Du har stemmerett dersom du er innført i manntallet. Det vil si at du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Manntallet er en offentlig liste som viser de personer som er berettiget til å avgi stemme ved valg.  Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i kommunetorget i midten av juli ved følgende steder;

  • Kommunetorget, Lillesand rådhus
  • Lillesand folkebibliotek
  • Matkroken Høvåg, Indre Årsnes