• For å unngå rotter i boligen din er den en rekke forebyggende tiltak du kan gjøre.
 • Ifølge forskrift om skadedyrbekjempelse, er det eiers ansvar å både forebygge forekomst av skadedyr og å sette i verk nødvendige tiltak på egen eiendom dersom problemet oppstår. Dersom du som huseier selv ikke ønsker å drive med skadedyrbekjempelse, så kan du finne firmaer på f.eks. gule sider. Folkehelseinstituttet har en oversikt over godkjente skadedyrbekjempere.
 • Kommunen har ansvar for skadedyrbekjempelse på kommunal eiendom og i kommunalt avløpsnett.

Forebyggende tiltak mot rotter

Rotter er en naturlig del av naturen. Det er derfor ikke unaturlig at det gjøres observasjoner, men vi må alle bidra til å holde rottebestanden nede. Forebygging er det viktigste tiltaket mot rotter, og det kan ofte være enkle tiltak: 

 • Mye kan oppnås ved å holde det ryddig på og rundt egen eiendom. Søppel og skrot, hageavfallshauger og liknende kan være flotte skjulesteder og yngleplasser for rotter. 
 • Nedfallsfrukt bør plukkes opp. 
 • Dersom det er problemer med rotter i området, bør man unngå å legge ut fuglemat, fordi dette er god mat for rottene. Vær oppmerksom på at utlegging av fuglemat i hager, parker eller friområder i seg selv kan tiltrekke seg rotter. 
 • Har du kaniner, høns, gjess, katt, hund eller lignende, må du være oppmerksom på hvor du oppbevarer maten til disse, og matsøl må ryddes opp etter mating.  
 • Matavfall må oppbevares på en slik måte at ikke rotter (eller andre dyr) kan få tilgang til det.  
 • Unngå matavfall til avløpsnettet. Du bør skrape av matrester slik at dette kommer i matavfallet og ikke i sluken i vasken og videre til avløpsnettet. Bruk gjerne også rist i kjøkkenvasken. Fett i avløpet er snadder for rottene. Du kan lese mer om det på www.fettvett.no
 • Huseiere bør ta en runde rundt huset på høsten, for å sjekke at alle åpninger inn i huset er mus- og rottesikre (12 mm for rotter og 6 mm for mus).  Rottene er gode til å klatre, og derfor må også åpninger høyt oppe på huset sikres. Det er viktig å huske på at det er behov for ventilasjon av huset. Luftespalter kan derfor sikres med metallnett. 

Mer om tiltak utendørs mot rotter

 • Sørg for en frisone på minst 0,5 m rundt huset. Hold dette fritt for vegetasjon, hekker, busker, kratt og annet som rottene kan gjemme seg i og bak. Unngå særlig klatrevekster langs husveggen, ettersom rottene er svært dyktige klatrere og kan bruke dette til å komme seg inn i huset.
 • Sørg for at porter, dører, lufteluker, vinduer, særlig kjellervinduer ned mot bakken, er stengt eller er sikret mot rotter.
 • Det beste er om bakken inn mot husveggen har en hard overflate som asfalt, betongstein, heller eller liknende.
 • Tett igjen eventuelle sprekker og åpninger mellom bakken og husveggen/grunnmuren.
 • Garasjeporten kan utstyres med gummilist eller nylonbørste som hindrer rottene i å komme seg inn i garasjen.
 • Tett igjen rundt rørgjennomføringer og ventiler med sement eller annet egnet tetningsmiddel, og tett ventilåpninger med finmasket metallnett/-gitter eller liknende.
 • Tett igjen fuger mellom ulike bygningselementer slik at det ikke er noen åpninger større enn 5 mm. Vær særlig obs på overgangen mellom grunnmur og kledning, denne overgangen må tettes og sikres.
 • Luftspalter i vinduer kan også sikres med metallnett. NB! Husk at du fortsatt har behov for ventilasjon i huset!
 • Organisk materiale som må oppbevares utendørs, for eksempel ved, planker og andre bygningsmaterialer i tre, bør oppbevares en halv meter vekk fra husveggen, og helst litt opp fra bakken.
 • Søppel må sikres med tette gnagersikrede søppelbeholdere i metall eller hardplast. Sørg for at de er hele/intakte og at lokket er forsvarlig lukket igjen. Det må ikke bli liggende søppel tilgjengelig for rottene.

