Formål med planen, lovverk og mål for arbeidet

Plan for et trygt og godt skolemiljø ved skolene i Lillesand er å anse som skolenes handlingsplan mot krenkende handlinger. Med skolemiljø menes de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Skolemiljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel, læring, trygghet og sosiale tilhørighet. Krenkende handlinger defineres under kapittel tre i denne planen.

Denne planen tar utgangspunkt i gjeldende lovverk om elevenes skolemiljø. Planen har som hovedhensikt å kvalitetssikre arbeidet med å oppfylle kravene i loven. Ansatte ved skolen skal her kunne orientere seg om hvilke rutiner og retningslinjer som til enhver tid gjelder. Det vil i planen bli linket til dokumenter som er relevante for arbeidet med elevenes skolemiljø.

Planen skal sikre at alle ansatte ved skolene gjennomfører og iverksetter de rutiner og plikter som er utarbeidet og lovpålagt. Opplæringslovens kapittel 9 A gjelder i alle tilfeller i skoletiden, på leksehjelp, SFO, på skoleveien, på turer/arrangementer i skolens regi og det som før øvrig knyttes direkte til skolen.

Eleven har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, og det er elevens egen subjektive oppfatning som skal ligge til grunn for en helhetlig vurderingen av hva som er trygt og godt for den enkelte elev Skolene i Lillesand legger vekt på:

 • at det arbeides kontinuerlig og systematisk med elevenes skolemiljø.
 • at skolene, elevene og foresatte samarbeider om det forbyggende og holdningsskapende arbeidet.
 • at tydelige voksne er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende handlinger.
 • at alle ansatte ved skolen har en plikt til å følge med, gripe inn og varsle rektor dersom de får kunnskap eller mistanke om at elev blir utsatt for krenkende handlinger eller ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt. Skolen har videre en plikt til å undersøke, iverksette tiltak og evaluere tiltakene. Dette utgjør til sammen aktivitetsplikten.

 

Visjon og verdier i skolene i Lillesand

Visjon: UNIK - TRYGG – SKAPENDE                         Verdier: ÅPENHET-RESPEKT - HUMOR

Overordnede mål for Lillesandsskolen

 • Alle elever skal få muligheter til å utvikle sine evner og talenter
 • Skolen skal ha god kvalitet med et godt læringsmiljø og et godt læringsutbytte
 • Skolen skal ha et godt fysisk læringsmiljø ute og inne
 • ” Livslang læring” er et viktig perspektiv på læringen
 • Som et ledd i kvalitetsutviklingen, må de ansattes kompetanse utvikles
 • Det skal stimuleres til nytenkning og utviklingsarbeid

Lovverk

Opplæringsloven kapittel 9 A omhandler elevers skolemiljø:

§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring

§ 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane.

§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka.

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå

a)kva problem tiltaka skal løyse

b)kva tiltak skolen har planlagt

c)når tiltaka skal gjennomførast

d)kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka

e)når tiltaka skal evaluerast

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd.

§ 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks.

Alle utdrag fra lovverket er hentet fra Lovdata.no

Nulltoleranse og inkluderende læringsmiljø

Skolene har nulltoleranse som mål og rettesnor for arbeidet. Samtidig vet vi at skolene har elever som trenger trening, støtte og hjelp for å mestre de sosiale kodene. Det er nødvendig at disse får øve seg i et sosialt fellesskap og at skolene har gode retningslinjer og rutiner for å håndtere de episodene som da kan oppstå.

Skolene har en plan med mål om å øke elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse. Lenke til denne kommer.

Definisjoner

Skolemiljø handler om både det fysiske læringsmiljøet og det psykososiale læringsmiljøet. Fysisk læringsmiljø handler eksempelvis om bygninger, uteareal, inneklima, drift og bruk. Psykososialt miljø handler om de mellommenneskelige forholdene på skolen, både for elevene og for de voksne.

