Hvem har ansvaret?

God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel. Alle huseiere har ansvar for at hekker, busker, trær og annet på eiendommen, ikke hindrer sikt og forårsaker ulykker.

Kommunen bruker mye penger på å bygge og vedlikeholde veier, fortau og sykkelstier for at alle skal ferdes trygt. Pass derfor på at vegetasjon fra din eiendom ikke vokser ut over din eiendomsgrense og skaper fare for trafikkanter.

Du kan øke trafikksikkerheten ved din eiendom ved å sørge for at:

  • hekker i frisiktsoner klippes ned til 50 cm
  • trafikkantene har fri sikt
  • trafikkanter ikke hindres av greiner
  • fotgjengere, rullestolbrukere, ssyklister o.l. ikke tvinges ut i veibanen
  • vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner
  • veiskilt og veimerking er godt synlig
  • greiner ikke når opp til ledninger
  • greiner ikke skjuler gatebelysning

Brosjyre fra Statens vegvesen om hvordan du kan sikre at vegetasjon på din eiendom ikke utgjør fare for trafikkanter.