Hva er lov?

I utgangspunktet er all motorferdsel i utmark forbudt etter motorferdselsloven. Loven gir imidlertid noen tillatelser med direkte hjemmel i loven gjennom § 4 og motorferdselforskriften §§ 2 og 3.

Følgende unntak er gitt gjennom motorferdselsloven § 4:

 • Politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov.
 • Offentlig post- og teletjenester,
 • Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse.
 • Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter.
 • Anlegg og drift av offentlige veger og anlegg.[1]
 • Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven

I tillegg har motorferdselforskriften §§ 2 og 3 bestemmelser som også åpner for kjøring uten særskilt tillatelse. § 2 omfatter ferdsel på bar mark/om sommeren, og § 3 på vinterføre/om vinteren.


Unntak for kjøring på barmark

Transport av jaktutbytte ved jakt på elg er lov eter motorferdselsforskriften

Følgende unntak er gitt motorferdselforskriften §§ 2 og gjelder for barmark utenfor vei:

 • Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort
 • Transport ved jakt på villrein innenfor Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av Miljødirektoratet. Kjøring i nasjonalparken kan bare skje i samsvar med vernereglene for området, og utenfor bare for nødvendig transport etter sleper som tidligere er fastsatt av Direktoratet for statens skoger på statsgrunn og av kommunen/grunneiere på privat grunn,
 • Offentlig oppsyns- og tilsynsstjeneste,
 • Nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi.
 • Nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg.[2]

Kjøring kan da skje på barmark uten at det er nødvendig å søke om tillatelse.


Unntak for kjøring på vinterføre

Reglene for motorferdsel på snøføre er mindre strenge enn for barmarkskjøring. Det er fordi kjøring på snø gir mindre varige skader på terreng og vegetasjon enn barmarkskjøring.

I tillegg til unntak nevnt i lovens § 4 og motorferdselforskriften § 2 kan motorkjøretøy på vinterføre nyttes til:

 • transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg,
 • transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,
 • opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter,
 • nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon,
 • nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, samt etter utvisning fra skogforvaltningen i Finnmark.
 • praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for beltemotorsykkelførere. Områdene fastsettes av statsforvalteren etter forslag fra kommunene.
 • transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane.
 • nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av kommunen.

Traktorveier er utmark

Veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil regnes også som utmark. Det er altså forbudt å kjøre med for eksempel firehjulsdrevet jeep på traktorveier i skogen.


Bruk av motorisert båt på innsjø

Ferdsel med motorfartøy er tillatt på

 • Innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større i areal.
 • På elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt.

Hjemmel for dette ligger i motorferdselsloven § 4

Det er lov å kjøre bil på islagt sjø, og veitrafikkloven gjelder i disse tilfellen

Bruk av elsykkel

Elektriske sykler kan brukes i utmark. Med elektriske sykler menes sykler som er utstyrt med elektrisk hjelpemotor med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW som reduseres gradvis ved økende hastighet og opphører ved 25 km/t eller tidligere hvis syklisten slutter å trå. Sykkelen kan ved motorkraft alene nå en maksimal hastighet på 6 km/t.

Kommunen kan også i forskrift bestemme at bruk av elektriske sykler som nevnt i første ledd likevel ikke er tillatt i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer.

Hjemmel for dette blir gitt i motorferdselforskriften § 2a

El-sykler regnes som motorkjøretøy etter motorferdselloven og selv om el-sykkel i utgangspunktet kan brukes i utmark på linje med vanlig sykkel, inngår ikke bruk av el-sykkel i allemannsretten. Grunneier kan derfor forby bruk av el-sykkel, men du behøver ikke innhente forhåndssamtykke fra grunneier, dersom ikke grunneier ved skilt eller på annen måte har gitt uttrykk for at el-sykkelbruk er uønsket.

I noen markaområder, friluftsområder og verneområder kan det være forbudt å sykle eller området kan ha spesielle regler for sykling og bruk av el-sykkel.

Bruk av luftfartøy i utmark

Landing og start av luftfartøy(f.eks. helikopter) i utmark og vassdrag er forbudt.

Det kommer frem i forarbeidene til motorferdselloven at begrepet landing og start også omfatter de tilfeller der et helikopter står stille over bakken i den hensikt å laste eller losse.

Kommunestyret kan gi forskrift om adgang til landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag. Adgangen kan begrenses til landing og start til bestemte formål, til bestemte tider og til å gjelde selskaper eller enkeltpersoner som driver ervervsmessig luftfartsvirksomhet.

Kommunestyrets myndighet kan ikke delegeres. Utkast til forskrift sendes fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter til uttalelse. Dersom noen av disse har hatt innsigelse som kommunestyret ikke har tatt hensyn til, skal kommunestyrets vedtak sendes fylkesmannen til godkjennelse.

Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark:

Motorferdsel som ikke er tillatt direkte i motorferdselloven, i den nasjonale forskriften om bruk av motorkjøretøy eller etter lokal forskrift, krever dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.

Ifølge forskriften §§ 5, 5a og 6, og loven § 6 har kommunen adgang til å gi dispensasjoner til motorferdsel i utmark og vassdrag. Tillatelse kan gis i bestemte tilfeller eller bestemte tidsrom.

Viktige punkter å ha med i en søknad om bruk av motorfartøy eller luftfartøy i utmark er:

 • Tiltakshaver/navn på søker:
 • Formål:
 • Utførende part/hvem som kjører motorfartøyet:
 • Type motorkjøretøy:
 • Kjørerute/område:
 • Tidsrom:
 • Anslag på timer kjøre/flytid:
 • Evt. vedlegg

Naturmangfoldlovens prinsipper skal alltid vurderes når det skal gis slike dispensasjoner.

Ved enkelttillatelser etter søknad gjøres søker oppmerksom på at det også er nødvendig med grunneiers samtykke.


[1] Under begrepet «offentlige anlegg» går f.eks. elektrisitetsverk og kraftlinjer og trigonometriske punkter. kilde

[2] Det er forutsetning at det er anlegg av en viss størrelse. Det vil f.eks. etter bestemmelsen være adgang til nødvendig bruk av terrengkjøretøy i forbindelse med anlegg og drift av offentlige såvel som private vannverk eller elektrisitetsverk.