Etablering

Lillesand kommune har pr. i dag stor overkapasitet av barnehageplasser, og det er ikke behov for etablering av flere barnehageplasser. Ønsker du likevel å søke om å etablere en ikke-kommunal barnehage anbefaler kommunen at du har gjort deg kjent med behovet for barnehageplasser og planlagte/etablerte barnehageprosjekter i området du ønsker å starte barnehage i, samt ha en foreløpig plan knyttet til eierform, driftsform, antall barn og bemanning, før du tar kontakt.

Husbanken gir lån til barnehager. På husbanken.no finner du informasjon om hvordan man utformer og etablerer en barnehage. Der finner du også en oversikt over det viktigste rammeverket.

Bhg.lov § 10 og 14

Godkjenning

Før en barnehage kan settes i drift, må den godkjennes av kommunen. Sektor for skole og barnehage ved barnehagemyndigheten har ansvaret for godkjenning av barnehager i Lillesand kommune. 

Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet. Selve godkjenningen involverer flere etater med ulikt lovverk:

  • Barnehageloven, Fagenhet oppvekst og utdanning
  • Plan- og bygningsloven, Byggesakskontoret
  • Lov om folkehelsearbeid med forskrift om miljørettet helsevern i 
    barnehager og skoler, Miljøenheten
  •  Lov om tilsyn med næringsmidler, Mattilsynet
  • Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet

Barns miljø i barnehager og skoler

Veileder: Godkjenning av barnehager

 

Når barnehagen er godkjent og i drift, gjennomfører kommunen jevnlig tilsyn med at gjeldende lov og regelverk blir fulgt.

Les mer om tilsyn av barnehager.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Lillesand kommune har finansieringsansvar for private barnehager i Lillesand. Satsene for tilskudd til drift av private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige driftsutgifter i kommunens egne barnehager. 

Informasjon om nasjonale tilskuddssatser finnes på udir.no

Eksisterende barnehager trenger ikke å søke om tilskudd. Private barnehager som ønsker å etablere seg i eller utvide etablert barnehagedrift i Lillesand kommune, må søke kommunen ved sektor for skole og barnehage, om offentlig finansiering, og for å innlemmes i kommunens planer for å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet.

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Legge ned en barnehage

Eiere av private barnehager som har planer om å legge ned virksomheten må ta kontakt med sektor for skole og barnehage. Barn som mister barnehageplassen på grunn av nedleggelse har fortrinn til ny plass i annen barnehage.