Vår visjon er: «Sammen lar vi oss begeistre»
Med dette mener vi at de ansatte skal være tilstedeværende og engasjerte voksne som følger barnas initiativ. Vi deler barnas gleder og opplevelser. Vi skaper fellesskap for gruppa på ulike arenaer og vi er opptatt av å anerkjenne barnas handlinger.

Vi ser på barndommen som en livsfase med egenverdi. Barn er kompetente, sosiale, aktive, likeverdige og handlende individer helt fra fødselen av. Alle barn er unike og selvstendige mennesker med egne meninger og behov. Barn påvirker og påvirkes av sine omgivelser. Gjennom samspill med andre barn og voksne, er barna i stadig utvikling. Personalet ønsker å oppdage, møte og bekrefte det lille, unike mennesket. Kvalitet i det daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen er en forutsetning for barns utvikling og trivsel. Barns møte med voksne i barnehagen har betydning for barnets oppfatning av seg selv. Gode og likeverdige relasjoner er viktig for barns fysiske og psykiske helse. Vi er opptatt av å se barn som fullverdige mennesker i kraft av hva de er her og nå. Målet er å være tilstedeværende, sensitive og støttende voksne som møter barn med «det gode blikket.» Med det mener vi «blikk» som er varme, velvillige og ser ting i beste mening.