Helsesykepleier

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten er en videreføring av tilbudet som blir gitt på helsestasjonen. Vår oppgave er å drive helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i skolen. Vi ønsker å medvirke til at barn og unge aktivt er med på å påvirke sitt eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse og trivsel. Helsesykepleier gir råd og veiledning individuelt og i grupper, underviser, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinerer. Vi deltar også i ulike møter, og er sentrale i skolenes ressursteam.

Tilbud som gis:

  1. Skolestartundersøkelse sammen med fysioterapeut og lege.
  2. trinn: Vaksine, Tetravac. Undervisning om grenser for egen kropp.
  3. trinn: Undervisning om gode valg for kroppen. Måling av vekt og høyde (Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling). Undervisning om god omsorg sammen med barneverntjenesten.
  4. trinn: Undervisning om Psykologisk førstehjelp.
  5. trinn: Pubertetsundervisning.
  6. trinn: Vaksine, MMR. Undervisning om vold i nære relasjoner. «Vanlig, men vondt» (skilsmissegruppe).
  7. trinn: Vaksine, HPV (to doser). Undervisning om kropp og seksualitet.

 

Fysioterapeut

Fysioterapeuten er opptatt av god motorisk utvikling til mestring av hverdagen, og å fremme gode levevaner. Vi ønsker blant annet å oppnå økt deltagelse i gym og inspirere til bevegelsesglede. Det vil også bli gitt informasjon til foresatte omkring dette.

Fysioterapeuten observerer barna i skolesituasjonen, og vil være tilstede på turer og andre relevante situasjoner. Vi vil også bidra og delta i undervisningen i aktuelle emner.

Vi tar imot henvendelser fra ansatte, foresatte og elever. Dette kan resultere i nærmere vurderinger av motoriske funksjoner, videre henvisninger eller tiltak utformet for barnet og dets behov. Tilbudet blir tilpasset for de forskjellige aldersrelaterte utfordringer.  Vi kan også bidra med råd om tilpasning av arbeidsplass for elevene, og gi råd om anskaffelse av utstyr og hjelpemidler.

Familieterapeut

Familieterapeuten er opptatt av samspill og utfordringer i dagliglivets relasjoner. Vi ønsker å bistå med samtaler og veiledning dersom du befinner deg i en situasjon som har låst seg fast i et dårlig mønster. I skolehelsetjenesten er vår oppgave både å være med i klasseromsundervisning, grupper og enkeltsamtaler.

Vi håper at dere som er foreldre/foresatte tar kontakt om det er noe dere ønsker å samtale om.

Vi har taushetsplikt

Som helsepersonell er vi pålagt taushetsplikt. Det skal fungere som et vern rundt den enkelte elev/familie. Vi gir ikke ut personopplysninger om elever uten muntlig eller skriftlig samtykke fra foresatte og/eller elev (ut i fra alder).

Samarbeid med hjemmet:

Elevene får skriftlig informasjon om alle faste helseundersøkelser og vaksinasjoner. Dette for at de foresatte skal være orientert, gi samtykke der det er aktuelt, og kunne gi beskjed om forhold rundt eleven som skolehelsetjenesten bør vite om. Skolehelsetjenesten tar ut over dette kontakt med foresatte når det synes hensiktsmessig. Det er ønskelig at foresatte gjør det samme. Vi ønsker et tett samarbeid med hjemmet der det synes hensiktsmessig.

Barn som pårørende:

Vi formidler kontakt til SMIL-grupper (styrket mestring i livet) som retter seg mot barn og unge som pårørende, når mor, far eller søsken har en helseutfordring. Gruppene drives av familiesenteret i kommunen. Mer info: SMIL.

Skilsmissegrupper

I samarbeid mellom helsesøster, sosiallærer/miljøterapeut eller familieterapeut tilbyr vi skilsmissegrupper. Mer info: Vanlig men vondt.

Slik får du tilbudet

Du som elev, foreldre/foresatt, lærer, eller andre kan ta direkte kontakt med tjenesten for å få entimeavtale. (Se kontaktinfo til høyre.)