Hvem har rett på skoleskyss?

Følgende grunner kan gi rett til skoleskyss. Følg lenkene for mer informasjon om hvert enkelt punkt.

 

Hvem søker man til og hvem fatter vedtak om skyss?

Lillesand kommune har avtale med AKT - Agder kollektivtransport om ivaretakelse av skoleskyss for alle elever i kommunen. Alle elever som begynner i 1. klasse i Lillesand kommune, blir meldt inn som elever i AKT sitt digitale system FSkyss. Alle elever som tilfredsstiller avstandskravene vil få vedtak om innvilget skoleskyss direkte fra busselskapet. Man kan lese mer om skoleskyss hos AKT.

Dersom man har andre årsaker til skyss, kontakter man skolen, som legger eleven og eventuell dokumentasjon inn i FSkyss.

Skyss til og fra SFO?

Elever har ikke skyssrettighet knyttet til SFO eller leksehjelp.

Elever med funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom har rett på skyss til og fra SFO ved behov. Da kan man ta kontakt med skolen som vil registrere dette i FSkyss.

Skyss ved skolebytte eller flytting

Dersom man bytter skole eller flytter, men vil beholde skoleplassen, må man søke særskilt om dette. Det er kommunalsjef for barnehage og skole i kommunen som behndler slike søknader.

Som hovedregel får man ikke innvilget skoleskyss dersom man flytter, men velger å beholde skoleplasse på gammel skole framfor å bytte til ny skole (nærskolen).

Som hoveddregel får man ikke innvilget skoleskyss dersom man etter eget ønske får innvilget skoleplass på en annen skole enn nærskolen. Dersom nærskolen er full eller man bytter skole som tiltak i en skolemiljøsak, har man krav på skoleskyss etter ordinære regler.

Mer utfyllende informasjon

På Utdanningsdirektoratet kan man finne utfyllende informasjon om regelverket knyttet til skoleskyss.

Infoside

Rundskriv om retten til skoleskyss