Kriterier

Ny styrer for bevillingen:
Styrer må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Feltet fylles ut bare dersom det søkes om godkjenning av ny styrer, ikke hvis det søkes om godkjenning av ny stedfortreder.

Ny stedfortreder for bevillingen:
Stedfortreder må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Feltet fylles ut bare dersom det søkes om godkjenning av ny stedfortreder, ikke hvis det søkes om godkjenning av ny styrer.

Felles for feltene ”Ny styrer for bevillingen” og ”Ny stedfortreder for bevillingen”:
Styrer og stedfortreder etter alkoholloven må være over 20 år, det er ikke tilstrekkelig at de oppfyller alderskravene i løpet av året.

Fullstendig fødselsnummer (11 siffer) må oppgis, bl a fordi politiet skal kunne vandelsvurdere rett person.

Alle styrere og stedfortredere skal ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Alle som har bestått kunnskapsprøven får et prøvebevis. Det må oppgis om kunnskapsprøve er bestått, når den er bestått og i hvilken kommune. Dersom kunnskapsprøven er avlagt i en annen kommune enn Lillesand må søknaden vedlegges bekreftet kopi, som viser at kunnskapsprøven er bestått.

Dersom styrer eller stedfortreder ikke har bestått kunnskapsprøven når det søkes om godkjennelse av vedkommende person, må kunnskapsprøven bestås før endelig godkjenning.

Kunnskapsprøven kan avlegges i Lillesand kommune. Det er eget søknadsskjema for påmelding til kunnskapsprøven som kan fås ved henvendelse til kommunen.

Søknad

(Se skjema under)

Bevillingshaver:
Punktet må fylles ut for å vise hvem som innehar bevillingen og har det økonomiske ansvaret for denne.

Salgssted / skjenkested:
Punktet må fylles ut fordi en bevillingshaver kan ha flere bevillinger. Det må fremgå hvilken bevilling det søkes om endringer i.

Søknad om godkjenning av ny styrer ellers stedfortreder sendes:
Lillesand kommune, Pb 23, 4791 Lillesand

Saksbehandling

For at søknaden skal kunne behandles raskest mulig må skjemaet fylles ut med alle opplysninger. Ufullstendig skjema vil bli returnert.

Etter at søknad er mottatt og journalført, blir den kontrollert av aktuell saksbehandler. Dersom det er mangler i søknaden blir søker bedt om å klargjøre dette.

Søknaden sendes til uttalelse til aktuelle uttaleinnstanser. Søknad sendes alltid til politiet for vandelskontroll. Det settes en uttalefrist.
Avgjørelsesmyndigheten er delegert fra bystyret og søknaden kan avgjøres av administrasjonen på bakgrunn av mottatte uttalelser.

Når vedtak er fattet vil søker få skriftlig svar.