Navn på tilskuddsordning Søknadsfrist Forvaltede myndighet Mer informasjon
Tiltak mot marin forsøpling 7.februar Miljødirektoratet Link
Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde 7.februar Fylkeskommunen  
Tilskudd til drift av skjærgårdstjenesten   Fylkesmannen  
Klimasats - støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner 15. februar Miljødirektoratet Link
Tilskudd til klimatilpasning 15. februar Miljødirektoratet Link
Generell vannforvaltning 15. januar Miljødirektoratet Link
Tiltak for trua naturtyper 15. januar   Link
Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap 15. januar Fylkesmannen Link
Tiltak for ville pollinerende insekter 15. januar Fylkesmannen Link
Midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn 15. oktober Miljødirektoratet Link
Kalking av vassdrag 15. januar Fylkesmannen  
Tilskudd til trua arter 15. januar Fylkesmannen Link
Tilskudd til fisketiltak 15. januar Fylkesmannen Link
Tilskudd til vilttiltak 15. januar Fylkesmannen Link
Tilskudd til verdiskaping basert på naturarven 15. januar    
Tiltak mot fremmede organismer 15. januar Miljødirektoratet Link
Kartlegging og tiltak mot fremmede skadelige arter. 1. juli (2020) Fylkesmannen Link
Tilskudd til friluftstiltak 1. februar Fylkeskommunen Link