Graving i eller ved kommunal vei

Du må søke om tillatelse til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs kommunal vei.

Dette følger av ledningsforskriften og veglova §§ 32 og 57.

Søknad om graving

En søknad om graving i kommunal vei skal inneholde:

 • Kart som viser nøyaktig hvor gravingen skal foregå.
 • Beskrivelse av arbeidets omfang.
 • Forhåndsgodkjent plan må vedlegges dersom det er et stort tiltak som skal utføres.
 • Arbeidsvarslingsplan.

Arbeid på eller langs kommunal vei

Du må søke om godkjent arbeidsvarslingsplan dersom du skal:

 • grave i eller langs kommunal vei
 • utføre arbeid som medfører bruk av utstyr og innretninger på veigrunn
 • plassere containere, utstyr, stillas, ect. på kommunal veigrunn

Dette  følger av skiltforskriften §§ 26, 28, 30 og 32.

Søknad om godkjent arbeidsvarslingsplan

Søknad om godkjent arbeidsvarslingsplan skal inneholde:

 • beskrivelse av arbeidet
 • skiltplan
 • risikovurdering
 • loggbok

Graving i fylkesveier og private veier

For graving i fylkesveier, se Statens vegvesens hjemmesider. 

Graving i private veier avklares med grunneier og/eller veilag.