• Hvem kan varsle?
  Innbyggere i Lillesand kommune
 • Ansatte og innleide varsler via kommunens intranett

Hvilke forhold kan det varsles om?

Kritikkverdige forhold som kan rapporteres via varslingsordningen er for eksempel:

 • Brudd på kommunens etiske retningslinjer
 • Brudd på regelverk tilknyttet ulike fagområder, eksempelvis taushetsplikt
 • Økonomiske misligheter, som kan omfatte bl.a. underslag, tyveri, bedrageri, korrupsjon, misligheter knyttet til anskaffelser, økonomisk utroskap.
 • Utilbørlig adferd, som eksempelvis mobbing, trakassering, diskriminering mv.

Eksempel på forhold som faller utenfor og som ikke vil bli behandlet som et varsel er:

 • Arbeidstakers utilfredshet med lønnsforhold, samarbeidsproblemer, personalsaker. Slike og lignende forhold tas opp via tjenestevei, til nærmeste leder, tillitsvalgte eller vernetjeneste.
 • Klage på enkeltvedtak (for eksempel avslag på byggesak, HC-parkeringsbevis og startlån mv). Her er det ordinær klageadgang etter forvaltningsloven. 

Hvis du er i tvil om hvorvidt din sak bør varsles om eller ikke, kan du kontakte BDO på telefon eller epost.

Hvordan varsle?
Ekstern varsling fra innbyggere via nettportalen til BDO advokater.

Når du har sendt inn et varsel får du mulighet til å opprette en sikker postboks. Ved å opprette en sikker postboks vil du kunne logge deg på systemet og følge din sak. Du kan da se om saksbehandleren har spørsmål til saken eller om det etterspørres dokumentasjon. Du kan varsle anonymt om du ønsker det. All dialog med BDO kan være anonym dersom du ønsker det.

Hvem behandler varslene?
Varslene mottas av BDOs varslingsmottak, og behandles i henhold til etablerte retningslinjer.

Hvordan behandles et varsel?

BDO foretar en innledende undersøkelse av innholdet i varselet. Etter en innledende undersøkelse, oversender BDO varselet til kommunaldirektøren i Lillesand kommune. Kommunedirektøren vil etter dette foreta en vurdering av hvem som skal involveres i den videre behandling av saken og hvilke tiltak som skal iverksettes, alt etter hvilken type sak og hvem varslingen er rettet mot.

Saken arkiveres/journalføres kommunens arkiv i samsvar med arkivloven og behandles i tråd med gjeldende lover og kommunens retningslinjer.

Hvilke prinsipper gjelder for håndtering av varslingssaker?

 • Alle varsler tas alvorlig
 • Alle varsler skal behandles raskt
 • De ulike fremgangsmåter for varsling skal verdsettes likt
 • Alle varslingssaker gis en konfidensiell behandling
 • Varslingstjenesten skal kunne brukes uten frykt for konsekvenser

Anonymitet og IT-sikkerhet
Du avgjør selv om du vil varsle anonymt eller ikke. Hvis du ønsker å forbli anonym, må du gi beskjed om det når du varsler.

Systemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID, i tillegg til at alle dataoverføringer foregår kryptert. Det er alene den ansvarlige saksbehandleren i BDO som har adgang til saksbehandlingsdelen i systemet.

Spørsmål
Spørsmål om varslingsordningen kan rettes til BDO advokater AS på telefon +47 970 86 000 eller på e-post integrity@bdo.no.