Krenkende handlinger er en fellesbetegnelse som omfatter alle former for mobbing, vold, rasisme og diskriminering. Krenkende adferd omfatter også andre former for krenkende ord og handlinger, slik som negative, enkeltstående utsagn om en persons utseende eller funksjonshemning, klær, tro, dialekt osv. Krenkende handlinger kan skje som enkelthandlinger eller gjentatte handlinger. Om en elev er krenket eller ikke, avhenger av elevens subjektive opplevelse. Krenkelser kan defineres som når en elev blir utsatt for noe som gjør at hun eller han blir lei seg eller ikke har det bra. Det kan dreie seg om erting, plaging, negative kommentarer, baksnakking, ryktespredning, utfrysning og utestenging.  Ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne oppfattes slik. Ulike aldersgrupper og sosiale og kulturelle grupper vil ha ulike normer for atferd. Krenkelser som mobbing, diskriminering eller rasisme kan også skje på mobil og nett. Det er like alvorlig.

Mobbing innebærer at en eller flere personer sier eller gjør vonde eller ubehagelige ting mot en annen person. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg, det vil være en visse ubalanse i styrke- eller maktforhold. Gjentatte tilfeller av utestenging, vold, rasisme, diskriminering og seksuell trakassering er også mobbing.

Utestenging betyr at noen ofte blir holdt utenfor.

Fysisk vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre.

Psykisk vold alle måter å skade, skremme eller krenke på, som ikke er direkte fysiske i sin natur. Det kan også være måter å styre eller dominere andre på, ved hjelpe av en bakenforliggende makt eller trussel. Det kan være snakk om direkte eller indirekte trusler, degraderende og ydmykende atferd, kontroll, utagerende sjalusi, isolering og emosjonell vold.

Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet, trakassert eller plaget, for eksempel fordi de har annen hudfarge eller snakker et annet språk.

Diskriminering betyr at en person blir forskjellsbehandlet, trakassert eller plaget, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, religion, hudfarge, seksuell legning eller opprinnelse (nasjonal eller etnisk).

Seksuell trakassering betyr at en person blir utsatt for uønsket, seksuell oppmerksomhet. Dersom en person blir truet, hånet, forfulgt, vist forakt eller lignende på grunn av seksuell legning eller orientering er dette også å anse som seksuell trakassering.

Hva gjøres for å skape og opprettholde et trygt og godt skolemiljø i Lillesand

Felles for skolene i Lillesand

Hva

Hvordan

Hvem

Definisjoner

Personalet har ved skolestart hvert år en gjennomgang av definisjonene i ordensreglementet og i planen for å få en felles forståelse av hva som legges i begrepene.

 

Ledelsen

Relasjoner

Personalet har  ansvaret for relasjonen til elever og foresatte

Alle ansatte
 

Arbeid med sosial og emosjonell kompetanse

Personalet bruker felles plan for sosial og emosjonell kompetanse.

Alle ansatte

Klasseledelse

Skolene har en egen rutine for klasseledelse

 

Alle ansatte

Trivsels-undersøkelse

Skolen gjennomfører en ikke-anonym undersøkelse årlig

Ledelsen

Elevundersøkelsen fra Udir

Undersøkelsen gjennomføres fra 5.-10. trinn. Skolen har en rutine som sikrer elevinvolvering i for- og etterarbeidet.

Ledelsen

Utviklingssamtaler med elever

Kontaktlærer har jevnlig utviklingssamtaler med eleven gjennom hele skoleåret.

Kontakt-lærer

Hjem-skole samarbeid

Skolene har en rutine for hjem-skole-samarbeidet

Alle ansatte

Trygge voksne i friminuttene

Skolene har en plan for tilsyn med elevene

Alle ansatte

Rutiner og regler i klassene
 

Alle klasser har en gjennomgang av ordensreglementet hver høst.

Alle ansatte

Nettvett

Elevene på alle trinn får opplæring i nettvett.