Mer om tiltak innendørs mot rotter

 • Kontroller avløpsrør. Slukene må være av metall og være korrekt montert og intakte. Rengjør sluket regelmessig og se til at det er vann i vannlåsen. Avløpsrør som er permanent fjernet, for eksempel etter ombygging, må sikres med tett lokk eller fylles med betong.
 • Sjekk regelmessig skjulte områder som krypkjellere, kjellerboder, loft og liknende. Ved oppbevaring av ting i slike rom er det viktig at du fortsatt har oversikten og kan inspisere vegger og hjørner.
 • Se til at alle åpninger rundt rørgjennomganger, kabler, ventilasjonsrør med mer er tette.

Bekjempelse av rotter

Det er veldig viktig at tiltak som iverksettes mot rotter ikke medfører fare for andre. Feller må brukes på en slik måte at ikke andre dyr eller barn kan skade seg på dem. Muse- og rottemidler kan skade både mennesker og miljøet hvis de ikke brukes forsvarlig. Det er nå kun godkjente skadedyrbekjempere som kan bekjempe rotter med gift. For privatpersoner er det kun produkter til bekjempelse av mus som kan brukes og kun innendørs. Miljødirektoratet har skjerpet regelverket for bruk av kjemiske musegifter for privatpersoner. Her kan du lese mer om dette:
Musegiftmidler forbys til privat bruk 
Nasjonale restriksjoner for skadedyrmidler

For privatpersoner vil feller være mest aktuelt for bekjempelse av rotter. I Folkehelseinstituttets skadedyrveileder om brunrotte kan en finne råd og tips om dette. Ett av rådene er å plassere klappfeller inne i åtestasjoner både som bekjempelsestiltak og som overvåkningstiltak. Inne i åtestasjoner er man sikker på at ikke andre dyr får tilgang til fellen, og fellen er i tillegg beskyttet mot ytre påvirkninger. Videre bør en klappfelle festes enten i underlaget eller i andre gjenstander, for eksempel med en metalltråd, for å forhindre at dyr som får en fot eller halen i fellen kan dra den med seg. 

Dersom du som huseier selv ikke ønsker å drive med skadedyrbekjempelse, så kan du finne skadedyrfirmaer på f.eks. gule sider. Folkehelseinstituttet har en oversikt over godkjente skadedyrbekjempere

Hva gjør kommunen?

Kommunen har ansvar for skadedyrbekjempelse på kommunal eiendom og kommunalt avløpsnett. 

Hva skal du gjøre dersom du har fått rotter i hus?

Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. De fleste husforsikringer dekker skadedyr. Forsikringsselskapet vil veilede deg videre. 

Dersom rotten(e) har kommet seg inn via avløpsnettet (via sluk, eller i sjeldne tilfeller via toalettet) bør du også kontakte kommunen. Kommer skadedyrene via det kommunale ledningsnettet, er det kommunens ansvar å iverksette tiltak på det kommunale ledningsnettet. Vær oppmerksom på at eventuelle skader på den private stikkledningen inn til din bolig er ditt ansvar som huseier. 

Nabolag som oppdager rotter, bør gå sammen om å sette ut feller på egen eiendom eller søke bistand hos et skadedyrfirma. Rottegift skal som tidligere nevnt kun brukes av profesjonelle, godkjente skadedyrbekjempere. 

Melding om rotter til kommunen

Du kan melde fra om rotteobservasjoner til kommunen her: 

Kommunen registrerer meldingene som kommer inn og følger med på utviklingen, og alle saker blir vurdert.  Vi minner om huseiers eget ansvar for å forebygge og bekjempe skadedyr på egen eiendom etter forskrift om skadedyrbekjempelse.

Informasjon om ulike skadedyr

Informasjon og råd om rotter og skadedyr finner du hos Folkehelseinstituttet.