Standard abonnementsvilkår - administrative bestemmelser

De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Teksten i bestemmelsene er ment å utdype og konkretisere bestemmelser i eksisterende lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav som gjelder. En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og forskrifter som forurensningsloven, plan- og bygningsloven og byggeforskriftene. Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommunen, men det er også mulighet for kommunen å legge inn egne særbestemmelser.

Bestemmelsene er ikke å betrakte som en forskrift i forvaltningslovens forstand. Bestemmelsene blir å betrakte som et avtalevilkår mellom kommunen og abonnentene.

Standard abonnementsvilkår med tilhørende tilleggsbestemmelser

Standard abonnementsvilkår med tilhørende tilleggsbestemmelser ble vedtatt i Lillesand kommune med virkning fra 01.09.2011. I 2017 ble det utgitt en ny revisjon av standard abonnementsvilkår. I forbindelse med den nye revisjonen av standard abonnementsvilkår ble også tilleggsbestemmelsene gjennomgått og revidert slik at de samsvarer med siste utgave av standard abonnementsvilkår. 17.10.2018 ble den reviderte utgaven av standard abonnementsvilkår med tilhørende tilleggsbestemmelser for vann og avløp vedtatt av Formannskapet i Lillesand kommune med virkning fra 01.11.2018.

Bestemmelsene er ikke å betrakte som en forskrift i forvaltningslovens forstand. Bestemmelsene blir å betrakte som et avtalevilkår mellom kommunen og abonnentene.