Hva er individuell plan?

Individuell plan er et samarbeidsdokument. Den skal avklare ansvarsforhold og sikre samordning av tjenester for den enkelte.

Intensjonen er at din plan skal omfatte tjenester du har behov for. 

Å få utarbeidet individuell plan medfører ingen økonomiske kostnader for deg som bruker.

https://www.helsenorge.no/rettigheter/individuell-plan/

Hvem kan få individuell plan?

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det. Du har rett til å medvirke i arbeidet - det er din plan, og tjenesteapparatet skal legge til rette for dette.

Rett til individuell plan har man etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og pasient- og brukerrettighetsloven.

Hvorfor individuell plan?

Individuell plan skal bidra til å gi deg større trygghet og forutsigbarhet. Den skal avklare ansvarsforhold og sikre samordning slik at tjenestene du mottar framstår som helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger. Plan skal bidra til at dine behov og din situasjon bestemmer sammensetting av de tiltak og tjenester du trenger. Planen skal sikre koordinering og samarbeid både mellom tjenesteytere, deg og din familie.

Samtykke

Individuell plan kan ikke utarbeides uten ditt samtykke. (Det finnes noen få, helt spesielle unntak). Du går gjennom samtykket sammen med koordinator tidlig i samarbeidet om planen.

Hvordan utvikles planen?

  • Du og primærkontakt/kontaktperson/koordinator oppretter kontakt.
  • Samtykke underskrives.
  • Primærkontakt/kontaktperson/koordinator skal sikre framdrift i planarbeidet, at du får all informasjon du trenger og at du har innflytelse i planarbeidet.
  • Gjennomgang og vurdering av dine ønsker, behov og muligheter.
  • Gjennomgang av de tiltak og virkemidler som kan være aktuelle for deg.

 

Ofte er det personen selv som kjenner best til egen situasjon og behov. Samtidig har ansatte og fagpersoner god kjennskap til hvilke løsningsalternativ som er tilgjengelige og aktuelle.