I Storgata har man derimot møtt på uventede utfordringer med fjellgrunn, som har ført til en antatt forsinkelse på opptil 10. uker, på grunn av økt behov for sprengningsarbeid. Med et ønske om å skjerme næringslivet og innbyggere fra forstyrrelser i sommermånedene, har kommunedirektøren foreslått en pause i anleggsarbeidene fra 15.juni til 15. august. Videre vurderes det at ekstra kostnader på 1,5. millioner, ved å midlertidig fjerne riggplassen ved brannstasjonstomta for å tilrettelegge for parkering, ikke anbefales. For i sommerperioden vil det åpnes opp for andre alternative parkeringsmuligheter, slik som Dovre/Fagertun og rådhusparkeringen - sistnevnte er tilgjengelig for allmennheten i sommerperioder. 

Selv om Storgata ikke vil være ferdigstilt til sommeren vil innkjøringen via Bergestø til Storgata likevel være åpen gjennom sommersesongen. Ved å ta en pause i anleggsarbeidene, og tilstedeværelse av gravemaskiner i gatene, fremmer vi en mer tilgjengelig og innbydende atmosfære i hjertet av Lillesand sentrum. Og på tross av at arbeidet med å legge skifer dekke ikke starter før 15. august, vil likevel Vestregate og Østregate kunne ferdes på til sommeren, med ny asfalt og kantstein.

Selv om prosjektet med vann- og avløpssaneringen har presentert visse utfordringer, er prosjektets fremdrift i stor grad i henhold til planene. En fullstendig økonomisk vurdering av prosjektet er foreløpig prematur, men det er klart at de økte kostandene knyttet til uforutsette sprengningsarbeid har belastet hele prosjektets økonomiske buffer. Kommunedirektøren signaliserer derfor et behov for å revurdere prosjektets kostnadsrammer, med en detaljert gjennomgang for den kommende tertialrapporten.