Kart over Lillesand hvor gatene med planlagt anleggsarbeid er markert i rødt

Gravearbeid i Lillesand sentrum sept. 2023 - oktober 2024

Formålet med prosjektet er å gi sikrere vannforsyning til Lillesand sentrum, bedre kapasitet og håndtering av avløpsvann, samt en økning i kapasitet på overvannsystemet. Prosjektet skal gjøre Lillesand sentrum bedre rustet til å håndtere økende nedbørsmengder og fremtidens klimaendringer.

Gravearbeidet går ut på å legge nye vann- og avløpsanlegg i Strandgata, Storgata, Østregata og Vestregata i Lillesand sentrum. 

Parkering ved gamle brannstasjonstomta skal benyttes til riggområde og vil være stengt gjennom hele anleggsperioden. I anleggsperioden vil det være redusert fremkommelighet i sentrum. Mens anleggsarbeidet pågår vil det bli satt opp gjerder rundt arbeidsområdene og det vil legges til rette for gangtrafikk. Ferdigstillelse av prosjektet var satt til 10. mai 2024, men er forsinket og er nå estimert til oktober 2024. 

Det er TT Anlegg som utfører arbeidet. I gjennomføringen vil de ha fokus på begrensning av støy og har i den forbindelse valgt å bruke flere grøftelag for å minimere anleggsarbeid utenfor ordinær arbeidstid (man.-fre. 07.00-17.00). Derimot er det ikke å komme unna noe kveld/nattarbeid, særlig i forbindelse med omkoblinger. Dette anses som nødvendig for å kunne koble berørte beboere på det nye vann- og avløpsanlegget så raskt som overhodet mulig. 

De av oss som bor langs gatene som skal graves opp har mottatt ytterligere prosjektinformasjon samt kontaktinformasjon til relevante personer i prosjektet.

kart over gravearbeid status 15 juni
Gater som i kartet er markert i grønt vil være ferdig med VA arbeid innen 15. juni, 2024. En del av Storgata, som i kartet er markert i rødt, vil ikke være ferdig til 15. juni.

 

 

 • Siste nytt

  17.april, 2024 -Uke 16 starter arbeidet med å sette de nye kantsteinene som blir en del av det nye gatedekket i Strandgata. Det vil fortløpende asfalteres i etterkant av setting av kantstein. I uke 17 vil krysset mellom Østregate og Storgata stenges i en 2- ukers periode for å sammenkoble VA anlegget i disse to gatene. Samtidig vil Østregate og Storgaten i området for banken fylles igjen og gjøres klare for asfaltering. Etter denne 2- ukers perioden vil fremkommeligheten i sentrum bli mye bedre.

  04. april 2024 - Status for oppgraderingen av vann- og avløpssanering i Østre- og Vestregate er i henhold til nåværende plan og arbeidet vil fortsette i Storgaten foran Lillesand sparebank.  Landskapsentrepenøren starter sitt arbeid med gågate- dekket og vil fokusere på Strandgaten i ukene som kommer. 

  16. februar 2024 - Status for oppgraderingen av vann- og avløpssanering i Strandgata, Østre- og Vestregate er i henhold til planen. I Storgata har man derimot møtt på uventede utfordringer med fjellgrunn, som har ført til en antatt forsinkelse på opptil 10 uker, på grunn av økt behov for sprengningsarbeid. Alle gatene blir fremkommelige for gående og vareleveranser i sommerperioden.

  26. januar 2024Storgata vil bli stengt for gående fra mandag 29. januar på grunn av sprengningsarbeider for kumgruppe i området. Dette gjelder ved anleggsområdet utenfor rådhuset og filadelfia. Antatt tid for stengning er 2 uker.

  10. januar 2024 - Rådhusparkeringen stenges i begynnelsen av neste uke.

  28. november - Vannledninger er frosset i løpet av natten. TT-anlegg jobber med å få varmet opp rørene.

  20. oktober - Førstkommende mandag stenges Østregate frem til ca. kl. 13.00 på grunn av frakopling av vannledninger. I tillegg blir det oppstart av fase 2. Fase 2 involverer 1) arbeid i krysset Vestregate-Strandgata, 2)arbeid i Østregate, og 3) arbeid fra Østregate-Strandgata mot sjø.

  4. oktober - Første graveskuff går i jorden. Gravearbeidet for å legge nye vann og avløpsrør er startet i krysset Østregate/Strandgata. 

  28. september - Kommunen inviterer til et generelt informasjonsmøte om gravearbeidet kl.17.00-18.00 i e-teateret. Alle er velkomne. 

  18. september 2023 - Gravearbeid i sentrum utsatt. Årsaken er at det tar lengre tid å få nødvendige og lovpålagte godkjenninger på plass. Samtidig er det mye materialer, rør og utstyr som viste seg å ha lengre leveringstid for entreprenør enn først antatt. Likevel vil utsettelsen ikke påvirke dato for ferdigstillelse av prosjektet. Gravearbeidene starter så snart manglende elementer er på plass. Forventet oppstart av gravearbeidet er nå tidligst i slutten av uke 39/uke 40.

  30. august 2023 - Formannskapet vedtar oppstart av vann- og avløpsarbeid i Lillesand sentrum. Brannstasjonstomta blir stengt og arbeidet igangsettes umiddelbart. 

 • Fremdrift og faser for arbeidet

  Foreløpig fremdrift for graving:

  Strandgata – Graving fra uke 39 – uke 6

  Østregate – Graving fra uke 39 – uke 16

  Vestregate – Graving fra uke 42 – uke 19

  Storgata, mellom Vestregate- og Østregate – Graving fra uke 7 – uke 19

  Storgata fra Østregate mot Nygårdsgate  - Graving fra uke 46 – uke 40 

  Foreløpig fremdrift for skiferdekke i gågateprosjektet:

  Strandgata – Oppstart i uke 11 og frem til 15 Juni.

  Vestregate og Østregate – Oppstart etter 15. August.

  Graveprosjektet er delt inn i syv faser:

  Fase 1: Rørarbeid i krysset Østregate/ Strandgata. Rør legges ut av krysset. 

  Fase 2: Rørarbeid i Østregate fra Strandgata mot sjø.

  Fase 3: Rørarbeid fra Strandgata mot sjø. Østregate og Storgata mot kum 18611.

  Fase 4: Rørarbeid Vestregata og Storgata. Østregate åpen. 

  Fase 5: Rørarbeid i Vestregata og Storgata. 

  Fase 6: Rørarbeid i Vestregata og Storgata. 

  Fase 7: Kompletterende rørarbeid i Vestregata og Strandgata. Landskapsarbeider og legging av dekke.  

  Faseplan