Elektronisk søknad

I den elektroniske løsningen kan du:

  • få tilgang til dokumentasjon på eiendommer
  • fylle ut og sende søknader elektronisk
  • tegne situasjonplan direkte inn i kartet
  • sjekke status for dine saker
  • fylle ut og sende ferdigmeldinger elektronisk

 

Slik får du tilgang

Registrer firmaet ditt på tjenestens registreringsside. Du blir firmaets administrator og kan senere legge til ansatte som brukere av tjenesten.  
 
Etter registreringen mottar du en e-post med godkjenning. E-posten inneholder lenker til: 

  • første gangs pålogging 
  • en web-adresse som er unik for ditt firma  
  • side hvor du kan legge til flere brukere 

La gjerne veiledningsvideoen guide deg gjennom registrering, pålogging og det å legge til brukere.  

Generelt om arbeid på vann- og avløpsanlegg

Ansvarlig foretak plikter å sette seg inn i standard abonnementsvilkår før arbeidet startes, og alt arbeid skal være i henhold til krav i standard abonnementsvilkår, administrative og tekniske bestemmelser med tilleggsbestemmelser for Lillesand kommune. Merk at en tillatelse til arbeid på vann og avløp kan inneholde tilleggskrav.

Her kan du lese mer om standard abonnementvilkår 

Arbeid på innvendig vann- og avløpsanlegg

Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner. Vannmåler skal søkes om, installeres og ferdigmeldes av godkjent rørlegger/foretak.

For å finne ut hva som utløser krav om søknad om arbeid på innvendig vann- og avløpsanlegg vises det til tilleggsbestemmelsene til standard abonnementsvilkår for Lillesand kommune.

Arbeid på utvendig vann- og avløpsanlegg

Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger. Hvis arbeidet innebærer graving i offentlig vei må det søkes om gravetillatelse.  For arbeid langs eller kryssing av offentlig fylkesvei skal kommunen ha kopi av tillatelse fra Statens Vegvesen.

Dersom det skal utføres arbeid på annen privat grunn skal det foreligge avtale som vedlegges søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg. Med søknaden skal det også følge kart med ledningstrasè, tilknytningspunkt, dimensjon og materiale på ledningene. Se hvilket type arbeid som utløser krav om søknad i tilleggsbestemmelsene til standard abonnementsvilkår for Lillesand kommune.

Veileder private pumpeanlegg i spredt avløp med tilknytning til kommunalt avløpsnett

 

Installasjon av vannmåler

Søknad om vannmåler skal sendes inn av godkjent rørlegger/foretak. Vannmålerbestemmelsene angir krav til installasjon.

Når søknaden er godkjent kan du avtale utlevering av vannmåler på driftslageret på Fyresmoen.

Utlevering kan avtales på telefon 91 73 17 33 eller 97 93 10 04. Adresse er Birkelandsveien 80, 4790 Lillesand.

Når vannmåler er montert skal arbeidet ferdigmeldes.

Ferdigmelding av arbeid på vann og avløp

Når arbeid på vann og avløp er ferdigstilt skal du sende ferdigmelding.

  • Du plikter å sende inn sosi-fil av ved arbeid på utvendig vann og avløp. Trasè, tilkoblingspunkt, kummer, stoppekraner skal vises i sosi-fil. I tillegg skal det sendes inn en skisse som viser innmålingene med dimensjoner på ledningene.
  • Ved arbeid på innvendig vann- og avløp skal skisse med bunnledninger vedlegges ferdigmeldingen.

Ved ny tilkobling av vann og avløp, blir abonnenten registrert med gebyrer når ferdigmelding med dato for tilkobling er mottatt i kommunen, og vannmåler er montert og ferdigmeldt.

VA-norm

VA-normen for Lillesand kommune beskriver gjeldende krav til prosjektering, bygging og dokumentasjon av VA-anlegg som skal anlegges innen kommunens grenser.

Når arbeid på private ledninger/anlegg påvirker kommunalt vann- og avløpsnett gjelder kommunens VA-norm for denne delen av arbeidet.

Ansvarlig foretak plikter således å settes seg inn i kravene hvor dette inntreffer.

VA-norm

Søknadsskjema om dispensasjon fra va-normens bestemmelser Lillesand kommune

Lillesand kommune beskrivelse leveranse avløpspumpestasjon

Teknisk plan

På anlegg fra og med 6 tilknytninger skal det sendes inn teknisk plan til enhet for vann og avløp for tiltaket. Tiltaket skal beskrives med antall tilknytninger og skal tilrettelegges for et antall fremtidige tilknyttinger. Teknisk plan skal ha en prinsipiell godkjenning før arbeidet kan påbegynnes.

Klikk her for å laste ned sjekkliste for teknisk plan for VA