Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Vedtatt planendring – Områderegulering for Dovre – Endring § 12-14 andre ledd

Informasjon om vedtaket
Plan- og miljøutvalget har den 10.05.2022 i sak 038/22 vedtatt endring av områdereguleringsplan for Dovre (planid 20097754) med følgende vedtak:

Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av områderegulering for Dovre (planid 20097754) som vist i bestemmelser sist revidert 18.10.21.


Hensikten med planendringen
Hensikten med planendringen er å fjerne begrensningene for gnr./bnr. 33/211 som følger av bestemmelsenes punkt § 8.2 Bevaringsverdige bygg. Øvrige bestemmelser, samt plankart vil forbli uendret.

Varsel om oppstart - Detaljregulering for omsorgsboliger i Fagertunveien 15 (planid 2022000727)

Hensikten med planen
På vegne av tiltakshaver Lillesand kommune melder Rambøll Norge AS (arkitekt Henning Larsen) oppstart av planarbeid for nye omsorgsboliger for personer som mottar tjenester fra enhet for psykisk helse og rus i Lillesand kommune. Planområdet er en del av eiendommen GB 33/300.

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av nye omsorgsboliger for personer som har utfordringer med rus og/eller psykisk helse. Det planlegges 9 omsorgsboliger (6 omsorgsboliger i første byggetrinn), 1 midlertidig bolig og 1 personalbase. Planområdet inngår i områdeplan for Dovre, vedtatt i 2011 og er regulert til offentlig/privat tjenesteyting.

Vedtatt plan – Detaljregulering for Vålane boligområde

Informasjon om vedtaket 
Bystyret har den 30.03.22 i sak 029/22 vedtatt detaljreguleringsplanen for Vålane boligområde med følgende vedtak: 

«Lillesand bystyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 detaljreguleringsplan for Vålane boligområde, planID 2018002330, med plankart datert 28.01.22 og bestemmelser sist revidert 28.01.22».

Hensikten med planendringen 
Hensikten med planen er å legge til rette for 10 nye boliger med tilhørende lekeplass på Rauvigheia ved Indre Årsnes. I tillegg til boliger og lekeplass legges det opp til etablering av fortau langs deler av Høvågveien (fv. 410). 

Vedtatt plan – Detaljregulering for Kvanneslandet hyttefelt

Informasjon om vedtaket 
Bystyret har den 09.02.22 i sak 019/22 vedtatt detaljreguleringsplanen for Kvanneslandet hyttefelt med følgende vedtak: 

«Lillesand bystyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljreguleringsplan for Kvanneslandet hyttefelt, planID 2019001865, med plankart datert 10.01.2022 og bestemmelser sist datert 10.01.2022.» 

Hensikten med planendringen 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 22 nye fritidseiendommer, felles parkeringsareal, turveier og lekeareal. Atkomst til planområdet er via fylkesvei 3652.  

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for gågate og torgarealer i Lillesand sentrum- planID 2019002229

Informasjon om offentlig ettersyn 
Bystyret har i møte 09.02.2022 (BS 005/22) vedtatt å legge forslag til detaljregulering for gågate og torgarealer i Lillesand sentrum på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikt med planen 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etableringen av en helårs gågate i Lillesand sentrum med tilhørende torgarealer samt park. Dette gjøres for å fornye sentrumsområdet og økte tilgjengeligheten og sikkerheten for myke trafikanter i sentrum

Vedtatt planendring – Detaljregulering for Fasterdammen - Endring § 12-14 andre ledd

Informasjon om vedtaket
Plan- og miljøutvalget har den 21.10.21 i sak 094/21 vedtatt endring av Detaljregulering for Fasterdammen - Endring § 12-14 andre ledd (planid 2015000716) med følgende vedtak:

Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd, endring av detaljreguleringsplan for Fasterdammen (planid 2015000716) som vist i plankart revidert 17.09.2021 og bestemmelser revidert 10.02.2021.