Forord

Fra 2016 til 2020 hadde vi en Kvalitetsplan som var politisk vedtatt, med to satsingsområder felles for alle barnehager og skoler; språk og sosial og emosjonell kompetanse. Denne gangen velger vi å knytte Kvalitetsplanen tett opp mot de lover, forskrifter og planer som allerede er vedtatte dokumenter. Planen vil derfor mer fungere som en plan som skal samle alle overordna dokumenter som gjelder barnehager og skoler og gi felles retning i eget utviklingsarbeid.

Vi startet arbeidet med å definere de ytre rammene for kvalitetsplanen i 2019. Alle barnehager og skoler deltok i denne oppstarten. Pandemien vi har stått i fra mars 2020, gjorde at mye utviklingsarbeid ble utsatt. Underveis ble også deltakelsen i de nye kompetanseutviklingsordningene fra Utdanningsdirektoratet (Rekomp og Dekomp) endret. Dette er ordninger som fortsatt er i utvikling i vår region. Ordningene skal støtte kommunen og bidra til at enhetene lykkes i barnehage- og skolebasert utviklingsarbeid.

Tidligere har Lillesand vært med på flere nasjonale satsinger, blant annet Vurdering for læring, Ungdomstrinn i utvikling og Språkkommuneprosjektet. Det vil ikke lenger bli satt i gang slike prosjekter. All kompetanseutvikling skal nå være barnehage- og skolebasert, og arbeides med i soner i regionen. Forskning viser at den beste utviklingen skjer når man tar utgangspunkt i den enkelte barnehage eller skoles behov. Da er det heller ikke hensiktsmessig at alle enheter i kommunen skal ha samme delmål og tiltak for å jobbe mot våre felles mål, heller ikke i en forholdsvis liten kommune som Lillesand. Eksempelvis vil relasjonsarbeid kunne omfatte tiltak i barnekulturen i en enhet og i voksenkulturen i en annen enhet. På samme måte vil enhetene ha ulike ståsted når det kommer til digital kompetanse og kultur for endring.

Kvalitetsplanen slik den foreligger nå, skal virke samlende, men samtidig legge til rette for at barnehager og skoler har ulike behov. Planen blir publisert digitalt på kommunens hjemmeside, slik at den lett kan oppdaters ved behov. 

Innledning

“Dette er lærerens egentlige fag: Å like elever. Å være glad i dem. Han skal være glad i pene barn og stygge barn, i flinke barn og dumme barn, i dovne barn og flittige barn, i snille barn og i slemme barn. Og er han ikke glad i barn, da må han lære det. For selvfølgelig kan det læres, det som alt annet. Hans gjerning er å omgås hele, levende barn, og ikke bare hoder. Derfor krever lærerkallet av ham at han også selv skal møte frem som helt og levende menneske, ikke bare som et noe større hode. Så enkelt, og så vanskelig, er det å være lærer” 

Jens Bjørneboe, 1962 

Jens Bjørneboe, en samfunnskritisk forfatter og lærer fra Kristiansand, ville fylt 100 år i 2020. Det han skrev om læreren på 60-tallet er høyst relevant også i dag, selv om vi nok vil velge en annen ordlyd. Alle ansattes relasjoner til barn og elever og relasjoner mellom barn og unge er fundamentet for trivsel og læring i barnehage og skole. Dette fokuset er også en videreføring av den regionale satsingen Inkluderende læringsmiljø (IL) som Lillesand var en del av fra 2014-2019.

Sammen med relasjoner er det essensielt at vi har et fokus på framtida. Vi skal danne og utdanne mennesker som skal mestre egne liv og samtidig bli en ressurs for samfunnet. Barn og elever kan komme til å ende opp i yrker som ennå ikke finnes. Digitalisering er en vesentlig del av denne framtidsutsikten. God digital kompetanse er også en forutsetning for inkludering i et stadig mer digitalisert samfunn. I Rammeplan for barnehagen framheves barnehagens digitale praksis som egen arbeidsmetode, og i Læreplanverket har digital kompetanse fått en sterkere posisjon enn tidligere. Gjennom perioden med pandemi har den digitale utviklingen skutt fart. Barn blir tidlig introdusert for digitale møteplasser og læremidler som kan fungere som et sosialt medie. Det har blitt enda viktigere at barnehagen og skolen bidrar til at “barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier”. (Rammeplan for barnehager, 2017) Læremidler blir også digitalisert i stor grad. For at elever skal få mest mulig utbytte av opplæringer er det vesentlig at både de selv og lærerne har god digital kompetanse.

