Rettigheter

Hvis barnet ditt har særlige utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. All spesialpedagogisk hjelp er gratis.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

Saksgang

Foresatte kan kontakte pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) direkte eller drøfte med barnehagen eller helsestasjonen.

Henvisningsskjema til PPT for spesialpedagogisk hjelp kan fylles ut i samarbeid mellom barnehagen og foresatte. Barnehagen kan ikke henvise et barn til PPT uten foresattes samtykke. 

Sakkyndig vurdering: PPT gjør en vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp ved samtaler, kartlegging og observasjoner. PP-rådgiver gir deretter råd om hva slags tilbud som bør gis, i en sakkyndig vurdering. 

Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes av kommunalsjef når sakkyndig vurdering foreligger.

 

Gjennomføring av spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehage

Dersom barnet ditt har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp, så kan dette innebære:

- direkte hjelp og veiledning fra spesialpedagogisk team (SPT), i barnehagen eller i hjemmet (hvis barnet ikke går i barnehage). SPT skriver Individuell opplæringsplan (IOP) og årsrapport i samarbeid med foresatte og barnehagen.

- ekstraressurs i form av økt bemanning i barnehagen. Det er barnehagen som ansetter en egnet person til dette. Den tilsatte og pedagogisk leder på avdelingen mottar veiledning fra SPT.

Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som går i barnehage,  og som har nedsatt funksjonsevne, har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Les mer her.

 

Alle barn som har tilretteleggingsbehov på grunn av sin nedsatte funksjonsevne har rett til å få et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Om barnet har nedsatt funksjonsevne må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og barnets funksjonsnivå må ses opp mot den enkelte situasjon barnet befinner seg i. Både barnehagen og kommunen har et ansvar for å vurdere om barnet på grunn av funksjonsnedsettelsen har et reelt behov for tilrettelegging i barnehagen. Barnehagene søker om individuell tilrettelegging på vegne av, og i samarbeid med foreldrene. 

For at søknaden skal bli vurdert før barnehagestart i august, må søknaden være sendt innen 15. mai. 

Utdypende rutine for saker om individuell tilrettelegging finner du her.

Søknadsskjema i PDF finner dere her.
Styrer i barnehage kan kontakte barnehagemyndighet for worddokument for enklere utfylling. 

 

Informasjon om spesialpedagogisk hjelp på flere språk

Nederst i denne artikkelen finner du et dokument oversatt til flere språk.