Gjennomføring av valg og frister

Meddommere og skjønnsmedlemmer velges av kommunen for fire år. Valget gjennomføres året etter kommunestyre- og fylkestingsvalget. Neste meddommervalg er i 2024.

Meddommere og skjønnsmedlemmer skal velges for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028.

Det skal velges:

- Meddommere til lagmannsretten

- Meddommere til tingretten

- Meddommere til jordskifteretten

- Skjønnsmedlemmer

 

Frist for å foreslå kandidater er satt til 10. mars 2024.

Kommunestyrene skal gjennomføre valget innen 1. juli 2024.

Kommunen skal rapportere utfallet av valget til domstolene innen 15. september 2024.

Krav til den som skal velges

Den som skal velges må:

- være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start

- ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggender

- ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene

- stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen

- være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen

Utelukket fra valg på grunn av stilling

Utelukket fra valg på grunn av stilling er:

- Stortingets representanter og vararepresentanter

- Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor

- Statsforvaltere og assisterende statsforvaltere

- utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene

- ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet

- ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre

- Ansatte og studenter ved Politihøyskolen og Fengselsskolen

- praktiserende advokater og advokatfullmektiger

Utelukket fra valg på grunn av vandel

Utelukket fra valg på grunn av vandel er:

- den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år

- den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §40 eller §§ 62-65

- den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig

- den som er idømt betinget fengselsstraff , og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig

- den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen

- den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig

Krav til kompetanse

Det stilles ikke særskilte krav til kompetanse for meddommere til lagmansretten og tingretten. (Se eget avsnitt for meddommere til jordskifteretten.) Domstolloven fastsetter at utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen har derfor et ansvar for å ta hensyn til alder, etnisk bakgrunn og kultur. Mangfold av utdannelses-  og yrkesbakgrunn er også relevant. Yngre aldersgrupper (21-30år), personer med innvandrerbakgrunn og personer uten høyere utdanning er underrepresentert og oppfordres spesielt til å melde sin interesse.

Domstolene har gitt tilbakemelding til kommunene om at det er en fordel med alminnelig god digital kompetanse, slik at man effektivt kan benytte de digitale verktøy som domstolene bruker i sin saksbehandling.

Særlig om krav til kompetanse for meddommere i jordskifteretten

Det stilles et særlig krav om at jordskiftemeddommere skal være "kunnige i saker som jordskifteretten til vanlig har". Med "kunnig" menes det at meddommerne "har greie på, kjenner til eller vet om".

For generell veiledning om hvilke typer kompetanse som kan være typisk for meddommere til jordskifteretten, se nedenfor om Skjønnsmedlemmers kyndighet. 

Valg av skjønnsmedlemmer

Skjønnsmedlemmer er en egen gruppe som blir hentet inn når domstolen skal behandle et skjønn. Det kan for eksempel handle om fastsetting av verdi.

Les mer om skjønnsmedlemmer her: domstol.no/no/meddommer/ulike-typer-meddommarar.

Det er Fylkestinget som oppnevner skjønnsmedlemmer, men kommunene skal foreslå kandidatene.

Skjønnsmedlemmers kyndighet

Det er ikke noe formelt krav til utdanning for å være skjønnsmedlem, men domstolen plukker gjerne ut personer som har en spesiell utdanning eller arbeidserfaring som gjør dem godt egnet til å delta som skjønnsmedlem i den aktuelle saken. Skjønnsmedlemmer må derfor oppgi yrke, stilling og hva de er spesielt kyndige i. Domstolene har i liten grad bruk for skjønnsmedlemmer med "alminnelig kompetanse". Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. 

Når fylkeskommunen skal registrere utvalget, skal alle skjønnsmedlemmer plasseres i en av følgende kategorier:

 • landbruk
 • skogbruk
 • arealplanlegger
 • eiendomsutvikler
 • entreprenør
 • arkitekt
 • megler
 • takstmann
 • revisor/økonom
 • fast eiendom
 • reindrift
 • annet

Hvordan foreslå kandidater

Du kan foreslå deg selv eller andre.

Foreslår du deg selv, kan du fylle ut digitalt skjema på kommunens hjemmeside, under Selvbetjening. Skjemaet heter Meddommer - Lillesand kommune. Lenke her.

Foreslår du andre, er det en fordel om den du foreslår er innforstått med forslaget. Forslag sendes til post.politisksekretariat@lillesand.kommune.no