For å jobbe framtidsrettet med relasjoner og digital kompetanse må barnehager og skoler utvikle sine profesjonsfellesskap slik at de er rustet for utvikling og endring. Personalet må utvikle sine kunnskaper og ferdigheter for å kunne møte framtidas kompetansebehov. Dette krever en tydelig ledelse og engasjement i alle ledd. Forskning viser at tydelig ledelse er en forutsetning for varig endring av praksis. Gjennom nasjonale kompetanseutviklingsstrategier i barnehage og skole (Rekomp og Dekomp) skal alle ansatte delta i dette utviklingsarbeidet.

Barnehager og skolers fokusområder for den kommende perioden er derfor: 

 • Relasjoner 

 • Digital kompetanse 

 • Ledelse av endring 

I tråd med barnehage- og skolebasert utviklingsarbeid blir det opp til den enkelte enhet å finne fram til målsettinger og tiltak som tar tak i utfordringer som er særlige for akkurat den barnehagen og skolen.

Livsmestring og læring

“Vi er én profesjon av barnehagelærere, lærere og ledere i barnehage og skole. Vårt samfunnsmandat er å fremme barnehagebarn og elevers læring, utvikling og danning. Våre verdier, holdninger og handlinger påvirker dem vi arbeider for og med.” 

(Lærerprofesjonens etiske plattform, Utdanningsforbundet) 

Barn og elever skal være aktive deltakere i eget liv og samfunnet her og nå og bli bidragsytere i et framtidig samfunn. Livsmestring som begrep finner vi igjen i både Rammeplan og Læreplanverk. Det handler om at barnehager og skoler skal fremme god fysisk og psykisk helse, legge til rette for mestrings-opplevelser, men også ansvarliggjøre barn og elever med økende alder slik at de settes i stand til å ta gode valg for eget liv senere. Livsmestring og læring er en hovedoverskrift for å beskrive både barnehagers og skolers mandat; danning og utdanning av framtidens borgere. Samtidig som vi skal imøtekomme både internasjonale og nasjonale føringer, skal barnehager og skoler være en aktør i sitt eget lokalsamfunn.

Rammeplan for barnehage slår fast at barnehagen skal være et trygt, men samtidig utfordrende sted. Barn skal oppleve trivsel og mestring, men også få støtte til å håndtere motgang og utfordringer. Barnehagen som pedagogisk virksomhet handler om hvordan barnehagen synliggjør, tilrettelegger og gjennomfører barnehagens formål og innhold: Omsorg, lek, danning, læring, vennskap og felleskap, kommunikasjon og språk. Læreplanverket for skolen bygger videre på det samme. Grunnleggende ferdigheter; lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter, får en sentral plass. Videre framheves at elevene skal kunne forstå og også kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Ved å fremme god fysisk og psykisk helse gjennom hele oppveksten, legger samfunnet til rette for at vi utdanner gangs mennesker som er i stand til å ta gode og ansvarlige livsvalg.

Som en grunnmur for det pedagogiske arbeidet i barnehagen og skolen streber vi etter at de ansatte samles på en felles pedagogisk plattform hvor holdninger, verdier, menneskesyn og syn på barn og barndom defineres og skal gjenspeiles i vår pedagogiske praksis. Vår holdning til barn, barndom og læring skal komme tydelig til syne gjennom våre arbeidsmetoder.

“Danning er en prosess hvor individet – ved hjelp av egen og andres innsats og påvirkninger – kontinuerlig utvikler evnen til å tenke kritisk, løse problemer, reflektere, kjenne alternativer, til å bidra med deltakelse og skape relasjoner til andre, til å bidra med respekt, ydmykhet og likeverd, til å agere med forpliktelse, ansvar og autoritet, til å forholde seg medvirkende, medskapende og demokratisk og til å være seg bevisst sitt forhold til natur og kultur.” 

(Wolfgang Klafki)  

Dagens barn vokser opp i en tid som preges av mer uvisshet enn tidligere om hva framtida vil kreve av kunnskaper og ferdigheter. For å veilede og hjelpe barn til å bli den beste utgaven av seg selv inn i en uviss framtid ønsker vi at barnehagens og skolens pedagogiske virke tar utgangspunkt i et danningsperspektiv, og Wolfgang Klafki sin definisjon av danning er beskrivende for vår didaktikk, planlegging og gjennomføring av planer.

