Hvem er tilbudet for?

Det er en forutsetning at du er bosatt i en kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene, og at du har behov for grunnleggende kvalifisering.

Hva består tilbudet av?

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedelse til å delta i arbeidslivet. Programmet skal være helårlig og på fulltid og kan vare i inntil to år. Det skal utarbeides en individuell plan med bakgrunn i ditt opplæringsbehov. Som deltaker har du krav på introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Personer under 25 år mottar 2/3 stønad.