Netto driftsresultatet målt i prosent av brutto driftsinntekter blir da – 1,5 %. Underskuddet på 17,8 mill. kr dekkes inn ved å bruke fondsmidler, hhv. ca. 7,5 mill. kr av bundne driftsfond og ca. 10,3 mill. kr av disposisjonsfondet. Bruk av disposisjonsfondet er om lag 6,7 mill. kr lavere enn regulert budsjett. 

Underskuddet er noe lavere enn regulert budsjett, der netto driftsresultat ble estimert til - 27,4 mill. kroner. Netto driftsresultat er svakere enn i 2022, der netto driftsresultatet var negativt med 2,8 mill. kr eller - 0,3 % av brutto driftsinntekter. Kommunen har således de siste to årene hatt høyere driftsutgifter enn driftsinntekter, men dekket underskuddet ved å bruke fondsmidler. 

Kommunens skatteinntekter sank med om lag 7 % i 2023 sammenliknet med 2022. Skatteinngangen utgjorde ca. 400 mill. kroner i 2023. Det er ca. 30 mill. kroner lavere enn året før. Sammenliknet med regulert budsjett for 2023 ble skatteinntektene ca. 8 mill. kroner høyere. 

Nedgangen i skatteinntekter er i tråd med situasjonen på landsbasis der kommunenes skatteinntekter gikk ned med nærmere 10,4 mrd. kroner eller 4,7 prosent sammenliknet med 2022. Nedgangen fra året før må ses på bakgrunn av at skatteinntektene i 2022 var ekstraordinært høye. 

I tillegg til et positivt budsjettavvik knyttet til skatteinngang, er det også mottatt om lag 5 mill. kr mer i integreringstilskudd enn budsjettert. På utgiftssiden er det som varslet i tertialrapport 2 budsjettavvik på flere enheter. Samlet merforbruk på kommunalområdene utgjør 16,9 mill. kr. Størst prosentvis avvik er det innenfor kommunalområde velferd og kommunalområde samfunn. Hvilke enheter og årsakene til merforbruket vil bli forklart i kommunens årsrapport som legges frem for politiske behandling i mai. 

Det er Struktur1 KO som har utarbeidet foreløpig regnskap for 2023. Regnskapet blir nå revidert av kommunerevisjonen.