Livsmestring og læring henger tett sammen. Livsmestring styrker barns opplevelse av trivsel som igjen er en forutsetning for læring. Barnehagen skal legge til rette for at barn blir del av et læringsfellesskap der de får ta del i egen så vel som andre barns læring. Skolen skal stimulere elevene til å reflektere over sin egen læring slik at de kan medvirke til opplæringen, oppleve reell innflytelse og på den måten utvikle seg til ansvarlige samfunnsborgere. Et godt og inkluderende miljø i barnehage og skole er grunnlag for trivsel og læring. Alle barn skal føle seg inkludert. I dagens samfunn er digital kompetanse en overgripende kompetanse man trenger i bortimot alle sammenhenger. Det er viktig for kommunen å istandsette lærere i barnehager og skoler til å ivareta nettopp denne opplæringen for barn. 

Grunnleggende holdninger og verdier

Barnesyn/elevsyn og læringssyn er bærende elementer i utøvelsen av vårt mandat. Når vi som voksne utøver vår praksis i barnehager og skoler gjenspeiler våre handlinger et grunnleggende syn på barn, barndom og læring. Vi er ikke alle like, og vi skal alle ha handlingsrom til å møte barn og unge som ekte mennesker, men i dette handlingsrommet skal vi enes om hva som er barnets beste, og imøtekomme lovverket. Vi skal enes om et grunnsyn som bygger på tradisjonen om “barnet som subjekt”, et grunnsyn som vi måler egen og andres praksis opp mot. Kommunens standpunkt har vi valgt å sammenfatte i følgende modell: 

Mål og strategier

 

 

Kunnskapsdepartementet er vår sektors øverste myndighet. De har formulert nasjonale mål som sammen med Rammeplanen og Læreplanverket skal ligge til grunn for alt arbeid i barnehage og skole: 

Mål for barnehagen: 

 • Alle har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø   

 • Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial   

 • De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse   

 • Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet  

Mål for grunnopplæringen er:   

 • Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø   

 • Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial   

 • De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse   

 • Alle lykkes i opplæringen og utdanningen  

Kommuneplanens samfunnsdel kap.2 har overskriften Folkehelse, livsmestring og tilhørighet. Det er under denne overskriften at vi finner igjen lokale mål og strategier som gjenspeiler og underbygger nasjonale og internasjonale føringer. Følgende mål og strategi er særlig relevant for barnehager og skoler: 

Mål: “Lillesand kommune er en god kommune å vokse opp i”  

Strategi: “Vi sikrer helsefremmende barnehager og skoler, med et inkluderende læringsmiljø hvor alle barn og unge blir sett og anerkjent for sine ressurser”. 

Roller og forventninger

Barnehage- og skoleeier skal 

 • modellere holdninger til, og ledelse av utviklings- og endringsarbeid 

 • følge opp nasjonale, regionale og lokale føringer for utviklingsarbeid i barnehager og skoler  

 • basere utviklingsarbeid på ny og relevant forskning og kunnskap 

 • ha planer og rutiner for et helhetlig og systematisk arbeid med barnehage- og skolemiljø 

 • legge til rette for gode utviklingsprosesser i egnede arenaer 

 • veilede enhetsledere i barnehage- og skolebasert utviklingsarbeid  

 • legge til rette for tverrfaglig samarbeid 

 

Ledere skal 

 • lede enhetens utviklingsarbeid, skape endringsprosesser og fremme en kultur for læring i alle ledd 

 • sikre at praksis er i tråd med ny forskning og nasjonale retningslinjer  

 • legge til rette for en samarbeids- og delingskultur i et lærende profesjonsfellesskap 

 • legge til rette for at personalet utvikler felles holdninger og verdier i tråd med lover og forskrifter, og på denne måten sikrer en sunn tilbakemeldingskultur 

 • sikre progresjon i eget utviklingsarbeid, så vel som individuell progresjon for ansatte 

 • sikre informasjon til foresatte om barnehagens/skolens arbeid  

 • fremme likeverd og mangfold som en del av barnehage- og skolekulturen 

 • etterleve kommunens lederplattform 

 

Ansatte skal 

 • fronte et positivt barne-/elevsyn og ta ansvar for gode relasjoner 

 • møte barn, foresatte og kolleger løsningsorientert og med respekt  

 • samarbeide tett med hjemmene om barns utvikling og læring 

 • bidra til et felles språk, en felles praksis og en felles forståelse for holdninger, menneske- og læringssyn, metodikk og didaktikk. 

