• Det skal ved befaring avgjøres hva som skal hogges
  • Fineste trær settes igjen; som regel de med best kvalitet, men det kan også være gode klatretrær, estetisk fine trær.
  • Bevare best mulig mangfold av treslag, spesielt lauv.
  • Skogsbilde skal bevares
  • Tiltak som forringer områdets bruk som friluftsområde skal ikke igangsettes
  • Initiativtaker er ansvarlig for å sørge for samtykke fra berørte naboer, Vellet. Alle må være enige for at tiltaket evnt skal gjennomføres
  • Den som ønsker trærne fjernet- utfører arbeidet for egen regning og risiko.
  • Initiativtaker er ansvarlig for å ta hånd om virket, rydde området og eventuelle turstier pent etter hogst.

Den som skal utføre hogsten/ansvarlig/initiativtaker skal skrive under på skjemaet erklæring om hogst, (HMS skjema, slik at kommunen ikke bærer ansvaret ved evntuell ulykke på kommunens grunn).