Hensikten med planen
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge i regi av Stine Sofie stiftelsen. Dette vil bli tilsvarende Stine Sofie senteret som er etablert i Grimstad. Eiendommen har vært en privat boligeiendom og vil gjøres om til et senter som skal tilby særlig utsatte grupper av barn og unge positive mestringsopplevelse

Klageadgang
Eventuell klage sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune v/enhet for miljø og byutvikling, Postboks 115, 4795 Birkeland. Klagefrist er 05.04.24.

Det er viktig at klagen inneholder en beskrivelse av hva du ønsker å få endret i planen og en begrunnelse for dette. Du kan finne mer informasjon om mulighetene til å klage og videre saksgang i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9 og i forvaltningslovens kap. VI.

Trenger du mer informasjon?
Nærmere opplysninger kan fås ved hevendelse til saksbehandler for denne saken, Ida H. Gramstad
Tlf. 4619158
E-post: idaharaldseid.gramstad@lillesand.kommune.no