Du kan oppgradere før du får varsel

Det kan lønne seg å oppgradere avløpsanlegget i forbindelse med annet arbeid på eiendommen. For å oppgradere må du kontakte en nøytralfagkyndig som kan prosjektere renseløsningen og sende søknad til kommunen. Ta evt. en prat med naboene dine om en felles avløpsløsning. I de fleste tilfeller vil det lønne seg økonomisk.     

Hvorfor må anleggene oppgraderes

Avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens rensekrav, gir fare for forurensing av drikkevannskilder og nærmiljøet. Målet er at kommunen ønsker å sikre innbyggerne best mulig drikkevannsforsyning, samt at bekker og innsjøer har god kvalitet for fritid og rekreasjon.

Ved siden av landbruket er spredt avløp en av de største kildene til forurensing og forringelse av vannforekomster ved kysten og i innlandet. Mange private avløpsanlegg er gamle og har utdaterte renseløsninger i henhold til dagens rensekrav.

Gamle renseanlegg og eldre utslippstillatelser

For anlegg som ikke tilfredsstiller kravene i forskrift, opphever kommunen gammel utslippstillatelse, og det må søkes om å etablere ny avløpsløsning.

Hvor mye vil det koste å etablere og drifte anlegget

På www.avlop.no ligger det informasjon om investerings- og driftskostnader av forskjellige typer anlegg.

Økonomisk er felles avløps løsninger bedre, investerings/driftskostnader blir delt. Det gjelder både tilknytning til kommunalt ledningsnett og privat avløpsanlegg.

Kommune kan ikke gi en standart pris på hva det koster å skifte anlegg eller tilknytte seg offentlig anlegg.

Hver matrikkel er individuell:

- med forskjellige grunntyper.  

- avstanden til offentlig avløp.

- resipient for renset vann.

Det anbefales at du innhenter flere tilbud fra forskjellige entreprenører, når en nøytral fagkyndig rådgiver har dimensjonerte et anlegg eller tilknytning som passer til din tomt.    

Tilsyn

Enhet for vann og avløp har ansvar for tilsynsordningen på mindre avløpsanlegg i Lillesand Kommune.

Aktuelle tilsynsaktiviteter kan være:

 • Helhetlig kartlegging og vurdering av ett større område.
 • Få oversikt over dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget.
 • Vurdere utslippstillatelsen.
 • Kontroll av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter.
 • Kontroll av anleggets tekniske tilstand.

Kommunens hjemmel for at føre tilsyn:

Forurensningsloven § 48. (forurensningsmyndighetens oppgaver):

Forurensningsforskriftens kapittel 12, § 12-2. Forurensningsmyndighet:

Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Hvem fører tilsyn

Enhet for Vann og Avløp har ansvar for tilsynsordningen på mindre avløpsanlegg i Lillesand Kommune. Tilsynet på avløpsanlegg skal sørge for at avløpsanleggene ikke fører til forurensning eller helseplager, og at alle krav i utslippstillatelsen tilfredsstilles.

Tilsynet utføres ved gjennomgang av servicerapporter og tømmerrapporter, og ved vannkvalitetsovervåking av vannforekomster i Lillesand. I tillegg er det en funksjonskontroll med anleggsbesøk med tre til fem års mellomrom, avhengig av anleggstype.

Hvem får pålegg

Kommunen jobber kontinuerlig med opprydding i avløpsforhold i spredt bebyggelse i Lillesand kommune. Alle boliger, og alle hytter med innlagt vann skal ha en gyldig utslippstillatelse. Eiendommer med avløpsanlegg som ikke renser etter dagens forskrifter vil får pålegg om utbedring.

Jeg har fått pålegg om opprydding i avløpsforhold på min eiendom, hva gjør jeg?

Ta kontakt med en nøytral fagkyndig rådgiver som kan prosjektere anlegget og søke om utslippstillatelse, og en entreprenør som utføre gravearbeidet.
Dersom du er usikker, ta kontakt med oss via sentralbordet Tlf: 37261500 (kl. 10-14)
Eller postmottak@lillesand.kommune.no

Hva er innlagt vann

Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg og liknende, som føres innendørs gjennom rør eller ledninger. Dette gjelder også hageslanger og regnvann som ledes gjennom takrenne og inn i bygningen, når disse brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank.

Trenger jeg utslippstillatelse

Er du ikke tilknyttet offentlig avløp gjennom privat eller offentlig ledning skal din bolig, eller fritidsbolig med innlagt vann, ha en gyldig utslippstillatelse. Er du i tvil om det kreves utslippstillatelse for din eiendom, kontakt kommunen.

 

LILLESAND KOMMUNE

Tlf: 37261500 (kl. 10-14)

postmottak@lillesand.kommune.no

Hvordan man søke om utslippstillatelse

Du må få hjelp av nøytralt fagkyndig firma til å prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. Du står fritt til selv å velge firma. Det kan ta litt tid å skaffe nødvendig informasjon, så det er lurt å starte prosessen tidlig. Søknad om utslippstillatelse har inntil 6 ukers saksbehandlingstid etter at komplett søknad er levert.

Nøytrale fagkyndig

Nøytrale fagkyndige dere kan kontakte er:

 

Fagkyndig: Knut Sand

Firma:LKS Bygg A/S - Arkitre

E-post: knut@arkitremandal.no

 

Fagkyndig: Knut Robert Robertsen

Firma: Asplan Viak

E-post: knutr.robertsen@asplanviak.no

 

Fagkyndig: Esben Gilje

Firma: Gilje Byggrådgivning AS

E-post: post@kgba.no

 

Fagkyndig: Hans Lunden

Firma: Akontroll AS

E-post: hans@akontroll.no

 

Fagkyndig: Bjørn Wattne Østerhus

Firma: Rambøll

Epost: bjorn.wattne.osterhus@ramboll.no

 

Fagkyndig: Thor Inge Vollan

Firma: Rambøll

Epost: thor.vollan@ramboll.no

 

Fagkyndig: Evelina Koltsova

Firma: Asplan Viak, 3101 Tønsberg

Tlf: 92513353

E-post: evelina.koltsova@asplanviak.no

 

Fagkyndig: Arvid Svendsen 

Firma: Asplan Viak, Arendalskontoret

Tlf: 91117884

E-post: Arvid.Svendsen@Asplanviak.no

 

Fagkyndig: Halvor Skåli

Firma: Konsultenttjenester

Tlf: 95120552

post@konsulenttjenester.no

 

 

 

Listen er ikke uttømmende. De som ønsker å stå på listen tar kontakt med Lillesand kommune på mail: postmottak@lillesand.kommune.no og merker mailen med nøytral fagkyndig.

 

Nøytral fagkyndig er foretak som har dokumentert tilstrekkelig avløpsteknisk fagkompetanse for oss:

 • Minimum 3 dagers kurs om små avløpsanlegg. Kurset må omhandle prosjektering av flere relevante anleggstyper.
 • Praktisk erfaring med grunnundersøkelser.
 • Oppdateringsmulighet gjennom tilgang til VA-miljøblad.
 • Relevante referanseprosjekter.
  Skal kunne stå ansvarlig for prosjektet i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak (byggesøknaden) i den kommunen som anlegget skal oppføres i.