Alle ansatte

Felles arrangementer

Skolen gjennomfører fellesarrangementer for å fremme trivsel, integrering og samhold for skolens elever.

 

Overganger

Skolene har rutiner for å skape en trygg overgang fra barnehage til barneskole, fra 7. trinn til ungdomsskolen og fra ungdomstrinnet til vgs.

Alle ansatte

Ressursteam

Skolene har ressursteam som kan bestå av rektor, spesialpedagogisk koordinator, sosiallærer, miljøterapeut, rådgiver, PPT-kontakt og helsesøster.

Alle ansatte

Skolehelsetjeneste

 

Alle skoler har skolehelsetjeneste tilknyttet skolen

Alle ansatte

 

Den enkelte skole har sine egne lokale tiltak. Lenke til disse kommer.

 

Hvordan avdekke at elever ikke opplever et trygt og godt skolemiljø

Hva

Hvordan

Hvem

Personalets observasjonsplikt

Personalet er til enhver tid i sitt arbeid med elevene forpliktet til å observere og undersøke om det foreligger åpen eller skjult krenking. Det skal reageres umiddelbart ved krenkelser. Ved alle typer krenkelser skal rektor varsles.

Alle ansatte

Vakthold

Være proaktive, synlige og våkne i forhold til å oppdage krenkende adferd. Gripe inn ved mistanke eller kunnskap om krenkelser.

Alle ansatte

 

Undersøkelser

Alle elever gjennomfører den obligatoriske elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet. Resultatene blir drøftet i ledelsen, personalet og elevråd. Resultatene blir lagt frem for skolens miljøutvalg

 

Ledelsen
Alle ansatte

Alle elevene gjennomfører en ikke-anonym trivselsundersøkelse

Foreldre-

undersøkelsen

Gjennomføres annet hvert år

Ledelsen

Daglige observasjoner og drøftelser på team

Lærernes observasjoner av elevene deles og drøftes på ukentlige teammøter. Miljøarbeiderne er også tett på elever, både i timer og friminutt og er en viktig kilde til informasjon.

Alle ansatte

Helsesykepleier

Deltar i ressursteam og er en viktig ressurs for skolen. Alle elever på 8.trinn har samtale med helsesøster.

Helsesykepleier

Utviklingssamtaler med elever

Kontaktlærer gjennomfører systematisk utviklingssamtaler.

Kontaktlærer

Utviklingssamtaler med foresatte og elever

Gjennomføres minst en gang per halvår.

Kontaktlærer

Informasjon fra elevene

Voksne og elever har plikt til å støtte dem som utsettes for mobbing eller krenkelser. De må melde fra til skolen eller foreldrene hvis de blir vitne til at noen blir mobbet.

Elever

Ansatte

Foresatte

 

Informasjon fra foresatte

Foresatte henvender seg til kontaktlærer umiddelbart hvis de blir vitne til mobbing eller hvis barn viser tegn på mistrivsel.

Foresatte

Skolemiljøknapp
 

 

 

Den ligger på skolens hjemmeside  og er en varslingsknapp som foresatte og elever kan bruke for varsle dersom elevene ikke opplever et trygt og godt skolemiljø.

Alle

Mobbeombud

Bistå skole, barn/unge og foresatte i mobbesaker

Mobbeombudet

Beredskapsteam mot mobbing

Bistå skole, barn/unge og foresatte i mobbesaker

Beredskapsteam mot mobbing

Håndtering av krenkende handlinger

Skolen har følgende prosedyre ved mistanke om krenkende handlinger.

