Innspill ved varsel om oppstart
Ved varsel om oppstart sender du innspillene dine direkte til regulanten som lager planen. Regulanten skal oppsummere og kommentere innspillene når komplett plan sendes inn til kommunen. Du kan hele tiden følge utviklingen i saken og lese alle dokumenter ved å bruke kommunens innsynsløsning. 

Innspill ved offentlig ettersyn
Når saken legges ut til offentlig ettersyn sendes innspillene direkte til kommunen. Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for Plan- og miljøutvalget (PMU) som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer.
Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når PMU har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang og klagefrist.

Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:

  1. Skriv kort og rett fram.
  2. Skriv forslag til konkrete endringer.
  3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
  4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.
  5. Ta kontakt med saksbehandler/konsulent om du har spørsmål eller behov for veiledning.