Bakgrunn for søknadsordning
Ødeleggelse av miljøet er et pågående og globalt problem. Store naturverdier er tapt og verden er i en periode med masseutryddelse av arter hovedsakelig forårsaket av mennesker. Tapet av naturmiljø truer også menneskenes livsgrunnlag da flere av godene fra naturen er umulig å erstatte med menneskeskapte løsninger.

Klimaendringene er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag. I tillegg til tap av naturmangfold forventer FNs klimapanel at klimaendringene vil føre til dårligere tilgang til mat og vann, helseproblemer, økonomisk ulikhet, konflikter og flyktninger samt skader på infrastruktur og bygninger.

For å bremse miljøforringelsen krever omfattende endringer av samfunnet og det må utarbeides bærekraftige løsninger og metoder hvor naturressurser benyttes sparsomt.

Lillesand kommune har satt seg som mål å være en grønn kommune som er er pådriver for klimatilpasning og lavutslippssamfunnet og å benytte ressursene smart og bærekraftig. Lillesand har også satt seg som mål å være en attraktiv arena for næringsutvikling med grønn og bærekraftig virksomhet.

Et av tiltakene Lillesand kommune gjør for å bidra til et mer bærekraftig samfunn er ved å gi støtte til miljø- og klimatiltak, Det er satt av 250.000 kr til dette i hvert av årene 2020 til 2023.

Hva kan søkes om?
Det kan søkes om tiltak i kommunen som fremmer bærekraftig vern og forvaltning av naturmiljøet og reduserer klimagassutslipp.

Hvem kan søke?
Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å gjennomføre tiltak for bedre forhold for naturmiljøet kan søke om kommunale miljø- og klimatiltaksmidler.

Hva burde være med i en søknad?

Nedenfor gis forslag til hva som kan inkluderes i en søknad. Punkter markert med stjerne (*) Må være med i alle søknader.

 • Navn på søker*
  • Kontaktinformasjon*
  • Kontonummer*
  • Organisasjonsnummer
 •   Beskrivelse av tiltak*
  • Når skal tiltaket gjennomføres? *
   • Tidsplan
  • Kan søker gjennomføre tiltaket?
   • Budsjett
  • Finansieres tiltaket igjennom andre tilskuddsordninger og/eller egne ressurser?
   • Finansieringsplan
  • Er tiltaket i tråd med kommunens mål i kommuneplanens samfunnsdel?
  • Er tiltaket innovativt/nytenkende?

Hvor sendes søknaden?
Søknad sendes inn til Lillesand kommune på epost: postmottak@lillesand.kommune.no eller ordinær post: Lillesand kommune, Østregate 2, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Søknadfrist og rapportering
Søknadsfristen er 3 måneder før omsøkt tiltak skal gjennomføres.

Omsøkte tiltak skal gi en skriftlig sluttrapport om resultat i løpet av ett år etter tiltaket er gjennomført.

Annet:
Tiltak på over 100 000 kr. hvor kommunen finansierer over 50% og kommunen har en forventing om en bestemt gjenytelse av økonomisk verdi legges ut på anbud.

Generelt vil tiltak som omsøkes av ideelle og frivillige organisasjoner ikke legges ut på anbud.

 

Vedtak Lillesand kommunes støtteordning miljø-og klimatiltak

Faktaark om tilstandsrapport for naturen på jorda