Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Forslag til endring for detaljregulering Heldal boligområde II

Hensikten med endringen 

COWI varsler endring av detaljreguleringsplan for Heldal boligområde II.

Formålet med endringene av planen er å tilpasse og optimalisere gjeldende reguleringsplan som består av 8 mindre justeringer innenfor planområdet. Endringene gjelder veier, byggegrenser, kotehøyder på tomter og reguleringsbestemmelser.

Saksdokumenter

Varslingsdokumentene ligger her

Disse er sendt ut uten godkjenning fra kommunen. 

Meddommere og skjønnsmedlemmer

Et viktig prinsipp i det norske rettssystemet er at man skal dømmes av sine likemenn. Meddommere har en viktig funksjon når domstolene behandler og avgjør rettsaker. Meddommere deltar i straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene, og bidrar til å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. Meddommere i jordskifterettene kan delta i behandlingen av rettsfastsettende eller rettsendrende saker som gjelder fast eiendom.

Meddommerne bidrar til å sikre den demokratiske forankringen for domstolenes arbeid, og bygger opp under domstolenes tillit i samfunnet.

Denne artikkelen bygger på veiledning som er sendt til kommunene fra Domstoladministrasjonen. Mer utfyllende informasjon finnes på nettsiden domstol.no.

Folkemøte - Ketil Moes plass - 15 januar kl.18

Grunneiere av Ketil Moes Plass, Lillesand kommune og Lillesand Næringsarealer, ønsker å komme i kontakt med innbyggerne i Lillesand for å høre generelle synspunkter på utvikling av Ketil Moes Plass i Lillesand sentrum.

Medvirkningen til Lillesands innbyggere er særs viktig del av utviklingen av et slikt offentlig rom som Ketil Moes Plass representerer.

Forslag til endring av detaljregulering for Haugevigkilen hytteområde

Hensikten med endringen
Asplan Viak foreslår på vegne av grunneier av gårds- og bruksnummer 102/3 å endre detaljregulering for Haugevigkilen hytteområde. Bakgrunnen for endringen er avvik fra tidligere eiendomsgrense i grunnkart. Detaljplanens avgrensning mot eiendommen 102/2 ble lagt i eiendomsgrensen, men etter at grensen mellom eiendommene 102/2 og 102/3 ble målt opp på et senere tidspunkt viser det seg at faktisk grense avviker noe fra den tidligere som lå i grunnkartet.

Oppmålingsforretning for 5 av tomtene ble gjennomført i 2020, og fradeling av tomt F8 ble matrikkelført i 2021. Statsforvalteren i Agder behandlet klage på matrikkelføringen i 2023, og slår fast at både areal og grenser avviker vesentlig fra gjeldende reguleringsplan. Kommunens vedtak på oppmåling ble opphevet. 

På bakgrunn av dette foreslås følgende endringer:  

  • Grensen mellom eiendommene gnr. /bnr. 102/2 og 102/3 (og tomtene langs grensen) er justert i samsvar med den innmålte eiendomsgrensen.
  • Øvrige tomtegrensene for tomtene F5 –F11 er korrigert iht. oppmålingen i 2020
  • Grensen for tomt F11 i syd mot eiendom gnr. 101/bnr. 58 er justert i tråd med oppdatert grense
  • Tomtearealene for tomtene F5-F11 er tatt ut av plankartet og tabellen på side 27 i planbeskrivelsen.  
  • Rekkefølgekravet om etablering av renovasjonsanlegg er tatt ut av reguleringsbestemmelsenes punkt 9.2 etter dialog med LIBIR IKS.   

Vedtatt plan – Detaljregulering for Lillesands Sparebank

Informasjon om vedtaket
Bystyret har den 06.12.23 i sak 192/23, vedtatt detaljreguleringsplan for Lillesands Sparebank (planID 2021001340) med følgende vedtak: 

Lillesand bystyre vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, detaljregulering for Lillesand sparebank (2021001340), med plankart sist revidert 10.07.23 og bestemmelser sist revidert 07.11.23.

Plandokumentene oppdateres slik at fortau etableres i tråd med Veileder for helhetlig gatebelegg i lillesand sentrum vedtatt av Bystyret den 08.11.23 i sak 151/23. Prinsippet for Storgata gjelder for o_SF1 og fortauet innen o_ST1. Tilpasning til nytt dekke kan gjøres innenfor hele illustrasjonsplanen.

Illustrasjonsplanen er revidert etter Bystyrets vedtak.

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Hissingdalen- planID 2023000584

Informasjon om offentlig ettersyn
Plan- og miljøutvalget har den 12.12.23 (PMU 105/23) vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Hissingdalen (planID 2023000584) på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering for virksomhetene i Olav Martin Sørli-konsernet. Dette innebærer industri, lager, en mindre kontordel og areal til kjøretøy, samt areal for fremtidig utvidelse av næring

Saksdokumenter
Saksdokumentene ligger her i kommunens innsynsløsning.