Retningslinjer

SFO-tilbudet er hjemlet i Opplæringslovens § 13-7 der det heter:

«Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.»

«Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.»

Forskrift til Opplæringsloven kap. 1B regulerer reduksjon i foreldrebetaling.

Daglig oppholdstid og årlig åpningstid

Ytre ramme for oppholdstid er kl. 07.30 – 16.30.

SFO har åpent alle skoledager samt i skolens ferie og fridager med unntak av fem planleggingsdager. Det gis tilbud om ferie SFO ved alle barneskolene. Foresatte må gi melding om behov for SFO-tilbudet i ferier og fridager på eget søknadsskjema. SFO har stengt fire uker i juli, samt julaften og nyttårsaften. Onsdag før påske holder SFO åpent kl. 7.30 -12.00.

Foreldrebetaling og plasstyper

Det er bystyret som fastsetter betalingssats for opphold og kost i SFO. Satsene justeres i forbindelse med budsjettbehandlingen, gjeldende fra 1.jan hvert år. I 2022 koster en fulltidsplass 3135kr.

Det betales for 11 måneder i året. Betalingsfrist er den 20. i hver måned. For skoler som tilbyr mat i SFO, kommer dette i tillegg til oppholdsbetalingen.

Det tilbys tre plasstyper i sfo:

- Inntil 10 timer per uke

- Inntil 15 timer per uke

- Over 15 timer per uke

 

Ved for sen henting av barn, kan kommunen ilegge ekstragebyr tilsvarende lønnsutgifter.

Ved for sen betaling ilegges purregebyr. Kravet sendes til inkasso etter 2. purring. Barnet kan miste plassen etter 2 skriftlige varsler.

12 timer gratis opphold for 1. trinn

 

Elever på 1. trinn får 12 timer gratis opphold i sfo. Det betyr at alle 1. trinnselever som søker på oppholdet Inntil 10t, vil få dette gratis. I tillegg kan man avtale opptil 12t opphold, ikke bare 10t. De som har opphold Inntil 15t eller Over 15t, vil få fratrekk for 12t. Minner om at kostpris kommer i tillegg. 
Opphold Inntil 15t koster 494kr/mnd, opphold Over 15t koster 1095kr/mnd.
Søknadsfrist for SFO er 1. mai. For at skolene skal kunne legge til rette for riktig bemanning fra høsten av, er det viktig at denne fristen overholdes. Dere søker om sfo-plass ved å logge inn i foresattportalen Visma Flyt Skole. Lenke finner dere på skolens og kommunens hjemmeside. 
NB! Det vil fortsatt være mulig å søke redusert foreldrebetaling i tillegg til gratis kjernetid. Dersom husstandens inntekt er lavere enn 574.700kr, kan denne søknaden sendes inn ved innlogging i Visma Flyt Skole. 

Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

Det er innført ordning om redusert foreldrebetaling for SFO på 1.-4. trinn. Ordningen innebærer at ingen skal betale mer enn 6 % av sin inntekt for en fulltidsplass. Dersom husstanden har en samlet bruttoinntekt lavere enn 574.750kr kan dere søke om redusert betaling. Det er inntektsopplysninger fra skattemeldinga/selvangivelsen for fjoråret som legges til grunn. Dersom nåværende inntekt er vesentlig lavere enn fjorårets, må ny dokumentasjon legges ved søknaden.

 

Søknad om redusert foreldrebetaling gjøres ved innlogging i Visma Flyt Skole. Klikk her.

Ved behov for hjelp til å søke, ta kontakt med den enkelte skole.

Søk plass i SFO

Søknad om SFO-plass gjøres ved innlogging i Visma Flyt Skole. Klikk her.

Ved behov for hjelp til å søke, ta kontakt med den enkelte skole.

Styring og ledelse av SFO

Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for SFO ved egen skole. SFO har en leder som har ansvar for daglig drift og rapporterer til rektor.

SFO-leder skal ved nytilsetting ha pedagogisk utdanning.

Skolens samarbeidsutvalg, Opplæringsloven § 11- 1 første ledd, er samarbeidsutvalg både for skolen og SFO. SFO-leder har møte- og talerett i samarbeidsutvalget i saker som angår SFO.

Bemanning

Veiledende bemanningsnorm er en voksen per 15 barn, i tillegg til grunnbemanning på en voksen. Behovet for bemanning vil være avhengig av hva slags aktiviteter som tilbys, alderssammensetningen, hvor mange barn som deltar, og antall barn med særlige behov. SFO skal ha en bemanning som sikrer et godt tilbud i samsvar med målsettingen med skolefritidsordningen.

Opptak og kriterier

Opptak av barn til SFO foretas av SFO-leder ved den enkelte SFO. Opptaket skjer etter gjeldende opptakskriterier.

- Barnet skal som hovedregel ha tilbud om SFO-plass ved den skolen barnet tilhører.

- Dersom det er flere søkere enn det SFO har plass til, ved den skolen barnet tilhører, gjøres opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1. Barn med særskilte behov dersom det foreligger en faglig vurdering fra skole, PPT eller barnevern.

2. Barn på 1. trinn

3. Barn av enslige foresatte som har arbeid utenfor hjemmet eller er under utdanning.

4. Barn med begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning.

 

Forvaltningslovens bestemmelser om klagerett og klagefrist gjelder. I saker der det fattes enkeltvedtak, vil det til vanlig være kommunens klagenemd som er klageorgan.

Det foretas årlig opptak. Søknadsfristen kunngjøres via kommunens hjemmeside og via melding i skolens digitale meldebok til alle nye 1. klassinger. Søknader som kommer inn utenom søknadsfristen, blir behandlet fortløpende.

Søknad om SFO-plass gjøres elektronisk i Visma Flyt skole, skolens fagsystem.

Eleven beholder plassen til hen er ferdig med 4. kl, eller til oppsigelse.

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av SFO plass gjøres elektronisk i Visma Flyt Skole.

Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned etter oppsigelse.