Formålet med næringsfondet er todelt. For det første skal det fremme etableringen av ny næringsvirksomhet. For det andre er det rettet mot videreutvikling av eksisterende bedrifter i de tre kommunene (Lillesand, Birkenes og Iveland). Fondet har som mål å bidra til verdiskaping og innovasjon, noe som igjen skal skape attraktive arbeidsplasser i regionen. Tilskudd fra fondet vil bli gitt for å støtte disse initiativene.

Kriterier og retningslinjer

Fondets bruk av midler følger retningslinjene fastsatt av Agder fylkeskommune og kommunal- og distriktsdepartementet. Det er også viktig at prosjektene overholder EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Andre viktige punkter å merke seg er at midlene ikke kan brukes til garantier eller kommunal aksjetegning i private bedrifter, og de kan heller ikke gå til gjeldssanering eller ordinære kommunale oppgaver. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsetting av kvinner, unge og innvandrere, blir prioritert, og samlet offentlig støtte bør ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. Næringsfondet behandler søknader om tilskudd på inntil kr. 200.000 kr. Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt kan kreves tilbakebetalt.

Saksbehandling

Hver kommune har en næringsansvarlig som forvalter fondets midler i tråd med vedtektene og årlige tildelingsbrev fra fylkeskommunen. Saksforberedelse utføres av næringsansvarlig i søkerens hjemkommune, og søknader behandles løpende. Fondets styre holder fire møter årlig, hvor antall møter avhenger av søknadspågangen.

Næringsansvarlige i de tre kommunene er nøkkelpersoner i denne nye satsingen. I Lillesand kommune er det Ronny Andre Eikerol, ronny.andre.eikerol@lillesand.kommune.no tlf. 912 43 356 (midlertidig i påvente av ny saksbehandler).

Søknad finner du på www.regionalforvaltning.no

Dette initiativet er et viktig skritt mot en sterkere og mer variert økonomi i Agder-regionen, og gir lokale bedrifter en unik mulighet til vekst og utvikling.