 • reflektere over egen og andres innsats og arbeidsmetoder, og på den måten bidra aktivt til å videreutvikle barnehagens/skolens praksis  

 • sikre progresjon i eget utviklingsarbeid, så vel som individuell progresjon for barn og elever. 

 

Barn og elever skal 

 • møte forventninger tilpasset sitt utviklingsnivå og sin faglige kapasitet 

 • oppleve tilhørighet og mestring 

 • møte kompetente voksne 

 • med økende alder bidra aktivt til et inkluderende miljø 

 

For å sikre dette er vi avhengige av foresatte som: 

 • tar ansvar for sitt barns emosjonelle, sosiale og faglige utvikling 

 • tar bevisste valg som rollemodell for sine barn 

 • har et bevisst forhold til bruk av digitale medier 

 • viser interesse for og tar del i barnehagens/skolens miljøarbeid og faglige arbeid  

 • snakker positivt om barnehagen/skolen, barn og andre foreldre 

 • tar del i og ansvar for barnehage-/klassemiljøet og foreldrefellesskapet 

 • sier ifra til barnehagen/skolen når barnehage- eller skolemiljøet ikke oppleves trygt og godt 

Støttetjenester og tverrfaglig samarbeid

Noen ganger trenger barnehager og skoler hjelp fra støttetjenestene eller samarbeid med andre instanser og fagpersoner for å møte barnet/eleven på en best mulig måte. En koordinering av dette arbeidet, for å sikre helhet og sammenheng i tjenestene, gjøres ved bruk av BTI-modellen, Bedre tverrfaglig innsats. Tidlig innsats er et kjent begrep. Barn som trenger tettere oppfølging, skal få den hjelpen de trenger så tidlig som mulig. Det jobbes iherdig med gode rutiner og verktøy for å avdekke og følge opp utfordringer hos barn i barnehage og skole. Samarbeid mellom instanser skal ikke ta unødvendig lang tid og stå i veien for barns utvikling. Gjennom BTI-modellen mener vi at det er større sjanser for å nå mål om utvikling og mestring for enkeltmennesket. Et godt tverrfaglig samarbeid kan også bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring og kommer ut i arbeid.

Arbeidet på tvers av instanser og sektorer skal også tuftes på samme verdigrunnlag som for vår profesjon, som nevnt under avsnittet Grunnleggende holdninger og verdier. Med utgangspunkt i barnesyn og menneskesyn som reflekteres i både Rammeplanen og Læreplanverket, har det blitt formulert fire peilemerker som tverrfaglig arbeid skal stake kurs utfra: (lenke kommer) 

 • Det finnes ikke vanskelige barn, men barn som har det vanskelig.  

 • Vi ser alltid utvikling som en mulighet.  

 • Vi vet at alt vi gjør påvirker den sammenhengen vi er en del av.  

 • Vi utvikler løsninger i fellesskap. 

 

Samarbeidspartnere kan være:  

 • Habiliteringstjenesten  

 • Spesialisthelsetjenesten  

 • Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (ABUP) 

 • Barnevernstjenesten  

Kompetanseutvikling

Rammeplan og læreplanverk beskriver at barnehager og skoler skal være lærende organisasjoner og profesjonsfaglige fellesskap med ansatte som reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis. Det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i lov og forskrift.

Utdanningsdirektoratet har de siste årene lagt til rette for det vi kaller barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling, fordi forskning viser at utviklingsarbeidet har høyere kvalitet når det skjer lokalt, i den enkelte barnehage og skole. Det vil ikke lenger bli satt i gang store nasjonale prosjekter og satsinger, men legges til rette for samarbeid i regioner med universitets-/ høyskolesektoren som partner. Målet er en læringssløyfe som også skal sikre praksisnær utvikling innenfor lærerutdanningene. Gjennom disse ordningene, Rekomp (barnehage) og Dekomp (skole), skal Lillesand i tett samarbeid med Birkenes og resten av Region Kristiansand drive utviklingsarbeid i sektoren. Dette er og skal være et kontinuerlig arbeid uten et naturlig sluttpunkt. Det lokale arbeidet skal hele tiden ta utgangspunkt i barnehagenes og skolenes behov.