 

Handling

Ansvar

1

 

Direkte inngrep ved adferd som innebærer krenkelser

 

Ansatte som ser hendelsen

2

Varsle rektor og kontaktlærer
 

Ansatte som ser hendelsen

3
 

Undersøkelser av saken som kan innebære:

a) Samtale med eleven som opplever seg krenket

b) Samtale med eleven som krenker

c) Oppfølgingssamtale med eleven som opplever seg krenket

d) Oppfølgingssamtale med eleven som krenker

Rektor, kontaktlærer, miljøteam
 

 

4

Rektors vurdering etter innhenting av fakta

Rektor

5

Samtale med foresatte til eleven som opplever seg krenket

-Informasjon om hendelsen

-Informasjon om eventuelle videre tiltak

Rektor og kontaktlærer

6

Samtale med foresatte til eleven som krenker

-Informasjon om hendelsen

-Informasjon om eventuelle videre tiltak

Rektor og kontaktlærer

7

Rektor har ansvaret for at det blir utarbeidet en aktivitetsplan når tiltak iverksettes.

Rektor

9

Evaluering av tiltak

Elevens kontaktlærer er ansvarlig for å evaluere om eventuelle tiltak har ført frem. Dette gjøres hovedsakelig gjennom observasjon og elevsamtale.

Rektor, kontaktlærer, ressursteam

10

Vurdering av behov for eventuelt ytterligere tiltak

Rektor

11

Varsle skoleeier ved alvorlige hendelser

Rektor

Ifølge opplæringsloven §9A-4 skal det utarbeides en skriftlig plan når tiltak settes i verk. Lenke til mal kommer.

Årshjul for skolemiljøarbeidet, alle skoler

Tid

Tiltak

Hvordan

Ansvar

Gjennom

ført

Hele året

Fokus på klasseledelse og systematisk arbeid med et trygt og godt psykososialt miljø.

 

Rektor og alle

ansatte

 

Utviklingssamtaler.

 

Kontaktlærer

 

August

Opplæring og informasjon til alle ansatte om prosedyrer for § 9A, ordensreglement og Plan for et trygt og godt skolemiljø. *Hva er et godt psykososialt miljø?

*Hva er krenkende adferd?

*Hva er terskelen for å gripe inn – forebygging – handlingsplikt?

*Når skal rektor varsles?

Personalmøte/

planleggingsdag

Rektor/

ledergruppe

 

Gjennomgang av inspeksjonsordningen. Felles forståelse i personalet. Hvordan utøver vi? Hvilke spørsmål stiller vi elevene når det skjer krenkende adferd? Bevisstgjøring av de ansatte.

Personalmøte/

planleggingsdag

Rektor/

ledergruppe

 

Elevene orienteres om

§9-A,ordensreglement og Plan for et trygt og godt skolemiljø

Klassemøte

Kontaktlærer og tillitsvalgte i klassene

 

Foresatte orienteres om

§9-A,ordensreglement og Plan for et trygt og godt skolemiljø

Trinnmøte/

Foreldremøte

Hjemmesiden

Rektor og

kontaktlærere

 

September

Konstituere elevråd.

 

Kontaktlærere og

elevrådskontakt

 

Kursing av elevråd

Kurs

Elevrådskontakt

 

Konstituere FAU

Møte

Rektor

 

Konstituere SU

Møte

Rektor

 

Konstituere SMU

Møte

Rektor

 

Gjennomgang av §9A, ordensreglement og Plan for et trygt og godt skolemiljø i elevråd, FAU, SU og SMU. Refleksjon og bevisstgjøring rundt mobbing og krenkende adferd.

Møter

Rektor og

elevrådskontakt

 

Oktober

Utviklingssamtaler med foresatte og elever hvor en blant annet samtaler om elevens skolemiljø.

Halvårlige møter

Kontaktlærer

 

Undersøkelsen gjennomføres. Her avdekkes elevenes oppfatning av skolemiljøet.

Elevundersøkelsen og

Ikke-anonym undersøkelse

Ledergruppe

 

November

Foreldreundersøkelsen gjennomføres

 

Ledergruppe

 

Mars

Resultater fra elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen drøftes i personalet, elevrådet, FAU, SU og SMU.

Møter

Rektor, ledergruppe og elevråd

 

 

 

 

 

 

April

Evaluering og Plan for et trygt og godt skolemiljø i personalet, FAU, elevråd, SU og SMU.

