Bystyrets vedtak:
 

Punkt 1. Lillesand bystyre vedtar årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 for drift og investering som bygger på kommunedirektørens forslag for netto budsjettramme for 2022 i henhold til følgende tabeller i årsbudsjett/økonomiplan:
- Driftsbevilgninger til tjenesteområdene (§5-4), tabell 24
- Bevilgningsoversikter investeringer (§5-5), tabell 25
- Oversikt over investeringsprosjekter

med innarbeidelse av følgende endringer investeringer:

1. Bevilgning prosjekt Fremtidig bruk av Dovreområdet flyttes ut av 2022 (1.000.000) og legges inn i 2023 med 500.000.
2. Midler til konsept, planlegging og opprusting Borkedalen skole med SFO reduseres med 2.000.000 i 2022, 47.315.000 i 2023 og 47.815.000 i 2024.
3. Midler til konsept, planlegging og opprusting Brentemoen skole med SFO og gymsal økes med 300.000 i 2022, og reduseres med 4.000.000 i 2023, 70.500.000 i både 2024 og 2025.
4. Midler til turnhall og skytebane reduseres i 2022 med 14.634.000 og det legges inn samme beløp i 2023.
5. Investeringer utstyr/maskiner teknisk sektor i 2022 med 3.500.000 tas ut. Kommunedirektøren omdisponerer investeringene i 2023 til 2025 til utstyr/maskiner etter behov.
6. Bevilgning 200.000 i 2022 til lydanlegg Lillesand kirke «trinn 1».

og innarbeidelse av følgende endringer drift:

1. Forventet utbytte LINA i 2022 reduseres med 5.000.000.
2. Aksjeutbytte Agder Energi økes med 3.000.000 i 2023, 2.000.000 i 2024 og 2.000.000 i 2025.
3. Det overføres ikke 2.500.000 fra drift til investering, ref kommunedirektørens svar i brev 15.11.2021.
4. Inntekt eiendomsskatt i forhold til kommunedirektørens forslag reduseres med 2.800.000 i 2022, 2.800.000 i 2023 og 10.500.000 i 2024.
5. Rammebevilgning sektor Skole reduseres med 500.000 i 2023, 1.000.000 i 2024 og 1.000.000 i 2025.
6. Rammebevilgning sektor Helse og kultur reduseres med 2.000.000 i 2022, 3.000.000 i 2023, 2.000.000 i 2024 og 1.000.000 i 2025.
7. Rammebevilgning sektor Teknisk reduseres med 500.000 i 2022, 1.000.000 i 2023, 1.000.000 i 2024 og 1.000.000 i 2025.
8. Det bevilges 150.000 i 2022 som støtte til Næringsforeningens arbeid i og for Lillesand.
9. Det bevilges 50.000 i hvert av årene 2022 til 2024 som utvidelse av ramme skoler for sertifisering som dysleksivennlige.
10. Det bevilges 150.000 ekstra i 2022 til Kirkelig Fellesråd i Lillesand.
11. Det innarbeides inntekter og utgifter ifølge brev fra kommunedirektøren 23.11.2021 som svar på spørsmål 15.11.2021 fra Høyre om effekter av økning befolkningsvekst med 0,2 % per år: netto inntekt 150.790 i 2022, netto utgift 252.311 i 2023, netto inntekt 741.488 i 2024 og netto inntekt 1.454.851 i 2025.
12. I år med underskudd salderes med midler fra disposisjonsfondet, i år med overskudd legges overskuddet til disposisjonsfondet.

Punkt 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til Bevilgningsoversikt drift i økonomiplan (§5-4) etter at ovenstående endringer er innarbeidet.

Punkt 3. Kommunedirektørens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2022 vedtas, med unntak av gebyr endring reguleringsplan (side 15) som økes til 25.000 i stedet for til 30.000.

Punkt 4 a. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 første ledd bokstav a skrives det i 2022 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen med skattesats 3 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. Med hjemmel i overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 skrives det i 2022 ut skatt på det særskilte grunnlaget med en skattesats på 3 promille. Det særskilte grunnlaget skal baseres på differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2019 og 2020 som er forårsaket av at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal tas med i grunnlaget. Dette særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik tre sjudeler av differansen, og reduseres med en sjudel hvert påfølgende år.

Punkt 4 b. Det beregnes et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom for 2022 på 0 kr.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt:
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap.
- Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 første ledd. Forfallsdato første termin er 20.06. og andre termin er 20.09. Der det er mulig kan skattyter selv bestemme antall betalingsterminer.

Punkt 4 c. Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2009. Alminnelig taksering utsettes. Med hjemmel i § 8 A-4 om kontorjustering økes skattetakstene i 2022 med 3,5 % av det opprinnelig skattegrunnlaget.

Punkt 5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet for 2022:
• Startlån fra Husbanken til videre utlån: 40 000 000 kr.
• Lån til finansiering av egne investeringer: inntil 138.100.000 kr.

Punkt 6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere inntil 20 788 212 kr fra rammeområde 03 (fordelingsutgifter) til enhetene til dekning av lønnsoppgjør, samt forsikringer.

Punkt 7. Ved eventuell likviditetsmessig underdekning gis kommunedirektøren fullmakt til å ta opp likviditetslån.

I tillegg vedtas:

1. Alle ekstraordinære inntekter i 2022 skal gå til økning av disposisjonsfondet.

2. Kommunens eiendom på Skalleodden og areal for boliger m.m. Stykkene klargjøres for salg og selges så snart som mulig.

3. Bystyret ber om en sak tidlig i 2022 på hvordan investeringsmidler konseptfase Borkedalen, 2.000.000 i 2022, skal benyttes.

4. Bystyret ber om en sak tidlig i 2022 som viser hvordan det kan utredes å flytte BLINK og SFO Brentemoen ut av Sjømannshaven og Sjømannshjemmet.

5. Bystyret ber om en sak i løpet av 2022, i rimelig god tid før neste budsjettbehandling, der ressurser brukt til idrett i kommunen kartlegges, og der støtte til LIL og Høvdingen synliggjøres.

6. Bystyret ber kommunedirektøren vurdere bruk av vakanser der det er mulig, for å spare penger.

7. Bystyret ber om en sak til tjenesteutvalget i løpet av 2022 på fordelingsmodell for skolenes budsjetter.

8. Bystyret ber om en sak til tjenesteutvalget i løpet av våren 2022 på om Lillesands skoler kan bli sertifisert som dysleksivennlige.

9. Bystyret ber om at gebyrregulativ fra og med 2022 behandles i egen sak i bystyremøte i oktober.

10. Bystyret ber kommunedirektøren ta med siste utgave av Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap for Lillesand i «årsmelding og regnskap for Lillesand kommune» for 2021. Oversikten skal vise hvordan Lillesand ligger an i forhold til målet om 55% kutt ut fra 1990 nivå innen 2030.

11. Kommunedirektør bes legge frem en sak for bystyret før sommeren 2022 der tidligere politiske bestillinger som ikke er utkvittert gjennomgås for å vurdere om det fortsatt er relevante.
 

Vedtatt økonomiplan 2022 - 2025

Vedtatt gebyrregulativ 2022