Lillesand kommune legger til grunn følgende forståelse med ”etikk”:

 • å bruke myndighet med varsomhet og forstand
 • å ha en fri og uavhengig stilling i forhold til saker der en har myndighet
 • å ikke blande egne og offentlige interesser

Lojalitet

 • Lover, forskrifter, reglement, avtaleverk og rutiner skal være med å gi føringer for hvordan ansatte skal forholde seg til de områdene de er satt til å forvalte.
  Alle plikter å arbeide aktivt for å nå kommunens vedtatte mål.
  Dette betyr at alle må forholde seg lojalt til de politiske og administrative vedtak som treffes, og overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet.

Fortrolige opplysninger/informasjon

 • Opplysninger som mottas i forbindelse med virksomhet for kommunen, må behandles respektfullt og ikke brukes til personlig vinning. Alle opplysninger skal behandles etter Offentlighetsloven.
 • All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og pålitelig og gis en tydelig formulering. Det henvises for øvrig til Lillesand kommunes Informasjonsreglement.
 • Enhver bruk av persondata skal sikres på en sånn måte at enkelt personer ikke blir skadelidende.

Gaver og lignende

 • Ansatte må ikke motta penger, gaver, personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til å påvirke, eller av giveren ment å påvirke ens handlinger, saksforberedelse, vedtak eller andre tjenestelige handlinger.
 • Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende.
 • Ved tilbud om gaver og lignende som går ut over kommunens retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver av en slik art, skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette.

Oppmerksomhet i forbindelse med representasjon

Gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

Reiseutgifter

 • Reiseutgifter i forbindelse med kjøp/forhandlinger og lignende skal betales fullt ut av kommunen.
 • Unntak krever særskilt vedtak av neste ledernivå.
 • Reiser foranlediget av invitasjon (gratisreiser) skal ikke foretas uten samtykke fra kommunedirektør.
 • Det er ikke tillatt for kommunens ansatte å utnytte arbeidsforholdet til egen eller andres private vinning.

Kommunens interesser vs. personlige interesser

 • Ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.
 • Dersom en er usikker på personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal dette tas opp med overordnede.

  Eksempler på interessekonflikter kan være:
 • Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger.
 • Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen.
 • Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen.
 • Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet.
 • Familiære og andre nære sosiale forbindelser.

Privat bruk av kommunens utstyr

Det vises til ”Retningslinjer for bruk av kommunale biler” fastsatt av kommunedirektøren.

Kurs/ foredrag eller annet lønnet oppdrag i ordinær arbeidstid

Kommunalt ansatte som engasjeres og mottar godtgjørelse av utenforstående for bidrag i forbindelse med kurs/foredrag som medfører bruk av ordinær arbeidstid, skal innarbeide dette. Dobbelt lønn skal ikke forekomme.

Ansatte som ved permisjon mottar lønn fra kommunen, og samtidig mottar lønn fra annen arbeidsgiver i dette tidsrommet, plikter å gi nærmeste leder melding om dette. 

Ekstra arbeid

Arbeidstaker i kommunen kan ikke uten tillatelse fra vedkommende sektorsjef overta annet lønnet arbeid eller etablere ervervs virksomhet som vil være av et slikt omfang at det kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i kommunen. Ekstraarbeid som kan resulterer i en sak innen eget administrasjonsområde, kommunal enhet, bedrift m.m., krever tillatelse fra enhetsleder, sektorleder eller kommunedirektør.