Det er naturlig at ordningene i første omgang dreier seg om implementering av Rammeplan og Læreplanverk. Det handler om å bygge en sterk grunnmur som alt annet utviklingsarbeid skal baseres på. Samtidig som en vesentlig del av arbeidet nå i starten også handler om struktur og framdrift av ordningene i seg selv. Regionen forsøker også å samkjøre barnehage og skole så mye som mulig. Det er en stor omstrukturering av utviklingsarbeidet som nå gjøres, og for langsiktigheten er det viktig at det finner en god form. 

I framtida vil det også komme regionale satsinger og prosjekter som naturlig vil legges til Rekomp- og Dekompsamarbeidet, som for eksempel READ-prosjektet for Agder.

Tidligere og pågående utviklingsarbeid og prosjekter er en del av kompetansegrunnlaget vårt som nå skal styrke grunnmuren og etter hvert sees i lys av ny kunnskap.

 

Oversikt utviklingsarbeid i barnehager og skoler:

Hva 

Hvem 

Når 

Pågående 

Tilbud om videreutdanning for assistenter, lærere og ledere 

Hele sektoren 

Årlig 

Lederutvikling ved kommunedirektør 

Ledere 

Kontinuerlig 

Oppvekstnettverk, region 

Kommunalsjef 

Kontinuerlig 

Skolenettverk/kompetansenettverk/ 

Dekomp, region 

Rådgiver 

Kontinuerlig 

Barnehagenettverk/rekomp, region 

Rådgiver 

Kontinuerlig 

Barnehager 

Skoler 

2022- 

 

Nasjonal rammeplan for SFO 

Barneskoler 

2021-2022 

 

Plan for overganger bhg-barnetrinn-u.trinn 

Hele sektoren 

Høst 2021 

 

Foredrag om relasjoner ved Tora E Grande 

Barnehager 

Skoler 

Høst 2021 

 

Kursrekke v Simen Spurkland 

Skoler 

2021 

Utprøving av digitale læremidler 

Skoler 

2020- 

Digital investering og utprøving 

Barnehager 

2021 

HBS - Helsefremmende barnehager og skoler: Peilemerker 

Hele sektoren 

2021 

Veiledningsped 

LUS 

U-trinn Høvåg 

2020- 

Strategien for framtidens barnehage 

Barnehager 

 2013-

 

Stine Sofies Stiftelse, Barnehagepakka 

Barnehager 

2020- 

Barnas verneombud  

Barnehager 

2019 

 

HBS - Helsefremmende barnehager og skoler: SAMM i voksenopplæring 

LVO 

2020- 

Koding i skolen 

Skoler 

2019 

 

Barnehageteam 

SPT 

PPT 

2019- 

Prosessledelse 

Administrasjon 

2019 

 

Språkløyper 

Barnehager 

Skoler 

2019-2020 

 

BTI - Bedre tverrfaglig innsats 

Hele sektoren 

Tverrfaglig helse 

2018- 

Digitaliseringsstrategi 

Skoler 

2018 

 

Inkluderende læringsmiljø 

Hele sektoren 

2014-2019 

 

 

Med utgangspunkt i styringsdokumenter og satsingsområdene relasjoner, digital kompetanse og ledelse av endring, vil administrasjonen og hver enhet lage sin plan som er tilpasset enhetens utfordringsbilde. For å strukturere dette arbeidet vil vi bruke en refleksjonsmodell (SMTTE) vi har tatt med oss fra satsningen Inkluderende læringsmiljø. Den konkretiserer hva vi skal gjøre og tegn på at vi er på rett vei mot målet. SMTTE-modellen skal sammen med en fremdriftsplan utgjøre enhetenes implementeringsplan, og ivareta progresjon, legge til rette for refleksjon og forankring av utviklings- og endringsarbeidet.  

Her beskriver hver enhet hva de velger som hovedfokus i sitt utviklingsarbeid

 SAMMENHENG  

MÅL  

TEGN  

TILTAK  

 EVALUERING 

Beskrivelse av nåværende praksis som trenger fornyelse.  

Beskrivelse av fremtidsbilde som tydeliggjør hva vi ønsker å få til.  

Synlige og sansbare inntrykk som forteller oss at vi er på vei mot målet.  

Planlagte handlinger som må utføres for nå målet.   

Det lages en egen fremdriftsplan hvor de ulike tiltakene tidfestes.  

Vurdering om de gjennomførte tiltakene vår/høst 20xx bidro til å nå målet.