o dH. Hardt vann skyldes hovedsakelig innholdet av kalsium (Ca) og magnesium (Mg). Hardhet oppgis i tyske hardhetsgrader (°dH) eller milligram kalsium per liter (mg Ca/l). I meget bløtt vann er det mindre kalsium og magnesium. Hardheten kan karakteriseres som følger:

Hardhetsklasse milligram kalsium pr liter mg Ca/l Tyske hardhetsgrader °dH
Meget bløtt vann 0-15 0-2,1
Bløtt vann 15-35 2,1-4,9
Middels hardt vann 35-70 4,9-9,8
Hardt vann 70-150 9,8-21
Meget hardt vann >150 >21