Tverrfaglig helse

Enhet for tverrfaglig helse har et særlig ansvar for helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid i kommunen. Målsetting for tjenesteutøvelse er å styrke og forbedre befolkningens helse gjennom forebygging, tidlig intervensjon og rehabilitering. Svært mye av tjenesteyting, opplæring, konsultasjon og veiledning foregår på arenaer som barnehager, skoler, helse- og omsorgsinstitusjoner og i private hjem. Enheten praktiserer tverrfaglig, koordinert samhandling internt i kommunen og i samarbeidet med eksterne instanser.

Enheten består av Avdeling for ergo- og fysioterapi (ergoterapeut, hjelpemiddeltekniker, fysioterapeuter og frisklivskoordinator), Avdeling for familiesenter (familieterapeuter, spesialsykepleier) og Avdeling for helsestasjon (helsesøstre, jordmor og sekretær). Enheten besitter høy kompetanse på helse i alle avdelinger.

I tråd med kommuneplanen er enhetens mål å styrke enkeltmenneskers evne til å mestre egne liv, med de forutsetninger den enkelte og familien har. Tjenestene er forankret i individets egne mål for hva som er viktig for den enkelte i sin situasjon. Dette gjøres gjennom faglige solide avdelinger som gir gode og velutviklede tjenester til befolkningen i Lillesand kommune.

Her kan du lese mer om enhetens tjenester.

Innsiden av Lillesand ungdomsskole
Lillesand ungdomsskole

Skoler

Lillesand kommune har ansvaret for grunnskoleopplæring for elever fra 1. -10. trinn. Grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne er også etter paragraf 4A -4 i opplæringsloven kommunens ansvar. 

Borkedalen skole

Brentemoen skole

Høvåg skole

Lillesand ungdomsskole

Tingsaker skole

Justøy Montesorriskole

Vidergående skoler i Agder

Voksenopplæring

Do you want to speak Norwegian?

Lillesand voksenopplæring (Adult Education) offers a course for immigrants who wants to learn to speak Norwegian.

You can take a course to learn how to communicate with the locals, or maybe you want to take a national Norwegian test to be able to study, or apply for a job in Norway.

The course is free if you are an immigrant with a duty and right to learn Norwegian. Others have to pay for the course.

Please fill in your electronic application form.

Lillesand kommune har ansvaret for opplæring av voksne minoritetsspråklige. 

Enhet for voksenopplæring er en kommunal skole som tilbyr grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne og norskopplæring for fremmedspråklige.

Grunnskole for voksne: Kl. 08:30 - 14:30 (fem dager per uke)
Norskkurs: Kl. 08:30 - 14:00 (tre dager per uke)
Spesialundervisning for voksne: Etter avtale

Søknad voksenopplæring

 • Priser
  Timepris (gjelder alle kurs) kr. 45,-
  Nybegynnerkurs (180 timer undervisning) kr. 7.775,-
  Ordinært norskkurs (januar - juni) kr. 18.665,-
  Ordinært norskkurs (mars - juni) kr. 11.410,-
  Ordinært norskkurs (mai - juni)  kr. 5.910,-
  Ordinært norskkurs (august - desember) kr. 12.445,-
  Ordinært norskkurs (oktober/november - desember) kr. 6.950,-
  Ordinært norskkurs - for hver påbegynt måned kr. 2.590,-
  50 timers samfunnskunnskap kr. 2.590,-
  Prøveavgift - alle norskprøver (4 stk.) kr. 3.320,-
  Prøveavgift - delprøve (1 stk.) kr. 830,-
  Prøveavgift - statsborgerprøven kr. 830,-
  Prøveavgift - samfunnskunnskap kr. 830,-

Avdeling for grunnskole og norskopplæring - Avigo, Gamleveien 90

Rektor: Thor Håversen
Mobil: 934 24 876
Thor.Haversen@lillesand.kommune.no

 

Barnehager

I Lillesand kommune er det 12 barnehager; 4 kommunale og 8 private. I tillegg er det en åpen barnehage.

Les mer om den felles søknads- og opptaksprosess som vi har for alle barnehagene.

Kommunale barnehager

Lillesand kommune har 4 kommunale barnehager. De samarbeider med skolene om en trygg og god oppvekst for barna i kommunen.

Blåbæråsen barnehage

Borketun barnehage

Framsyn barnehage

Prestholt barnehage

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Barn med særlige behov 0-6 år

De som jobber i barnehagen har ansvar for at alle barn, uansett funksjonsnivå, får oppleve at de er betydningsfulle for fellesskapet. Barnehagen må gi det enkelte barnet støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger, og bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og voksne.

Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud.

Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, pedagogiske og/eller fysiske forhold i barnehagen.

 

PP-tjenesten

PPT er en rådgivende instans for barnehager, grunnskoler og voksenopplæring. PPT skal være en støtte og en del av hjelpeapparat rundt barn, elever (i grunnskolen) og voksne med behov for særskilt tilrettelegging.

Hensikten er at de får bedre utbytte av opplæringen og et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

 

Spesialpedagogisk team

Spesialpedagogisk team (SPT) utfører spesialpedagogisk hjelp i henhold til lov om barnehager kap. V A spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring mm.

De ansatte i teamet gir spesialpedagogisk hjelp direkte til enkeltbarn, grupper og veiledning til ansatte i alle barnehagene i Lillesand.

SPT bidrar også med foreldreveiledning og deltar i møtevirksomhet i tilknytning til barnet.