Søknad om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer. Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren.

Her finner du skjema for søknad om nedsettelse, ettergivelse eller utsettelse av eiendomsskatt.

Betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner. Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Her finner du skjema for søknad om nedsettelse, ettergivelse eller utsettelse av eiendomsskatt.

Klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi. Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut. Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).

Her finner du skjemaet for klage på skattetakst.

Krav om omtaksering av eiendom

Omtaksering skal skje hvis:

  • det er foregått deling av eiendom
  • bygninger på eiendommen har brent
  • bygninger er blitt revet eller lignende
  • det er oppført nye bygninger på eiendommen med en antatt verdi på minst kr 10 000,-

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene. Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret.

Søknadsfrist: Innen 1. november i året forut for skatteåret.

Klagemulighet: Du kan klage (kreve overtakst) på en omtaksering.