Saksdokumenter 
Forslag til endring av detaljreguleringsplan for Haugevigkilen hytteområde er tilgjengelig nedenfor:
Følgenotat - Beskrivelse av endring, sist revidert 08.01.24 (flere hjemmelshavere innenfor planområdet er varslet i denne varslingsrunden)
Reguleringsbestemmelser, sist revidert 18.12.23
Planbeskrivelse, sist revidert 18.12.23 (Endringen gjelder kun for tomtene F5-F11)
Utsnitt av plankart - forslag til endring, sist revidert 18.12.23 (viser justering av formåls-/plangrense mot gnr./bnr 102/2 og 101/58)
Plankart, sist revidert 18.12.23

Merknad 
Dersom du har kommentarer til foreslått planendring, må disse oversendes innen 07.05.2024 til planfaglig konsulent i Asplan Viak, Roar Melsom. Kontaktinformasjon til konsulenten finner du nedenfor.  

Roar Melsom v/Asplan Viak AS 
Adresse: Kystveien 14, 4808 Arendal 
E-post: roar.melsom@asplanviak.no   
Telefon: +47 905 14 786 

Send kopi av merknaden til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune v/enhet for næring og byutvikling, postboks 115, 4795 Birkeland.  

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planendringen: 

  1. Skriv kort og rett frem 
  2. Skriv forslag til konkrete endringer 
  3. Skriv synspunkt først, deretter begrunnelser
  4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget 
  5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning

Videre saksbehandling 
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli faglig vurdert av administrasjonen v/planavdelingen, og deretter bli lagt frem for Plan- og miljøutvalget (PMU). Plan- og miljøutvalget vil vurdere disse og kan foreslå eventuelle justeringer og endringer ved behov. Det er PMU som har vedtaksmyndighet i saker som fremmes etter plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd.  

Saksbehandlers kontaktinformasjon 
Saksbehandler i saken er Karoline Søllesvik 
E-post: karoline.sollesvik@lillesand.kommune.no  
Telefon: +47 907 32 686