Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

    Les mer

Budsjett og økonomiplan

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2022-2025

Formannskapet behandlet 24. nov. 2021 kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan for 2022-2025 og avga sin innstilling til bystyret. Innstillingen legges med dette ut til offentlig ettersyn. Papirkopi finnes i Kommunetorvet i Lillesand rådhus.

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025

Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen viser hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet viser kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen utgjør kommuneplanens handlingsdel.

Forsiden på økonomiplan 2021-2024
1