Merknad
Dersom du har kommentarer til planendringen, må disse oversendes innen 01.03.24 til COWI AS, Tordenskjoldsgt 9, 4612 Kristiansand eller på e-post til daar@cowi.no. Kopi av merknaden sendes til Lillesand kommune v/enhet for næring og byutvikling, postboks 115, 4795 Birkeland eller på e-post til postmottak@lillesand.kommune.no.

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planendringen

  1. Skriv kort og rett frem.
  2. Skriv forslag til konkrete endringer.
  3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
  4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.
  5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning

Videre saksbehandling
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli faglig vurdert av administrasjonen og deretter bli lagt frem for plan- og miljøutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer.

Det er plan- og miljøutvalget som har vedtaksmyndighet i saker som fremmes etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.

Saksbehandler for denne saken er Ida H. Gramstad
Tlf. 4619158
E-post: idaharaldseid.gramstad@lillesand.kommune.no