Tilsyn

Etter Lov om barnehager §§ 10 og 14 veileder og godkjenner barnehagemyndigheten alle barnehagene i Lillesand. Barnehagemyndigheten fører tilsyn med barnehager etter § 53 i Barnehageloven.

Bhg.loven

Plan for forsvarlig oppfølging av barnehagene i Lillesand

Søknad om dispensasjoner

Det kan ved særskilte anledninger og i tidsavgrensede perioder gis dispensasjoner på følgende områder:

  • Bemanningsnorm
  • Pedagogisk bemanning (pedagognorm)
  • Utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder
  • Krav til norskferdigheter

 

Generelt og i forkant

Barnehagen skal kunne vise til rutiner og systemer som sikrer at lovkrav til en hver tid overholdes. Eier/styrer oppfordres til å ta kontakt med administrasjonen før innsending av dispensasjonssøknader for veiledning/drøfting. SU skal uttale seg og fatte et vedtak om å søke dispensasjon.

Til utregning av barnetall og behov for bemanning/pedagog viser vi til kalkulator fra Udir

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehage