Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Områderegulering Dovre - Endring etter § 12-14 andre ledd - Merknadsfrist 25.10.2022

Hensikt med endringen
Lillesand kommune og Agder Fylkeskommune ønsker å bygge rundkjøring på Fylkesveg 420 ved Fagertun / Dovre. En rundkjøring har vært vedtatt i områdereguleringsplanen siden 2011, men det er behov for å tilpasse denne. Plasseringen av rundkjøringen som foreslås i planendringen er bedre tilpasset dagens veisystem og krever mindre terrenginngrep.

Endringen gjør det enklere å realisere den lenge planlagte rundkjøring som vil bedre adkomsten til de mest trafikkgenererende bygningene i planen, og redusere belastningen på veien gjennom boligområdet sør i planen og gjennom Lillesand sentrum. Denne infrastrukturen er en forutsetning for å kunne utvikle dette området og utvide Bo- og aktivitetssenteret. Se saksdokumenter for ytterligere informasjon.

Detaljregulering for Fagertunveien 62 - endring etter § 12-14 andre ledd - merknadsfrist 27.09.2022

Hensikten med endringen
I planendringen foreslås flere mindre endringer med utgangspunkt i tidligere innvilgede dispensasjoner. Endringene omfatter:

  • Antall boenheter økes fra 34 til 37
  • Planens tillatte byggehøyder justeres for å gi bedre dagslys- og solforhold
  • Justering i antall biloppstillingsplasser per boenhet og antall gjesteplasser
  • Balkonger kan krage 1m ut over byggegrense
  • Justering av veigeometri slik at områderegulering for Dovre og detaljregulering for Fagertunveien 62 er koordinert

Se saksdokumentene for ytterligere informasjon.

Varsel om oppstart - detaljregulering for Borkedalen skole (planID 2022001492)

Hensikten med planen
Henning Larsen AS varsler på vegne av Lillesand kommune, oppstart av planarbeid for Borkedalen skole. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny gymsal i tilknytning til Borkedalen skole. Planen skal også omforene to eldre planer som skolen omfattes av i dag. I tillegg skal planen legge til rette for en eventuell fremtidig utvidelse av skolen.

Se saksdokumentene for ytterligere informasjon.

Vedtatt planendring - reguleringsplan for Dyvik hytteområde - klagefrist 09.09.2022

Informasjon om vedtaket
Plan- og miljøutvalget har den 28.06.2022 i sak 059/22 vedtatt endring av reguleringsplanen for Dyvik hytteområde (planID 2017000535) med følgende vedtak:

Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av detaljreguleringsplan for Dyvik hytteområde (planID 2017000535) som vist i plankart revidert 01.12.2021 og bestemmelser revidert 18.05.2021, med følgende justering:

  • Endring av tomt nr. 1 tas ut av planendringen, slik at tomt nr. 1 beholder kotehøyde +28,6.

Hensikten med planendringen
I forbindelse med pågående anleggsarbeid i Dyvik hytteområde, har utbygger sett behov for å gjøre justeringer av reguleringsplanen. Kort oppsummert omfatter endringene justering av vei, tomter og parkeringsplasser.

Vedtatt plan – detaljregulering for Knudremyr miljøstasjon

Informasjon om vedtaket
Bystyret har den 22.06.2022 i sak 059/22 vedtatt detaljreguleringsplan for Knudremyr miljøstasjon med følgende vedtak:

Lillesand bystyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 endring av Detaljreguleringsplan for Knudremyr miljøstasjon (planID 2000001194), med plankart datert 26.02.21 (vedlegg 1) og bestemmelser datert 11.08.21 (vedlegg 2).

Hensikten med planendringen
Hensikten med planen er å legge til rette for en større og mer moderne miljøstasjon med nytt administrasjonsbygg. Det er også behov for en bedre trafikkavvikling både langs fv. 402 og inne på selve området.

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Østre Kaldvell 15 (planid 2022000981)

BGM arkitekter varsler på vegne av Stine Sofie Eiendom AS, varsel om oppstart av planarbeid for Østre Kaldvell 15. 

Hensikten med planen
Hensikten med planen er å omregulere fra privat bolig til offentlig/ privat tjenesteyting og etablere et kurs- og mestringssenter for Stine Sofie stiftelsen. Den eksisterende bebyggelsen vil suppleres med et nytt bygg og nye parkeringsplasser.

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Aarsund senter (planID 2022001733)

Grønn Prosjektutvikling varsler på vegne av Ribe Eiendom og Invest AS, oppstart av planarbeid for Aarsund senter, Indre Årsnes gnr/bnr 91/21 og 91/105.

Hensikten med planen
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ny matvareforretning samt servering og tjenesteyting i første etasje. I andre etasje er formålet å legge til rette for boliger. I tilknytning til forretningsdriften vil det legges til rette for korttidshavn for småbåter samt energianlegg (elektrisk) til båter.

Vedtatt planendring – Områderegulering for Dovre – Endring § 12-14 andre ledd

Informasjon om vedtaket
Plan- og miljøutvalget har den 10.05.2022 i sak 038/22 vedtatt endring av områdereguleringsplan for Dovre (planid 20097754) med følgende vedtak:

Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av områderegulering for Dovre (planid 20097754) som vist i bestemmelser sist revidert 18.10.21.


Hensikten med planendringen
Hensikten med planendringen er å fjerne begrensningene for gnr./bnr. 33/211 som følger av bestemmelsenes punkt § 8.2 Bevaringsverdige bygg. Øvrige bestemmelser, samt plankart vil forbli uendret.