Bosetting for ukrainere som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse 
Alle ukrainere som får vedtak om midlertidig kollektiv beskyttelse, kan få tilbud om bosetting med offentlig hjelp. Dette gjelder også for personer som bor privat. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som bestemmer hvilken kommune de skal bosettes i.

De som bor privat
Ukrainere som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse, bor privat (utenfor mottakssystemet) og ønsker hjelp til å bli bosatt i en kommune, må søke IMDi om bosetting så snart som mulig på https://registration.imdi.no.

De som bor på asylmottak eller akuttinnkvartering
IMDi finner en bosettingskommune for ukrainere som bor på asylmottak eller akuttinnkvartering, etter at mottaksansatte har gjennomført en bosettingssamtale med dem. Hvis du har spørsmål om bosetting kan du kontakte asylmottaket/akuttinnkvarteringen.

Bosetting med offentlig hjelp
Bosetting med offentlig hjelp er et frivillig tilbud fra staten. Det blir bare gitt ett tilbud om bosetting, og det kan være i hvilken som helst kommune i Norge. Søkerne kan ikke klage på vedtaket se integreringsloven § 46. De som velger å ikke ta imot tilbudet om kommune, må skaffe bolig selv og klare seg økonomisk. Som hovedregel mister de også retten til å delta på introduksjonsprogram og til å få introduksjonsstønad. Dere kan lese mer om bosetting på https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/slikbosettes-flyktninger/privatboende/  

Lillesand kommune er bosettingskommune.
Kommunen har lang erfaring med å bosette flyktninger. Dette er noe vi jobber med jevnt hvert eneste år. I forbindelse med krigen i Ukraina forbereder vi oss nå på å ta imot et større antall flyktninger enn vi har gjort de siste årene. Vi har et godt apparat og gode rutiner for bosettingsarbeidet. Nå skal vi gjøre mer av det vi vet vi er gode på.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som finner bosettingskommune til flyktninger med opphold i Norge. Lillesand har allerede meldt inn ledig kapasitet for bosetting til IMDi. Vi er klare for å ta imot flyktninger når IMDi ber oss om det.

I 2022 var Lillesand kommune bedt om å ta imot totalt 18 flyktninger. I lys av situasjonen i Ukraina har det kommet en tilleggsanmodning til kommunene fra IMDi og Lillesand kommune ble bedt om å ta imot totalt 95 flyktninger i 2022. Dette ble vedtatt i bystyret 30.03.22. Flyktninger fra Ukraina blir nå flere ganger ukentlig overflyttet fra mottak for å bosette seg i Lillesand. 

Vi har ikke lenger asylmottak i Lillesand, og vi er heller ikke kjent med at det planlegges å opprette dette. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvar for opprettelse av asylmottak i regionen. Fordi vi ikke lenger har asylmottak, kan det ta noe lenger tid før flykninger, eksempelvis fra Ukraina, vil bli bosatt i Lillesand.

Oversikt over bosettingstall i Lillesand 
Nå kan du se hvilke kommuner som har bosatt flyktninger, hvor mange som er bosatt og hvor mange kommunen har avtalt å bosette, der bosettingen vil finne sted i nær framtid. IMDi oppdaterer daglig tallene på bosettingen av flyktninger i Norge: Bosettingstall 2022 | IMDi

For spørsmål om bosetting, kontakt koordinator Ragnhild Konnestad, tlf. 41261791
Epost: Ragnhild.Konnestad@nav.no