Mer om økonomiplan og budsjett

For Lillesand kommune er økonomiplanen med årsbudsjett kommuneplanens handlingsdel. Økonomiplanen med årsbudsjett uttrykker de økonomiske konsekvensene av å gjennomføre tiltak som er resultat av strategiske valg i kommuneplanens samfunns- og arealdel. Tiltakene i handlingsdelen kan f.eks. være resultat av lovkrav, sikkerhetstiltak og satsinger. Det kan også være tiltak som er fremkommet i kommunedelplaner eller temaplaner. Alle foreslåtte tiltak samles i økonomiplan med årsbudsjett for å sikre helheten og riktige prioriteringer.

Enhetsledere har ansvar for å spille inn viktige momenter i budsjettprosessen knyttet til egen tjeneste, og de har ansvar for å holde egen budsjettramme gjennom budsjettåret.

Les mer om kommunelovens krav til økonomiforvaltning

Gjeldende budsjett og økonomiplan

Vedtatt budsjett og økonomiplan 2021-2024.

Mer informasjon og dokumentasjon om Lillesand kommunes økonomiplan for 2021 - 2024 finnes i bystyre sak 154/21.