Beredskap og krise

Ved større ulykker eller kriser er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. 

Lillesand kommunes ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier. Kommunen har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale virksomhetsområder, samt et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. Lillesand kommune har en samordnet plan for kriseledelse i kommunen, som er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner. 

Viktig informasjon knyttet til nasjonal kriseberedskap og nasjonal krisehåndtering finner du på www.kriseinfo.no

Råd om egenberedskap

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ber alle husstander i Norge om å ta noen enkle grep for å bedre sin egen beredskap.

Tilfluktsrom

Lillesand kommune har 2 offentlige tilfluktsrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. I tillegg finnes private anlegg.

Ansvar for tilfluktsrom
Kommunen eier og vedlikeholder de 2 tilfluktsrommene. Private virksomheter med bruksareal over 1000 kvadratmeter skal også ha egne tilfluktsrom, hvis man ikke har søkt og fått dispensasjon.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. Sivilforsvaret vil, sammen med kommunen, lære opp personell og drifte de offentlige tilfluktsrommene når de blir tatt i bruk.

Når brukes tilfluktsrom?
Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet via radio/TV/media/sms.

Krav til tilfluktsrom
Lokalet skal kunne være klart til bruk som tilfluktsrom innen 72 timer. Minstekravet til et tilfluktsrom er at folk skal kunne oppholde seg trygt der i 6 timer. Rommene er ikke beregnet for øyeblikkelig bruk, og standarden vil variere.

Liste over offentlige tilfluktsrom i Lillesand kommune

  • Lillesand rådhus. Østregate 2, 4790 Lillesand. Antall plasser: 28.
  • Høvågheimen Bo og aktivitetsenter. Blikssundveien 20, 4770 Høvåg. Antall plasser: 264

På Sivilforsvarets nettsider (https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/) finnes bl.a. et kart over offentlige tilfluktsrom, med informasjon om bl.a. beliggenhet og kapasitet.

Beskyttelse ved andre kriser:
Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg ved å følge myndighetenes råd for egenberedskap (https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/egenberedskap/dsb_beredskap_brosjyre_original.pdf)

Lover og retningslinjer
Forskrift om tilfluktsrom (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-03-15-254)
Sivilforsvaret om tilfluktsrom (https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/)

 

Jod

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme, som del av deres generelle anbefalinger knyttet til egenberedskap i hjemmet. Hovedgrunnen er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten.

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal kun tas etter råd fra myndighetene. Om dette skulle bli aktuelt, vil det komme tydelige anbefalinger om dette i mediene og via DSA.

DSA anbefaler at kommunene har jod til personer under 18 år, gravide og ammende. Lillesand kommune har et tilstrekkelig lager med jodtabletter for aktuelle personer i kommunen.

Lillesand kommune distribuerer jodtabletter via kommunens skoler hvis det blir behov for dette. Varsling og informasjon om atomuhell og utdeling av jod vil skje via Kommunens kartbaserte SMS-varslingsløsning (Varsling24), skolenes meldingssystem Visma, kommunens hjemmeside og deling av informasjon på Facebook, samt lokal og nasjonal presse.

Mer informasjon om JOD: https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter