Etablering

Lillesand kommune har pr. i dag stor overkapasitet av barnehageplasser, og det er ikke behov for etablering av flere barnehageplasser. Ønsker du likevel å søke om å etablere en ikke-kommunal barnehage anbefaler kommunen at du har gjort deg kjent med behovet for barnehageplasser og planlagte/etablerte barnehageprosjekter i området du ønsker å starte barnehage i, samt ha en foreløpig plan knyttet til eierform, driftsform, antall barn og bemanning, før du tar kontakt.

Barnehageloven

Godkjenning

Før en barnehage kan settes i drift, må den godkjennes av kommunen. Sektor for skole og barnehage ved barnehagemyndigheten har ansvaret for godkjenning av barnehager i Lillesand kommune. 

Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet. Selve godkjenningen involverer flere etater med ulikt lovverk:

  • Barnehageloven, Fagenhet oppvekst og utdanning
  • Plan- og bygningsloven, Byggesakskontoret
  • Lov om folkehelsearbeid med forskrift om miljørettet helsevern i 
    barnehager og skoler, Miljøenheten
  •  Lov om tilsyn med næringsmidler, Mattilsynet
  • Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet

Barns miljø i barnehager og skoler

Veileder: Godkjenning av barnehager

 

Når barnehagen er godkjent og i drift, gjennomfører kommunen jevnlig tilsyn med at gjeldende lov og regelverk blir fulgt.

Les mer om tilsyn av barnehager.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Lillesand kommune har finansieringsansvar for private barnehager i Lillesand. Satsene for tilskudd til drift av private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige driftsutgifter i kommunens egne barnehager. 

Informasjon om nasjonale tilskuddssatser finnes på udir.no

Eksisterende barnehager trenger ikke å søke om tilskudd. Private barnehager som ønsker å etablere seg i eller utvide etablert barnehagedrift i Lillesand kommune, må søke kommunen ved sektor for skole og barnehage, om offentlig finansiering, og for å innlemmes i kommunens planer for å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet.

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Legge ned en barnehage

Eiere av private barnehager som har planer om å legge ned virksomheten må ta kontakt med sektor for skole og barnehage. Barn som mister barnehageplassen på grunn av nedleggelse har fortrinn til ny plass i annen barnehage.