Møter

Rektor og elevrådskontakt

 

Mai/

juni

Eventuell revisjon av og Plan for et trygt og godt skolemiljø

Personalmøte/

planleggingsdag

Rektorgruppa

 

Tiltak for et trygt og godt skolemiljø Borkedalen skole

Hva

Hvordan

Hvem

Relasjonsarbeid

Arbeide med å skape gode relasjoner til elevene og mellom elevene.

Klasseledelse.

Bruke verktøyet relasjonssirkel på team.

Plan for sosial og emosjonell kompetanse

Alle ansatte

Rutiner og regler i klassene

Alle klasser har en gjennomgang av ordensreglene hver høst

Alle ansatte

Elevsamtaler

Jevnlige elevsamtaler gjennomskoleåret

Kontaktlærer

Undersøkelser

Ulike undersøkelser som gjennomføres med for- og etterarbeid.

Undersøkelser vi bruker:

 • Trivselsundersøkelse
 • Elevundersøkelsen fra Udir
 • Foreldreundersøkelsen

Ledelsen

Trygge friminutt

Trygge voksne som er synlig til stede i friminuttene. Følge opp rutine for tilsyn med elevene med egen inspeksjonsplan.

Ulike tiltak i friminuttene for å skape trygge rammer

Alle ansatte

Trivselsprogram

Program for å skape aktivitet styrt av elevene selv og skape trivsel

TL-kontakt

Felles arrangement

Fellesarrangement på trinn eller på tvers av trinn for å fremme trivsel, integrering og samhold for elevene. Eksempel på arrangementer:

 • Grønn dag
 • Litteraturuke
 • Sanglinger
 • Juleverksted
 • Kystkulturuka
 • Borkedalen Grand Prix
 • Sykkeldag

Alle ansatte

Samarbeid hjem-skole

Foreldresamtaler

Foreldremøter

FAU

Kontaktlærer og ledelse

Fadderordning

5.trinn er faddere for 1.trinn

Lærerne på trinnet

Klasse-/trinnarrangement på fritiden

Ulike arrangement som klassen gjør sammen på fritiden

Kontaktlærer

Foresatte

Ressursteam

Ressursteam der også PPT og helsesykepleier kan være med.

Rektor

Spes.ped.koordinator

Sos.faglig rådgiver

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier tilknyttet skolen

Alle ansatte

Overganger

Rutine for å sørge for gode overganger fra barnehage til skole og fra barneskole til ungdomsskole

Alle ansatte

Nettvett

Opplæring i nettvett på alle trinn

Alle ansatte

Tiltak for et trygt og godt skolemiljø Brentemoen skole

Hva

Hvordan

Hvem

Fadderordning

På førskoledagen får elevene en "fadder" fra 5. (6.) trinnsom de har i 1. og 2. klasse

Kontaktlærerne på 1., 6. og 7. trinn

Morgensamlinger

Samlinger for 1.- 4. trinn og for 5.- 7. trinn

Elevene og kontaktlærerne på trinnene etter tur.

Desember på Brentemoen

Ulike aktiviteter som er litt annerledes f.eks lagedager, julegudstjeneste/alternativ samling og juletregang

Kontaktlærerne og ledelsen

Dramauker

2 uker med diverse dramaaktiviteteter som ender opp i en forstilling i aulaen på LUS.
(Blir endret fra 2019)

Studenter fra UiA, øvingslærere og Anne Bjørkvik

Sommeravslutning i e-teateret

To samlinger (1.-4. trinn) og 5.-7. trinn på siste skoledag. Elevene lager/presenterer en forestilling for hverandre. Foreldre (og besteforeldre) inviteres

Kontaktlærerne og elevene.

”Kjæledyrdag”

Elevene tar med kjæledyr som de viser fram for skolens elever

Kontaktlærere og elever på 7. trinn.

