Huseiers plikt

Når du eier en bygning som er knyttet til den kommunale avløpsledningen, er ledningen fra bygningen og frem til kommunens hovedledning ditt ansvar og din eiendom.

Eier har ansvaret for drift og vedlikehold av egne ledninger.

 

Hvorfor må eiendommen min separere avløpsledningen?

Kommunen jobber kontinuerlig med å separere offentlige avløpsledninger, slik at det ikke lenger er en felles ledning med både overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) og spillvann (kloakk), men i stedet atskilte ledninger for overvann og spillvann.

Når kommunen endrer sine ledninger til separatsystem, blir eiendommer i samme område pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging. Kommunens adgang til å kreve at eier separerer sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven § 22, annet ledd.

Dette gir større kapasitet i ledningsnettet og begrenser forurensende utslipp av avløpsvann ved store nedbørsmengder. Utlekk av avløpsvann i grunnen blir også utbedret ved å legge nye rør. For at tiltakene skal få den tilsiktede miljø- og driftsmessige effekt, må også private gjennomføre tiltak ved blant annet å separere sine stikkledninger for avløp, utbedre private stikkledninger og koble ut eventuell slamavskiller.
​Her kan du finne mer informasjon - Plikt til å separere avløpsledninger, koble fra taknedløp og koble ut slamavskiller.

Jeg har fått pålegg - hva gjør jeg nå?

Kontakt godkjent rørlegger/entreprenør og be om et pristilbud på det arbeidet som må gjøres. Det er lurt å innhente pristilbud fra flere firmaer.

Kommunen har ikke mulighet for å vurdere den enkeltes økonomi i slike saker, og det er ingen tilskuddsordning ved pålegg om utbedring av private stikkledninger.

Kan jeg klage?

Du kan sende en skriftlig uttalelse til kommunen innen tre uker etter at du har mottatt forhåndsvarsel. Uttalelsen sender du til postmottak@lillesand.kommune.no eller med posten.

Du kan klage på pålegget innen tre uker etter at du har mottatt brev om vedtak. Klagen sender du til postmottak@lillesand.kommune.no eller med posten.

Vedtak om tvangsmulkt

Hvis vi ikke hører fra deg etter å ha sendt forhåndsvarsel og pålegg, følger vi opp saken med vedtak om tvangsmulkt. Du kan klage på vedtak om tvangsmulkt.

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål, kontakt saksbehandler som du finner på brevet fra kommunen.