Retningslinjer

SFO tilbudet er hjemlet i opplæringslovens § 13 – 7 der det heter: ”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. – 4. klassetrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. klassetrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur – og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hjå barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet”. Forskrift til Opplæringsloven, kap. 23 omtaler ulike forhold vedrørende finansieringen av SFO.

SFO er et tilbud som kommunen er pålagt å organisere, men som er frivillig for brukerne.

SFO skal drives i henhold til opplæringsloven, samt vedtekter og rammeplan vedtatt av bystyret. 

Åpningstider

Ytre ramme for oppholdstid er kl. 07.30 – 16.30.

SFO har åpent alle skoledager samt i skolens ferie og fridager med unntak av tre planleggingsdager. Det gis tilbud om ferie SFO ved alle barneskolene. Foresatte må gi melding om behov for SFO-tilbudet i ferier og fridager på eget søknadsskjema. SFO har stengt i hele juli måned, samt julaften og nyttårsaften. Onsdag før påske holder SFO åpent kl. 7.30 -12.00 

Foreldrebetaling

Det er bystyret som fastsetter betalingssats for SFO. Gjeldene betalingssatser oppgis på søknadsskjemaet. Det gjøres oppmerksom på at betalingssatsene kan bli økt pr 01.01. hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen, eller dersom bystyret av andre årsaker finner å måtte forandre betalingssatsene i året.

Det betales for 11 måneder.

Betalingen skjer den 20. i hver måned.

For skoler som tilbyr mat i SFO faktureres dette særskilt.

Ved for sen henting av barn kan kommunen ilegge ekstragebyr, tilsvarende lønnsutgifter.

Ved betalingsmislighold mister barnet plassen etter 2 skriftlige varsler.

Ved for sen betaling ilegges purregebyr. Ved rettslig inndriving kommer lov om rettsgebyr av 17.12.82 nr. 86 til anvendelse. 

Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

Det er innført ordning om redusert foreldrebetaling for SFO på 1.-4. trinn. Ordningen innebærer at ingen skal betale mer enn 6 % av sin inntekt for en fulltidsplass. Dersom husstanden har en samlet bruttoinntekt lavere enn 558.000kr kan dere søke om redusert betaling. Det er inntektsopplysninger fra skattemeldinga/selvangivelsen for fjoråret som legges til grunn. Dersom nåværende inntekt er vesentlig lavere enn fjorårets, må ny dokumentasjon legges ved søknaden.

 

Søknad om redusert foreldrebetaling gjøres ved innlogging i Visma Flyt Skole. Klikk her.

Ved behov for hjelp til å søke, ta kontakt med den enkelte skole.

Søk plass i SFO

Søknad om SFO-plass gjøres ved innlogging i Visma Flyt Skole. Klikk her.

Ved behov for hjelp til å søke, ta kontakt med den enkelte skole.

Styring og ledelse av SFO

Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for SFO ordning ved egen skole.

SFO har endaglig leder som rapporterer direkte til rektor. Daglig leder skal som hovedregel ha pedagogisk utdanning.

Skolens samarbeidsutvalg, opplæringsloven § 11- 1 første ledd, er samarbeidsutvalg både for skolen og SFO.

Daglig leder har møte- og talerett i samarbeidsutvalget i saker som angår SFO. 

Bemanning

Bemanningsnormen er en voksen pr 15 barn, i tillegg til grunnbemanningen på én voksen. Beregningsgrunnlaget er opptellingen av antall barn etter påmeldt oppholdstid.

Opptak og kriterier

Opptak av barn til SFO foretas av rektor og daglig leder ved SFO. Opptak må skje etter gjeldende opptakskriterier.

Opptakskriterier

- Barnet skal som hovedregel ha tilbud om SFO ved den skolen barnet tilhører.

- Dersom det er flere søkere enn det SFO har plass til, ved den skolen barnet tilhører, gjøres opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  • Barn med særskilte behov dersom det foreligger en faglig vurdering fra skole, PPT eller barnevern.
  • Barn på 1. trinn.
  • Barn av enslige foresatte som har arbeid utenfor hjemmet eller er under utdanning.
  • Barn med begge foreldre i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning.

I saker der det fattes enkeltvedtak, vil det til vanlig være kommunens klagenemnd som er klageorgan. Forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang og klagefrist gjelder.

Det foretas årlig opptak. Søknadsfristen er 1.mai og gjelder ut 4.klasse eller til foresatte sier opp plassen.

Søknadsfristen kunngjøres i dagspressen og via kommunens hjemmeside www.lillesand.kommune.no

Søknad om SFO-plass gjøres elektronisk i Visma Flyt skole. Man bruker ID Porten til innlogging.

Har SFO ledig kapasitet, kan elevene som flytter til i løpet av skoleåret tilbys plass. 

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av SFO plass gjøres elektronisk i Visma Flyt Skole.

Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned etter oppsigelse.