"Mitt drømmerom"

Elevene presenterer et elevarbeid for skolens elever. Det blir presentert som en kunstutstilling/vernissasje

Formingslærer/kontaktlærere på 5. trinn.

Aktivitetsdag (høst)

Friidrett og andre aktiviteter i Holta

Alle ansatte

Kanonballkamp

7. trinn spiller mot de voksne, resten av elevene er tilskuere/heiagjeng

 

Vinteraktivitetsdager

Ski, aking, skøyter i Holta og Springvannstemmen

Kontaktlærerne

Flaggheising 17. mai

Seremoni med flaggheising, dikt, sanger og appell i skolegården før barnetoget

Elever, kontaktlærere og ledelsen

Utvidet midttime

Et par ganger i halvåret har elevene på mellomtrinnet diverse aktiviteter som også innbefatter salg av diverse

Kontaktlærerne på mellomtrinnet, elevene på mellomtrinnet

Aktivitetsledere 

Elevene på 5. og 6. trinn har anledning til å holde på med diverse aktiviteter i turnhallen i storefri på mandager og fredager

Miljøteamet og elever på 7. trinn (aktivitetsledere)

Teater- og konsertopplevelser 

Elevene får i løpet av året flere kulturelle tilbud

Den kulturelle skolesekken.

Ass. rektor (kulturkontakt) og kultur-crew (elever)

Uteskole på tvers

I løpet av året har elever uteskole på tvers av trinnene. Det er gjerne knyttet tydelige sosiale mål til dette. På 5.-7. trinn er det også et mål å gå til alle toppene rundt Lillesand.

Kontaktlærerne

Klasse- og elevråd

Elever involveres i ulike prosesser. Elevrådet har også ansvar til egne skolemiljøtiltak

Elevrådsrepresentantene, elevrådskontakt og kontaktlærerne

Temadag elevrådet

Elevrådet velger et tema som gir noen aktiviteter en bestemt utkledning

Elevrådet

Turnering på Solheim

Fotball, basket og volleyballturnering

 

Blime-dansen

NRK Super inviterer alle elever i Norge til å bli med på å øve inn en felles dans

Kontaktlærerne + en lærer med hovedansvar for gjennomføring

Temadager

I løpet av skolegangen på Brentemoen er målsettingen at elevene skal bli kjent med både det historiske Lillesand og naturen i Lillesand.

Kontaktlærerne.

Solidarisk uke

I forbindelse med TV-aksjonen blir det hvert år lagt opp til temauke. Flere aktiviteter er på tvers av trinnene

Kontaktlærerne

Fagtema på tvers av trinn

Matematikkdager og litteraturuke 

Kontaktlærerne

Foreldredrevne aktiviteter

Flere aktiviteter er drevet av foreldrene

 • ​Tur til Skauerøya
 • Vennegrupper
 • Aktiviteter i skolegården på 17. mai (4. trinn)

Foreldrene på trinnene.

Tiltak for et trygt og godt skolemiljø Høvåg skole

Den enkelte skole: Høvåg skole

Nattlesning
 

 

Elevene på ….trinn gjennomfører nattlesning på skolens bibliotek klassevis.

Alle ansatte

Turer
 

Polen – 10.trinn
Leirskole 7.trinn

Skauerøya….

Randøya 8.trinn

 

Kontakt-lærere

Miljøteam
 

Skolen har et eget miljøteam som jobber tett på elevene i skolehverdagen. Har egne teammøter.

 

Sosiallærer

FYSAK

Skolen gjennomfører FYSAK, og det at elevene blir kjent på tvers av trinnene bidrar til økt trygghet for elevene

Alle ansatte

MOT

Skolen jobber kontinuerlig for et godt skolemiljø blant annet gjennom å være en MOT-skole. Dette er et program som systematisk arbeider for å styrke ungdommers mot til å ta vare på seg selv og hverandre

 

MOT-ansvarlig/

Alle ansatte

Kjernegrupper
 

Kjernegruppen består av representanter fra følgende etater: SLT-koordinator, barnevernet, politi, ungdomskontakt, skolen og helsesøster. Skolen bruker aktivt kjernegruppe ved behov

Alle ansatte

Fellessamlinger

 

 

Julemarked

 

 

Juleball

 

 

Anti-mobbekurs

Elevene som er medlemmer av elevrådet gjennomfører anti-mobbekurs for de andre elevene på skolen.

