Målgruppe

Langtidsplass kan være aktuelt hvis du:

  • har behov for heldøgns omsorg, sykepleie og legetilsyn i institusjon
  • er ikke i stand til å bo i eget hjem på grunn av omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom og/eller funksjonstap

Alle andre relevante tiltak skal på forhånd være utprøvd eller vurdert for deg.

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-06-21-1022?q=forskrift%20lillesand