Ros til kommunen

Har du hatt en god opplevelse i kontakt med kommunen? Vil du rose en medarbeider eller noe annet positivt du ønsker å dele med oss? Send en e-post til postmottak@lillesand.kommune.no så videreformidler vi det til rette medarbeider og dens nærmeste leder.

Klage på vedtak

Du har rett til å klage på et enkeltvedtak fattet av kommunen. I vedtaket orienteres det om klageretten, klagefristen og klageinstansen. Klagen sendes kommunen som da skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen omgjør saken helt eller delvis, fattes det et nytt vedtak og du får en ny rett til å klage, dersom du ønsker det. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sendes klagen til endelig behandling hos rett klageinstans.

Varsling rettet mot folkevalgte i Lillesand

Bystyret vedtok i sak BS-127/21 følgende om varsling rettet mot folkevalgte:

"Varsel om kritikkverdige forhold rettet mot en eller flere folkevalgte sin utøvelse av sitt verv som folkevalgt(e) i kommunen oversendes kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan enten selv behandle saken eller sørge for at varselet gis en forsvarlig behandling."

Slike varsler sendes kontrollutvalgets sekretariat per post til Vetaks, Pb 4, 3833 Bø, eller på mail til postmottak@vetaks.no

Serviceklage

Dersom du har blitt møtt på en dårlig måte, eller hatt en annen negativ opplevelse i møte med Lillesand kommune, kan du klage på det. Klager rettet mot ansatte kan framsettes muntlig, direkte til en ansatt eller leder eller per telefon, eller skriftlig per brev, e-post eller sms. Lillesand kommune har en intern rutine for hvordan slike henvendelser skal håndteres. Den rutinen kan du se her.