Elevråds-kontakt

Friminuttsordning u.trinn.

 

 

Elevresepsjonen

Skolen har en elevresepsjon med eget ukeprogram/oppgaver. Denne bemannes av elever på 7.trinn.

Lærere og administra-sjon

 

 

 

 

 

 

Tiltak for et trygt og godt skolemiljø Lillesand ungdomsskole

Sosialiseringstiltak

Leirskole på 8. trinn: Det å utvikle et læringsmiljø, slik at elevene opplever trygghet, trivsel og tilhørighet, er svært viktig. Dette gjøres ved interne trivselsfremmende aktiviteter i den enkelte klasse og på trinnet. Ved skolestart på 8.trinn gjennomføres det klassevis en fire dagers leirskole for raskt å bygge et godt klassemiljø.

Kulturuke: Årlig arrangeres det Kulturuke på skolen. Dette er en uke hvor elevene er i aktivitetsgrupper på tvers av trinn. I tillegg til aktivitetsgruppene er det ulike fellesarrangementer gjennom uka.

Turer: 10.trinn ved Lillesand ungdomsskole drar på skoletur årlig. Det legges også til rette for trinnturer gjennom skoleåret på samtlige trinn.

Nattlesing: Elevene på 8.trinn gjennomfører nattlesning på skolens bibliotek klassevis.

 

Ulike fellesarrangement gjennom året: Skolens satser på fellesarrangementer for å fremme trivsel, integrering og samhold for skolens elever. Det legges vekt på at både elever og ansatte skal bidra med innslag og ha ansvar for gjennomføringen av disse arrangementene.

● Triatlon/aktivitetsdag: årlig arrangeres triatlon ved skolen, hvor både elever og lærere deltar.

● Skoleball: årlig arrangeres det ball for alle skolens elever i regi av FAU og en komité av elever.

● Årsavslutning: arrangeres for 8. og 9.trinn siste skoledag før sommerferien, og for 10.trinn arrangeres vitnemålsutdeling en dag tidligere.

Forebyggende tiltak

Miljøteam: Skolen har et eget miljøteam som jobber tett på elevene i skolehverdagen. Teamet består av miljøveiledere fordelt på de tre trinnene, samt miljøarbeidere. Miljøarbeiderne og miljøveilederne jobber tett opp mot kontaktlærerne og møter på teammøtene ukentlig. Miljøteamet arbeider konkret med observasjon av miljøet på trinnene, i klasser og enkeltelever. De tilbyr elever enesamtaler og følger dem opp i forhold til det psykososiale. I tillegg er de en ressurs når det gjelder konkrete tiltak som iverksettes i forhold til elevers trivsel, tilrettelegging av skolehverdag og konfliktløsning.

Ressursteam: Skolen har et eget ressursteam i tråd med BTI-modellen hvor bekymringsmeldinger fra ansatte vedrørende enkeltelever og skolemiljøet som helhet blir drøftet hver uke. Ressursteamet består av rektor, spesialpedagogisk koordinator, sosialpedagogisk rådgivere, miljøveileder fra hvert trinn og helsesykepleier.

Samarbeid med barneskolene: Skolen har møte med barneskolene våren på 7.trinn. Dette for å sikre en god overgang til ungdomsskolen.

Ordensreglement: Skolen gir gjennom ordensreglementet klart uttrykk for at alle former for krenkende handlinger ikke aksepteres.

