Forhåndsuttalelse og godkjenning

Ta kontakt med kommunen for å få vite om det er mulig å koble eiendommen til kommunalt vann og avløp. Opplysninger vi trenger er eiendommens adresse og gårds- og bruksnummer.

Tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg er søknadspliktig. Det skal foreligge godkjenning før arbeidet startes.
Alt av arbeid på vann og avløp skal planlegges og utføres av foretak med kompetanse og godkjent ansvarsrett.

Har du fått varsel eller pålegg om plikt til å separere avløpsledninger, koble fra taknedløp og koble ut slamavskiller?

Ansvarlig foretak skal stå for søknader og ferdigmeldinger i forbindelse med arbeid på vann og avløp.

Abonnent

Når du tilknyttes kommunalt vann og/eller avløp blir du en abonnent. Lillesand kommune har vedtatt at standard abonnementsvilkår skal gjelde som et avtalevilkår mellom kommunen og abonnentene.

Ved ny tilkobling av vann og avløp, blir abonnenten registrert med gebyrer når ferdigmelding er mottatt i kommunen og vannmåler er montert.

Arbeid på innvendig vann- og avløpsanlegg

Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner.

Vannmåler skal installeres og ferdigmeldes av godkjent rørlegger/foretak.

Arbeid på utvendig vann- og avløpsanlegg

Det må foreligge godkjent søknad før rørlegger kan begynne arbeidet på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger. 

Kontakt godkjent rørlegger som ordner med søknad til kommunen.

Hvis du skal grave i offentlig vei må du søke om gravetilltatelse.

Vannmåler

Det er krav om at alle nybygg skal installere vannmåler. En kan også velge å installere vannmåler for eksisterende bebyggelse (bygd før 2000).

Det faktureres etter faktisk forbruk og ikke etter stipulert vannforbruk.Les mer om vannmålere her.

Svømmebasseng

Hvis du skal anlegge permanent svømmebasseng må du ha byggetillatelse, og tillatelse til tilknytning til vann og avløp.

Du må få en godkjent rørlegger til å sende søknad. Rørleggeren må påse at den løsningen som blir valgt er godkjent.

Vann til å fylle opp bassenger skal gå via vannmåler. I områder uten offentlige avløpsledninger skal kommunen vurdere utslippet.

Ta kontakt med kommunen for veiledning.

Kostnader

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer regulerer hjemmel for å ta gebyrer for vann og avløp. Hvert år vedtas det et gebyrregulativ som fastsetter de ulike gebyrene. (Se informasjon under Priser)

Kart

Kommunale, og mange av de private, vann- og avløpsledningene er registrert på Kommunekart. Velg "kartlag" (øverst på venstre side), klikk deretter på VA-data/VA ledning. Zoom deg inn på eiendommen din, eller søk den opp i søkefeltet.

Vann- og avløpsledninger vises først ved målestokk 30 meter.