Integrert skolehelsetjeneste: Helsesykepleier ved Lillesand ungdomsskole er godt integrert i skolemiljøet. Hun har samtale med alle elever på 8.trinn og gjennomfører deler av seksualundervisningen på 9.trinn. Helsesykepleier samarbeider tett med skolens personale og har individuelle samtaler om elevenes somatiske og psykiske helse. Hun gir også personlige råd og helseinformasjon. Helsesykepleier er i utgangspunktet bundet av taushetsplikt, men kan med samtykke fra elev og foresatte ta opp konkrete situasjoner som bør følges opp av skolen/skoleledelsen. Det er også hennes ansvar å vurdere andre unntak fra taushetsplikten etter unntaksreglene i lovverket.

MOT-skole: Skolen jobber kontinuerlig for et godt psykososialt miljø blant annet gjennom å være en MOT-skole. Dette er et program som systematisk arbeider for å styrke ungdommers mot til å ta vare på seg selv og hverandre.

Tydelige voksne: Pausene kan være en arena for mobbing og annen uønsket adferd i elevmiljøet. Voksne som er tydelige, og som våger å gripe inn når det trengs, har både en dempende og trygghetsskapende effekt. Skolen har derfor en kontakttidplan.

Klasseledelse: Lillesand ungdomsskole skal ha lærere som er tydelige overfor elevene. Tydelighet skaper trygghet, rutiner og et godt arbeidsmiljø.

Kjernegruppe: Skolen er en integrert del av Samordnede lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Dette er et tverrfaglig og tverretatlig tiltak koordinert av en kommunalt tilsatt SLT-koordinator. Kjernegruppen består av representanter fra følgende etater: SLT-koordinator, barnevernet, politi, ungdomskontakt, skolen og helsesykepleier. Skolen bruker aktivt kjernegruppe ved behov.

Skoleanleggenes utforming og funksjon: Skolens utforming tar særlig hensyn til at vi ønsker et trygt og oversiktlig miljø. Hvert trinn har sin egen base som inneholder klasserom og garderobeordning. I basene er det kun elever fra trinnet som har lov til å oppholde seg. Skolens fellesarealer består av bibliotek, aula og kantine med sitteplass til 150 elever. Utearealene er tilrettelagt for ulike aktiviteter som bordtennis, sandvolleyball, fotball, basketball, i tillegg til flere atrium og sittegrupper.

Hjem-skole samarbeid: skolen har lagt til rette for 30 minutters utviklingssamtaler med elever og foresatte to ganger årlig. Denne samtalen dreier seg om faglig utvikling og det psykososiale miljøet til eleven.

Utviklingssamtaler med elevene: Skolen har lagt til rette for at kontaktlærer jevnlig har utviklingssamtaler med eleven gjennom hele skoleåret.

Nettvett: Elevene på alle trinn får opplæring i nettvett. Dette gjennom kampanjer/møter i regi av politi, samt der hvor det naturlig faller inn i undervisningen.

Årsplan Læringsmiljø Lillesand Ungdomsskole


 

Tiltak for et trygt og godt skolemiljø Tingsaker skole

Den enkelte skole: Her lager skolene sin egen plan. Tilleggspunkter Tingsaker skole

Hva

Hvordan

Hvem

 

Trivselsledere

 

Trivselsledere fra 4. – 7. trinn legger til rette for økt aktivitet og trivsel i storefriminuttene.

TL-lærer + alle ansatte

 

Fadderordning

 

Elevgrupper på 4. trinn er faddere for elevgrupper på 1.trinn og følges opp videre.

Kontakt-lærere

Foreldremøter/

foreldre-konferanser

Arrangement på fritiden

 

 

Mobbing og holdningsskapende arbeid er tema hvert år. Gjelder også digitale medier.

Lærerne sammen med klassekontaktene legger til rette for vennegrupper. Klassekontaktene har i oppgave å arrangere to sosiale kvelder for klassen/e i året. Bursdager og andre samlinger som innbys på skolen må omfatte alle guttene og/eller alle jentene.

Ledelse Lærere

Klasse-kontakter

Foreldre